Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • 1. Oświadczam, że deponowany artykuł nie ma znamion plagiatu, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.
 • 2. Oświadczam, iż artykuł stanowi dzieło i moje prawa do niego nie są niczym ograniczone.
 • 3. Oświadczam, że przesłany artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 • 4. Oświadczam, że artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autora zamieszczonymi na stronie czasopisma „Palestra” pod linkiem https://palestra.pl/pl/informacje-dla-autorow, oraz że mam świadomość, iż niedostosowanie do tych wytycznych może skutkować odrzuceniem przez Redakcję tekstu ze względów formalnych (recenzja wewnętrzna).
 • 5. Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania oraz że wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.
 • 6. Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego artykułu.
 • 7. Oświadczam, że przenoszę na Wydawcę „Palestry” autorskie prawa majątkowe do utworu, który przekazuję w niniejszym formularzu i deklaruję podpisanie umowy wydawniczej. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na wyżej określonych polach eksploatacji nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Wytyczne dla autorów

Osoby zainteresowane złożeniem publikacji naukowej w miesięczniku „Palestra” proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszego czasopisma zawartymi w zakładce „Informacje dla autorów”. Przed przesłaniem tekstu należy zapoznać się z wytycznymi dla autorów, ponieważ teksty niezgodne z wytycznymi mogą być odrzucane na etapie recenzji wewnętrznej jako wadliwe formalnie.

Przesłanie tekstu do publikacji wymaga zarejestrowania się (lub zalogowania w przypadku już zarejestrowanych użytkowników) na stronie czasopisma.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu należy kliknąć w przycisk-link „Nowe zgłoszenie”, by otworzyć formularz zgłoszenia (5-etapowy).

Cała procedura związana z opublikowaniem artykułu w „Palestrze” dokonuje się on-line w oparciu o konto autora założone na stronie czasopisma. Dotyczy to wszystkich czynności: od deponowania artykułu naukowego, przez proces recenzyjny, aż po redakcję i skład tekstu. Autor może w każdej chwili uzyskać informację, na jakim etapie znajduje się zgłoszony przez niego tekst. W tym celu po zalogowaniu się do systemu należy w lewym menu bocznym kliknąć przycisk-link „Zgłoszenia”, a następnie w zakładce „Moje zgłoszenia” kliknąć tytuł zgłoszonego tekstu. System przejdzie do strony/zakładki odpowiadającej etapowi, na jakim tekst znajduje się w procesie redakcyjnym (np. jeśli tekst jest na etapie recenzji, system przejdzie do zakładki „Recenzja”, gdzie będzie informacja o statusie recenzji). 

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma „Palestra”?

Przejdź do logowania >

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła?

Przejdź do rejestracji >

Uprasza się, aby autor – rejestrując się na stronie czasopisma – podał wszystkie wymagane dane, co ułatwi dalszą współpracę. W formularzu rejestracji wskazane jest, ze względu na obecne standardy publikowania, podanie indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jego założenie jest możliwe w ciągu dwóch minut na stronie www.orcid.org

Nie posiadasz jeszcze numeru ORCID?

Uzyskaj ORCID tutaj >

Nie pamiętasz numeru ORCID?

Wyszukaj go tutaj >

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka (dalej „NRA”), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa, e-mail: nra@nra.pl.
 2. W NRA został powołany Inspektor Ochrony Danych Damian Bielecki, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@nra.pl lub droga listowną poprzez wysłanie listu na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem “Do inspektora ochrony danych”.
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:
W zakresie rejestracji i użytkowania konta w ramach serwisu
 • prawidłowej realizacji usług i funkcjonowania konta, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia konta, do czasu przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne celem rejestracji konta;
 • spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w tym rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.
W zakresie kontaktu drogą telefoniczną lub email
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą e mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.
W zakresie subskrybentów newsletter
 • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą) w celu przesyłania informacji marketingowych oraz informacji o najnowszych numer Palestry drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem zapisania do newslettera.
W zakresie Autorów
 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu jej realizacji i wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy;
 • spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w tym rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
 • realizacji procesu wydawniczego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i f RODO. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu; 
 • w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku, wizerunek będzie wykorzystywany celu promowania artykułów lub informowania o nawiązanej współpracy zależnie od treści wyrażonej zgody tj. w uzasadnionych celach administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację umowy;
 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.
W zakresie Kontrahentów
 • w celu weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym weryfikacji powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy i jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit b i f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1lit. f RODO).
 1. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych tj. dostawcy usług teleinformatycznych i prawnych, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku, także użytkownicy strony internetowej.
 2. Informujemy, że platforma szkoleniowa  jest hostowana w ramch infrastruktury spółki LongTail Ad Solutions, Inc. d/b/a JW Player, znajdującej się w USA tj. w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. NRA zobowiązał na mocy standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, dostawcę infrastruktury do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, zobowiązujących do egzekwowania prawa osób, których dane dotyczą, i skutecznej środki ochrony prawnej. Pełne informacje o zasadach zabezpieczenia danych są dostępne pod adresem https://www.jwplayer.com/dpa/.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z rzeczywistością (16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO);
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Pana/Pani zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO);
 • wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Informujemy, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.