O czasopiśmie

„Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość” w Krakowie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Periodyk jest  poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie są prezentowane artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także dział poświęcony edycji źródłowej. NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEJSH. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (20 pkt).

Na dotychczasowej stronie „Naszej Przeszłości” (zob. http://naszaprzeszlosc.pl) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych (tomy 1-120). Bibliografia NP obejmuje tomy od 1 do 133. Wyszukiwanie na stronie obejmuje jedynie tomy od 101 wzwyż.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Periodyk jest  poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce.

W czasopiśmie są prezentowane artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także dział poświęcony edycji źródłowej.

NP jest czasopismem recenzowanym, indeksowanym w następujących bazach: BazHum, Index Copernicus Journal Master List, CEJSH.

Na dotychczasowej stronie „Naszej Przeszłości” (zob. http://naszaprzeszlosc.pl) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych (tomy 1-120). Bibliografia NP obejmuje tomy od 1 do 133. Wyszukiwanie na stronie obejmuje jedynie tomy od 101 wzwyż.  

ISSN: 0137-3218

Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”

„Nasza Przeszłość” ukazała się po raz pierwszy w roku 1946. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. dr hab. Alfons Schletz CM.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Już w pierwszym tomie wydanym w 1946 r. sformułowano program: "Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne społeczne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa. [...] Jest jednak idea jeszcze inna... Pragniemy mianowicie przyczynić się w miarę sił naszych do akcji gromadzenia i przygotowywania materiałów naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie tysiąclecie chrztu Polski".