Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Procedura recenzyjna

Wszystkie opublikowane w periodyku „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” teksty podlegają uprzedniej procedurze recenzyjnej.

Komitet Redakcyjny wraz z członkami Rady Naukowej dokonuje wstępnej oceny nadesłanego tekstu pod względem jego zgodności z profilem czasopisma, celem i zakresem tematycznym oraz z wymogami formalnymi obowiązującymi w czasopiśmie.

Sekretarz Redakcji przesyła nadesłany tekst dwóm niezależnym Recenzentom – którzy mają inną afiliację niż afiliacja Autora – w celu przygotowania recenzji.

Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind review process). Zespół redakcyjny dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.