Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
  • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##

Wytyczne dla autorów

Artykuły do czasopisma „Nasza Przeszłość” przyjmowane są do poszczególnych tomów w dwóch terminach do 31 marca (na II półrocze roku bieżącego) oraz do 30 września (na I półrocze roku następnego).

Tekst powinien być przygotowany w dostępnych edytorach tekstu Microsoft Word (plik zapisany w formacie doc, z możliwością odczytu w starszych wersjach programu) lub LibreOffice.

Prosimy o dołączanie do artykułów bibliografii załącznikowej, streszczenia, słów kluczowych oraz notki bibliograficznej.

Zasady redakcyjne odnośnie przypisów

Stosujemy tzw. przypisy dolne. Numer przypisu (cyfry arabskie) w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część.

W opisach bibliograficznych stosujemy prostą wersję zapisu przecinkowego (uwaga: przecinek po tytule winien być zapisany czcionką prostą, nie kursywą).

Opis bibliograficzny publikacji zwartej (książki) powinien zawierać: inicjał imienia (lub inicjały rozdzielone spacją), nazwisko (-a) autora (-ów), tytuł dzieła, podtytuł (oddzielone kropką), tłum. inicjał imienia i nazwisko tłumacza, miejsce i rok wydania, stronę (ze skrótem s.). Uwaga: nie podajemy nazw wydawnictw.

W opisach prac zbiorowych tytuł (kursywą) poprzedza redaktora (-ów), którego nazwisko podajemy w mianowniku po skrócie red.

Tytuły czasopism podajemy czcionką prostą w cudzysłowie. Poszczególne elementy opisu bibliograficznego zapisujemy w sposób następujący: numer rocznika, rok wydania, tom, numer lub/i zeszyt, z zastosowaniem skrótów R., t., z. i nr.

Tytuły czasopism podajemy w pełnym brzmieniu. Jeśli odwołujemy się do tego samego czasopisma po raz drugi, to za pierwszym razem po pełnym tytule podajemy [dalej: skrót czasopisma]. Skróty czasopism zapisujemy bez cudzysłowu.

Przy odsyłaniu do stron internetowych należy podać: autora, tytuł utworu, „adres” internetowy oraz w nawiasie datę korzystania ze strony.

W przypadku, gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie streszczamy, parafrazujemy lub do niego odsyłamy w celu znalezienia szerszej informacji, przypis poprzedzamy odpowiednio skrótem: Por. albo Zob.

W przypisie, w którym dane bibliograficzne są takie same jak w przypisie bezpośrednio go poprzedzającym, stosujemy zapis: Tamże, s. xx. Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła lub jego skrócony zapis (za każdym razem jednakowy), s. xx.

Jeżeli w jednym przypisie występują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych – jeśli występują bezpośrednio po sobie) zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: tenże (taż), tytuł lub jego skrót, dz. cyt., s. xx.

Artykuły

Zasady domyślne

Z Archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość"

Celem tego działu jest publikacja jednostek archiwalnych pochodzących z Archiwum Istytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy w Krakowie wraz z aparatem naukowym. 

Sprawozdania

Zamieszczane są w nim sprawozdania z różnych sympozjów, konferencji naukowych i spotkań.

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy emailowe wprowadzone na stronę internetową czasopisma są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych czasopisma; nie są one wykorzystywane do żadnych innych celów oraz nie są przekazane stronom trzecim.