Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady etyczne

Zasady etyki wydawniczej stosowane przez redakcję miesięcznika „Palestra”

 1. Redakcja miesięcznika „Palestra” podejmuje wszelkie starania dotyczące przestrzegania standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiegania praktykom sprzecznym z przyjętymi standardami oraz z prawem.
 2. Redakcja „Palestry” monitoruje powszechnie przyjęte na szczeblu międzynarodowym wydawnicze standardy etyczne, opierając się w szczególności na standardach wypracowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org.
 3. Redakcja podejmuje wszelkie działania służące dopuszczaniu do publikacji wyłącznie publikacji naukowych o wysokiej jakości merytorycznej i redakcyjnej. W szczególności eliminuje z procesu wydawniczego teksty będące plagiatami i pracami pozbawionymi znamion oryginalności oraz niespełniające założeń redakcyjnych, w szczególności związanych z powoływaniem cytatów i odnoszeniem się do publikacji innych autorów powoływanych w publikacji.
 4. Do publikacji redakcja dopuszcza wyłącznie oryginalne utwory. Wykorzystanie w nich tekstów innych autorów powinno być wyraźnie zaznaczone w przypisach oraz w bibliografii załącznikowej.
 5. Plagiat i autoplagiat uznaje się za nieetyczny i niedopuszczalny.
 6. Niedopuszczalne są praktyki ghostwriting (udział w tworzeniu utworu bez odnotowania autorstwa lub współautorstwa) i guest authorship (identyfikowanie jako autora lub współautora osoby, której wkład w powstanie utworu był niewielki lub żaden). Ghostwriting i guest authoriship uznaje się za formy nierzetelności naukowej.
 7. Niedopuszczalne jest publikowanie wyników tych samych badań w więcej niż jednym czasopiśmie.
 8. Niedopuszczalne jest także przesyłanie tego samego utworu do więcej niż jednego czasopisma.
 9. Publikacja utworu, który jest przetworzoną wersją tekstu wcześniej opublikowanego lub przedruk artykułu z innego czasopisma dopuszczalna jest w drodze wyjątku i może nastąpić przy jednoczesnym zaznaczeniu tej okoliczności w publikacji wtórnej oraz uzyskaniu zgód właściciela autorskich praw majątkowych od utworu.
 10. Jeżeli artykuł zamieszczony na łamach „Palestry” powstał w wyniku realizacji grantu, należy odnotować ten fakt w publikacji.
 11. Redakcja udostępnia publicznie wskazówki dla autorów i recenzentów. Materiały te zawierają wyjaśnienie procesów redakcyjnych oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów.
 12. Redakcja zapewnia dobór odpowiednich recenzentów do złożonych prac z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego.
 13. Informacje o przekazaniu przez autora tekstu redakcji nie są ujawniane nikomu spoza członków redakcji, Kolegium redakcyjnego oraz recenzentami i wydawcy.
 14. Procedura recenzyjna podlega ogólnie przyjętym standardom akademickim w zakresie double-blind peer review (dwustronnie ślepa recenzja)
 15. Recenzje mają charakter poufny i są udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny.
  Recenzenci oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym nie mogą korzystać z badań zawartych w nieopublikowanych artykułach bez wyraźnej zgody.
 16. Informacje uzyskane podczas procesu recenzyjnego są traktowane jako poufne i nie mogą służyć osobistym korzyściom osób w nim uczestniczących.
  Recenzje mają charakter obiektywny. Wszelkie uwagi recenzenta powinny być merytorycznie uargumentowane. W szczególności za niedopuszczalne uznaje się uwagi ad personam bądź mające swoje podstawy w rozbieżnościach z poglądami naukowymi recenzenta i autora.
 17. Recenzent, w przypadku zauważenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów, sygnalizuje ten fakt redakcji oraz zwraca tekst będący przedmiotem recenzji. Recenzent ma również możliwość rezygnacji z recenzowania tekstu z powodu niewystarczającej wiedzy.
 18. Decyzje dotyczące publikacji tekstów należą do wyłącznej kompetencji redakcji.
 19. Decyzje redakcji dotyczące przyjęcia tekstu do publikacji albo jego odrzucenia opierają się wyłącznie na jego merytorycznej ocenie, także w aspekcie jego zgodności z profilem tematycznym „Palestry”, linią programową czasopisma i przydatnością dla odbiorców czasopisma.
 20. Powodem odmowy publikacji tekstu nie mogą być aspekty niemerytoryczne, np. wyrażone poglądy, jeśli są one naukowo uzasadnione (wolność wyrażania poglądów naukowych), afiliacja autorów, przekonania polityczne lub religijne, płeć, rasa czy pochodzenie etniczne.
 21. Otrzymanie przez redakcję skargi o naruszenie zasad etycznych w opublikowanym artykule skutkuje przekazaniem zarzutów autorowi i żądaniem przedstawienia stosownych wyjaśnień. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia redakcja powiadamia odpowiednie instytucje.
 22. Cały proces publikacyjny w „Palestrze” odbywa się z poszanowaniem ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe oraz ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 23. Rozpatrując naruszenia praw autorskich, redakcja skorzysta z pomocy rzetelnego programu antyplagiatowego.