Wymogi formalne:

  1. Autor przekazuje Redakcji tekst w wersji elektronicznej na adres: wojciechkotowski@wp.pl. Autor ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w publikacji.
  2. Tekst nie powinien przekraczać maksymalnie 15 stron znormalizowanego tekstu; czcionka Arial, tekst główny: 12, przypisy: 9. Strona powinna mieć następujące ustawienia: marginesy: górny 5 cm, dolny 6,5 cm, boczne (lewy i prawy) po 4,2 cm; pojedynczy odstęp między wierszami.
  3. Tekst powinien zawierać streszczenie (do 10 wierszy) w j. polskim i j. angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim (niebędących powtórzeniem tytułu artykułu). Należy również podać pełny tytuł artykułu w języku angielskim.
  4. Artykuł powinien składać się ze wstępu, wyodrębnionych w punktach poszczególnych wątków tematycznych oraz zakończenia.
  5. Należy podać następujące informacje o Autorach w języku polskim i angielskim: imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, miejsce pracy (Wydział, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem, e-mail, a dodatkowo adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Redakcji). Autor powinien również podać swój numer ORCID.
  6. Brak nadesłania przez Autora korekty autorskiej w terminie oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
  7. Akty normatywne prawa polskiego należy cytować według reguł ich powoływania zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
  8. Piśmiennictwo w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów należy umieścić na końcu tekstu.