Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Wydawca czasopisma

Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” jest wydawane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

  1. prawa administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego, karnego, handlowego, europejskiego, międzynarodowego;
  2. prawa kanonicznego;
  3. historii prawa i teorii prawa.

Oprócz artykułów publikowane są również sprawozdania.

 

Specyfika periodyku

  1. W czasopiśmie publikowane są artykuły zarówno w języku polskim, jak też w innych językach kongresowych polskich i zagranicznych Autorów.
  2. Artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra.
  3. Teksty są publikowane w wersji drukowanej, a także dostępne nieodpłatnie w całości (Open Access) na stronie internetowej czasopisma.
  4. Tematyka artykułów dotyczy zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej.

 

Punktacja

Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – uzyskało 70 punktów.

 

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach:

 

Języki publikacji

Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” publikuje teksty w języku polskim i w językach kongresowych (zob. wytyczne dla autorów).

 

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (zob. wytyczne dla autorów).

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach periodyku „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – Redaktor Naczelny. Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa (zob. zespół redakcyjny).

 

Periodyzacja

„Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” jest półrocznikiem. Pierwszy numer w roku ukazuje się w terminie do 30 czerwca, drugi w terminie do 31 grudnia (zob. archiwum numerów).

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” jest wersja drukowana. Drukowaną wersję periodyku można zamawiać (zob. stronę księgarni).

 

Identyfikatory

p-ISSN: 2719-3128 (wersja drukowana), e-ISSN: 2719-7336 (wersja online).

Teksty zamieszczane w półroczniku „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI PREFIX: 10.32084

 

Polityka Open Access i wolne licencje

„Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (Open Access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons CC BY 4.0 (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika, jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

 

Historia czasopisma

„Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” to czasopismo wydawane od 2006 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 71/15) zostało wpisane do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1429.