Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Spis treści:

 

Wydawca czasopisma

 „Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość” w Krakowie.

 Zakres tematyczny i specyfika periodyku

 Nasza Przeszłość jest periodykiem poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie są prezentowane artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także dział poświęcony edycji źródłowej.

 Punktacja

 NP znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych - czasopismo uzyskało 40 pkt.

 Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

 NP jest indeksowany następujących bazach i wyszukiwarkach:

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów
Redakcja nie pobiera opłat za przyjęcie artykułów do publikacji i przygotowanie ich do druku. Autorzy nie otrzymują honorarium za publikowanie w półroczniku teksty.

Język publikacji

NP publikuje teksty w językach: polskim, angielskim.

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w NP (zob. wytyczne dla autorów)

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach NP jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom praktyktowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne).

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Redakcja, której przewodniczy ks. dr Wacław Umiński CM - redaktor naczelny. Ciałem doradczym i kontrolnym jest Rada Naukowa.

Periodyzacja

NP jest półrocznikiem. Pierwszy numer w roku ukazuje się drukiem w czerwcu, drugi w grudniu każdego roku (zob. archiwum numerów

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma Nasza Przeszłość jest wersja elektroniczna. Drukowaną wersję można zamawiać w Instytucie Wydawniczym Księży Misjonarzy Nasza Przeszłość. Zapraszamy do naszego sklepu.

Identyfikatory

e-ISSN: 2720-0590  (wersja online), p-ISSN: 0137-3218 (wersja drukowana)

Teksty zamieszczane w NP są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI.

Polityka open acces i wolne licencje

„Nasza Przeszłość” funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (open access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

Historia czasopisma

„Nasza Przeszłość” ukazała się po raz pierwszy w roku 1946. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. dr hab. Alfons Schletz CM.  Już w pierwszym tomie wydanym w 1946 r. sformułowano program: "Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne społeczne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa. [...] Jest jednak idea jeszcze inna... Pragniemy mianowicie przyczynić się w miarę sił naszych do akcji gromadzenia i przygotowywania materiałów naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie tysiąclecie chrztu Polski".

Na dotychczasowej stronie „Naszej Przeszłości” zob. Biblioteka cyfrowa możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych (tomy 1-133).