Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • Oświadczam, że deponowany artykuł nie ma znamion plagiatu, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631) obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.
 • Oświadczam, iż artykuł stanowi dzieło i moje prawa do niego nie są niczym ograniczone.
 • Oświadczam, że przesłany artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 • Oświadczam, że artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autora zamieszczonymi na stronie czasopisma „Laboratorium Mentis” pod wskazanym linkiem, oraz że mam świadomość, iż niedostosowanie do tych wytycznych może skutkować odrzuceniem przez Redakcję tekstu ze względów formalnych (recenzja wewnętrzna).
 • Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania oraz że wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.
 • Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego artykułu.
 • Oświadczam, że udzielam Fundacji Academicon bezpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z tekstu, zgodnej z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Wytyczne dla autorów

 1. Redakcja dopuszcza do publikacji artykuły: a) prezentujące nowatorskie eksperymenty myślowe wraz z ich filozoficznymi konkluzjami, b) analizujące i dyskutujące eksperymenty myślowe obecne w literaturze.
 2. Na łamach czasopisma każdy tekst jest publikowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
 3. Podczas procedury zgłoszenia tekstu deponujemy plik w formatach: doc, docx, odt, rtf.
 4. Plik powinien zawierać przynajmniej następujące elementy: tytuł pracy, korpus artykułu, streszczenie (objętość: minimum 1000 znaków ze spacjami), słowa-klucze (przynajmniej 3), kompletna bibliografia załącznikowa, ułożona w porządku alfabetycznym. 
 5. Redakcja stosuje model recenzyjny double blind peer review. W pliku artykułu (także w jego metadanych) nie umieszczamy więc informacji pozwalających rozpoznać bezpośrednio tożsamość autora. Imię i nazwisko autora, stopień naukowy, dane afiliacyjne (uczelnia, instytut), adres e-mail, identyfikator ORCID i krótki biogram (do 800 znaków ze spacjami) umieszczamy w osobnym dokumencie o nazwie „Dane osobowe autora”.
 6. Streszczenie powinno informować o zakresie i celu tekstu, przedstawić główne tezy (osiągnięcia, odkrycia) tekstu, nie powinno przypominać wyimka z tekstu. Zaleca się stylizację metajęzykową, tzn. streszczenie powinno opowiadać o tekście, a nie o przedmiocie poruszanym w tekście.
 7. Objętość tekstu: do 20 000 znaków ze spacjami (pół arkusza autorskiego).
 8. Stosujemy styl opisów bibliograficznych APA7. Zob. Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA7, zwłaszcza rozdz. 2. – „Cytowania” oraz rozdz. 8. – „Zapis bibliografii”.
 9. Przypisy rzeczowe i leksykalne zamieszczamy jako przypisy dolne.
 10. Formatowanie tekstu w edytorze tekstu ograniczamy do minimum. Format dokumentu: A4. Marginesy: standardowe. Stosujemy font Georgia. Stopień pisma (wielkość fonta) tekstu głównego: 12 pkt, interlinia: 1,5. Stopień pisma przypisów dolnych: 10 pkt, interlinia: 1. 
 11. Wyróżnienia w tekście (emfazy) formatujemy kursywą.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.