Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Czasopismo „Dyskurs & Dialog” podejmuje niełatwą próbę łączenia w sobie treści o charakterze stricte naukowym z treściami typowymi dla obywatelskiego czasopisma idei. Jego celem jest podejmowanie problemów i tematów społecznych, które są aktualne dla opinii publicznej i angażują ludzkie emocje, uczucia do działań przestrzeni publicznej. Kategorie analityczne i koncepcje teoretyczne wypracowane przez takie nauki społeczno-humanistyczne jak: socjologia, medioznawstwo, kulturoznawstwo czy językoznawstwo są przez naszych autorów wykorzystywane do twórczego i niebanalnego opisywania rzeczywistości społecznej.

Nadrzędną zasadą funkcjonującą w ramach czasopisma jest rozmowa w atmosferze wzajemnego szacunku pomimo różnic. Szanujemy jedną z najważniejszych zasad demokracji, polegającą – w uproszczeniu – na tym, aby się pięknie różnić. Sprzeciwiamy się plemienności w debacie publicznej, której narastanie obserwujemy już od co najmniej kilkunastu lat. Nie wykluczamy żadnych światopoglądów mieszczących się w granicach prawa i dobrego obyczaju. Uważamy, że rozmowa i dialog są zawsze bardziej konstruktywne niż okopywanie się na własnych pozycjach i wykluczanie próby zrozumienia perspektywy tzw. przeciwnika dyskursywnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe celem naszego czasopisma jest tworzenie platformy do wymiany myśli w nurcie dyskursu naukowego, ale na tematy istotne dla społeczeństwa, zarówno w wymiarze lokalnym jak i przekrojowym czy globalnym. Większość publikowanych tekstów ma charakter pogłębionego namysłu nad jakimś problemem społecznym oraz zawiera przywołanie licznych kontekstów, danych empirycznych czy sposobów argumentacji na rzecz jakiegoś rozwiązania w domenie publicznej, które mogłoby być przydatne dla decydentów polityk publicznych.

Czasopismo mieści się na styku czterech dyscyplin naukowych, którymi są:

 • nauki socjologiczne
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • kulturoznawstwo
 • językoznawstwo

Ciekawią nas zarówno analizy uwzględniające perspektywę socjologiczną jak i analiza dyskursu publicznego (w tym medialnego) czy po prostu namysł nad językiem opisu czy zjawiskach kulturowych. Duża część naszej uwagi jest poświęcona także sferze nowych technologii w komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w tym procesie pełnią media społecznościowe wpływając na nasze postawy czy język wyrazu.

Autorów prosimy o przesyłanie tekstów sprofilowanych pod jeden z trzech działów czasopisma:

 • Socjologia Obywatelska – to dział, w którym punktem wyjścia dla publikowanych tekstów powinien być, mniej lub bardziej doprecyzowany, problem społeczny. Zagadnienie podejmowane przez autora winno zobrazowane licznymi danymi empirycznymi, a także poparte perspektywą teoretyczną z nurtu nauk socjologicznych. To propozycja nowego spojrzenia na problemy społeczne. Nie jest to program badawczy, paradygmat ani nowy rodzaj subdyscypliny naukowej, lecz próba reintegracji dotychczasowej wiedzy wokół norm i wartości bliskich ideałom obywatelskim. Jej celem jest zarysowywanie potencjalnych pól rozwiązywania problemów społecznych za pomocą twórczych esejów prezentujących rozmaite ich konteksty (społeczne, ekonomiczne, demograficzne, itp.).
 • Analizy Dyskursu Medialnego – to dział, w którym pojawiają się pogłębione analizy przekazów medialnych, bazujące głównie na danych gromadzonych przez Wolontariuszy programu INDID MEDIA WATCH prowadzonego przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Artykuły mogą zawierać także inne analizy medioznawcze i pogłębiony namysł nad stanem współczesnych mediów.
 • Varia – to dział, do tworzenia którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą debatą publiczną, współczesną kulturą, prawnymi aspektami dyskursu, praktykami biznesowymi opartymi na zmanipulowanych przekazach, relacjami międzypokoleniowymi, funkcjonowaniem osób w różnym wieku we współczesnym społeczeństwie oraz wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Do współpracy zapraszamy badaczy i analityków powiązanych z uczelniami, ale także aktywistów, przedstawicieli NGO, doświadczonych dziennikarzy i inne osoby, które chcą publikować w nurtach wskazanych powyżej.

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

 • Arianta
 • ERIH PLUS
 • DOAJ
 • PBN
 • CEJSH
 • CEEOL