Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Procedura recenzyjna

Wszystkie utwory naukowe przesyłane do redakcji „Palestry” – po wstępnej ocenie Kolegium Redakcyjnego – poddane są procesowi recenzyjnemu zgodnemu z wytycznymi wydawnictwa opisanymi poniżej oraz wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7.11.2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

W przypadku artykułów, glos oraz przeglądów orzecznictwa są to co najmniej dwie recenzje – wewnętrzna i zewnętrzna.

Recenzje przygotowują znawcy danej problematyki. Autor opracowania i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Dane recenzentów nie są udostępniane autorowi, który otrzymuje jedynie treści recenzji lub jej najistotniejsze fragmenty. Recenzenci przygotowują recenzję na formularzu przesłanym z redakcji, odpowiadając m.in. na następujące pytania: czy opracowanie ma charakter merytoryczny zgodny z profilem „e-Palestry” oraz charakter naukowy zgodny z profilem „Palestry” i czy ma wartość praktyczną oraz porządkującą analizowane zagadnienia prawne. Dodatkowo w uzasadnieniu oceny Recenzenci wskazują m.in., czy tytuł opracowania odpowiada jego treści; czy opracowanie prezentuje aktualny stan badań; czy literatura cytowana jest prawidłowo; czy ma charakter nowatorski i dotyka problemów istotnych dla czytelników, czy metody badawcze i wnioski są poprawnie zastosowane i logicznie wyprowadzone; czy układ opracowania jest prawidłowy i czytelny; czy język i styl oraz używana terminologia są poprawne; czy wykładania przepisów i wnioski są poprawne; czy artykuł posiada charakter oryginalny i zawiera nowe propozycje rozwiązań; czy streszczenia w języku polskim i angielskim są poprawne? W konkluzji Recenzenci zaznaczają jedną z trzech rekomendacji dla Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego – opracowanie nadaje się do druku, wymaga poprawy, nie nadaje się do druku na łamach „Palestry”. Swoje decyzje Recenzenci uzasadniają w formularzu, a szczegółowe uwagi przedstawiają w załączniku do formularza lub w artykule. Recenzje wpływają w zasadniczym stopniu na decyzję o skierowaniu tekstu do druku lub jego zwrocie autorowi.

Propozycje publikacji przesyłane do redakcji „Palestry” powinny mieć określone ramy objętościowe (artykuły – od 11 do 22 stron znormalizowanego maszynopisu; glosy – od 10 do 12 s.; przeglądy orzecznictwa – od 20 do 40 s. maszynopisu).