język
Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

About the Journal

Studia językowe od wielu lat stanowią istotny i intensywnie rozwijający się nurt działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Od wielu lat organizowane przez Uczelnię konferencje przyciągają specjalistów w zakresie badania języków z Polski i z zagranicy, a Konin jest rozpoznawalnym ośrodkiem naukowym na mapie Polski.

Rosnące zainteresowanie studiami językowymi oraz owocna współpraca z badaczami z całego świata przyczyniły się  do powstania czasopisma Konińskie Studia Językowe, które służy wymianie refleksji naukowej pomiędzy badaczami zajmującymi się różnymi językami; Językami publikacji w KSJ są języki polski i angielski. Publikowane są również numery specjalne w innych językach kongresowych.

KSJ stanowi przedsięwzięcie długofalowe, a skuteczność realizacji celu, jakim jest stworzenie forum wymiany myśli i refleksji nad wielowymiarowym, międzydyscyplinarnym podejściem do badania języka, zależy w dużej mierze od aktywnego udziału środowiska polskich językoznawców oraz badaczy języka w kształtowaniu zawartości prezentowanych artykułów.

Cel i misja

Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym.  

Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak   i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. 

W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.