Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Łódzkie Studia Teologiczne” zachowując w nazwie przymiotnik „teologiczne” przyjmują formułę otwartą, inkluzyjną, chcą się sytuować w obszarze nauk humanistycznych i częściowo nauk społecznych, rozumianych w sposób określony przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 Poz. 1818). Gości na łamach przedstawicieli tych dyscyplin naukowych, które wchodzą w skład dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk teologicznych i dziedziny nauk społecznych. Niektóre z numerów kwartalnika mają przeglądowy, interdyscyplinarny charakter. Zdecydowana większość ma charakter quasi-monograficzny lub wręcz monograficzny. Numery monograficzne są pod redakcją naukową specjalisty z danej dyscypliny naukowej. Publikuje zatem oryginalne artykuły z zakresu nauk teologicznych, filozofii, historii Kościoła, prawa kanonicznego, historii, pedagogiki, nauki o mediach a także recenzje książek z zakresu różnych dyscyplin teologicznych, filozoficznych, nauk społecznych i sprawozdania z wydarzeń o charakterze naukowym i tematyce religijnej. Artykuły publikowane są głównie w języku polskim, ale także w językach kongresowych. W serwisie można znaleźć informacje o zawartości poszczególnych numerów, wraz ze streszczeniami rozpraw i artykułów. Obecnie dostępne są dane o zawartości numerów wydanych od roku 2010. Pełne teksty tych numerów dostępne są w PDF (po publikacji wersji pierwotnej – referencyjnej – którą pozostaje wersja papierowa).

Jesteśmy indeksowani w bazach: CEEOLBazHUMCEJSH oraz ICI Journals Master List (ICV 2017: 53.43; ICV 2018: 68.47; ICV 2019: 71,63).

W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym przez Ministra Nauki w dniu 5.01.2024 r. periodykowi przyznano 20 pkt.