Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

System wewnętrznej polityki antymobbingowej – prewencyjne szkolenia pracowników w zakresie mobbingu

 • Iwona Szczęsna
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8503  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Na przestrzeni lat zjawisko mobbingu znalazło duże zainteresowanie zarówno w nauce, jak i w praktyce. Mimo wielu opracowań i licznych badań na temat terroru psychicznego w miejscu pracy, wokół tego zjawiska istnienie wiele niejasności. Problemu dostarczają również używane w przepisach pojęcia nieostre, trudne do jednoznacznej interpretacji. Nie ma jednak wątpliwości, że zjawisko to dotyka zarówno samą ofiarę mobbingu, jak i jej rodzinę. Konsekwencje działań mobbingowych obejmują również zakład pracy osoby mobbingowanej oraz społeczeństwo. Rozwiązaniem takiego stanu rzeczy powinna być polityka antymobbingowa, ale w tym obszarze również istnienie wiele niejasności i niedookreśleń. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nie polega tylko na działaniach związanych z wystąpieniem zjawiska mobbingu, a więc etapu interwencji i działań naprawczych, ale również działań zapobiegawczych, które powinny być realne i efektywne. Szczególnie ważne w prewencji antymobbingowej jest zaproponowanie adekwatnych do oczekiwań pracowników i pracodawcy, a poprzedzonych wnikliwą diagnozą potrzeb, szkoleń prewencyjnych o tematyce mobbingu.

 

Bibliografia

 1. Durniat K., Krupa A., Działa B., Organizacyjne mechanizmy prewencji i radzenia sobie z mobbingiem z perspektywy specjalistów HR, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 430. [Google Scholar]
 2. Gruba J., Stasińska B., Raport o stanie procedur antymobbingowych na uczelniach publicznych w Polsce, https://www.sciencewatch.pl/ phocadownload/dokumenty/Raport1.pdf (data dostępu: 13 listopada 2023 r.). [Google Scholar]
 3. Grunwald M., Hille H. E., Mobbing im Betrieb, München 2003. [Google Scholar]
 4. Grzesiuk L., Mobbing w miejscu pracy – czynniki ryzyka i konsekwencje, (w:) J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.), Zdrowie i choroba: problemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańsk 2008. [Google Scholar]
 5. Kisiel-Dorohinicki W., Antymobbing. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy, Gliwice 2009. [Google Scholar]
 6. Kuba M., Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy, (w:) T. Wyka, Cz. Szmidt (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 7. Kunecka D., Polityka antymobbingowa jako instrument zarządzania, Współczesne zarządzanie 2010, nr 1. [Google Scholar]
 8. Kwaśniewska K., Aspekty prawne ochrony pracowników przed zjawiskiem mobbingu, Roczniki Administracji i Prawa 2023, XXIII, z. 1. [Google Scholar]
 9. Marciniak J., Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 10. Nerka A., Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy, Annales. Etyka w życiu gospodarczym 2013. [Google Scholar]
 11. Raport Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy. Koalicja bezpieczni w pracy 2019. [Google Scholar]
 12. Rzecznik Praw Obywatelskich, Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Analiza i zalecenia, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2018, nr 5. [Google Scholar]
 13. Szczęsna I., Profilaktyka antymobbingowa – faktyczne działania pracodawców czy fikcja?, Studia Edukacyjne 2022, nr 66. [Google Scholar]
 14. Szewczyk H., Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę, Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka 2015, nr 10. [Google Scholar]
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), art. 943. [Google Scholar]
 16. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości, Ewidencja spraw w sądach pierwszej instancji o odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wybranymi formami dyskryminacji w 2019, 2020 i 2021 roku, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (data dostępu: 10 listopada 2023). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.