Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza SzkotaAbstrakt

Opracowanie jest krótką prezentacją trzech utworów autorstwa Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota. Reprezentują one wczesnośredniowieczną poezję suplikacyjną. Główne motywy tych utworów to modlitwa błagalna skierowana do Boga w obliczu różnych nieszczęść, związanych z żywiołami i innymi niebezpieczeństwami zagrażającymi człowiekowi. Niniejsze opracowanie może być przyczynkiem do odkrywania skarbów poezji średniowiecza, jej piękna oraz duchowej głębi.


Słowa kluczowe

suplikacja; poezja średniowieczna; Paulin z Akwilei; Seduliusz Szkot

Żródła:
PAULINUS AQUILEIENSIS, Rerum creator, protector omipotens (Carmen S. Paulini ad pluviam postulandam), w: Analecta hymnica medii aevi. Hymni inedita. Liturgische Hymnen des Mittelalters, Leipzig: Reisland 1905, s. 146-147. [Google Scholar]
SEDULIUS SCOTTUS, Gaudeant caeli, mare, cuncta terra, w: Monumenta Germaniae Historica, Antiquitates, Poetae Latini medii aevi, 3, rec. L. Traube, Berolini: Weidmann 1896, s. 209-210. [Google Scholar]
SEDULIUS SCOTTUS, Libera plebem tibi servientem, w: Monumenta Germaniae Historica, Antiquitates, Poetae Latini medii aevi, 3, rec. L. Traube, Berolini : Weidmann 1896, s. 209. [Google Scholar]
SEDULIUS SCOTTUS, Te, beate Rex, precamur, w: Monumenta Germaniae Historica, Antiquitates, Poetae Latini medii aevi, 3, rec. L. Traube, Berolini ; Weidmann 1896, s. 218. [Google Scholar]
Polskie przekłady tekstów źródłowych:
PAULIN Z AKWILEI, Hymn dla przebłagania złej pogody, tłum. W. Woroszylski, w: Muza chrześcijańska, t. II: Poezja łacińska starożytna i średniowieczna (Ojcowie żywi 10), oprac. M. Starowieyski, Kraków : Znak 1992, s. 176-178. [Google Scholar]
SEDULIUSZ SZKOT, O powstrzymanie ulewntch deszczów, tłum. W. Woroszylski, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.) (Biblioteka Narodowa, seria II, nr 255), oprac. M. Starowieyski, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum 2007, s. 239-240. [Google Scholar]
SEDULIUSZ SZKOT, O odwrócenie plagi, tłum. W. Woroszylski, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.) (Biblioteka Narodowa, seria II, nr 255), oprac. M. Starowieyski, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum 2007, s. 240-241. [Google Scholar]

Opracowania:
 [Google Scholar]
CHIESA di Paolo, Paolino di Aquileia, „Dizionario Biografico degli Italiani” 81 (2014), za: http://www.treccani.it/enciclopedia/paolino-ii-patriarca-di-aquileia_%28Dizionario-Biografico%29/ (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
HOFFSÜMMER W., Leksykon dawnych i nowych symboli. Do wykorzystania w praktyce duszpasterskiej i katechetycznej, Kielce: Jedność 2001. [Google Scholar]
NADOLSKI B., Kyrie, Eleison, w: Leksykon liturgii, Poznań: Paloottinum 2006, s. 708. [Google Scholar]
NICCOLI di Mario, Sedulio Scoto, w: Enciclopedia Italiana (1936), za: http://www.treccani.it/enciclopedia/sedulio-scoto_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
SARAH R., DIAT N., Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2016. [Google Scholar]
Słownik pisarzy antycznych, red. A. ŚWIDERKÓWNA, Warszawa: Wiedza Powszechna 1982. [Google Scholar]
STAROWIEYSKI M., Wstęp: w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.) (Biblioteka Narodowa, seria II, nr 255), oprac. M. Starowieyski, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum 2007, s. XI-CIV. [Google Scholar]

Strony internetowe:
 [Google Scholar]
http://hymnarium.de/hymni-ex-thesauro/hymnen/230-obduxere-polum-nubila-caeli (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
http://www.staropolska.pl/tradycja/sredniowiecze/dies_irae.html (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
http://www.treccani.it/enciclopedia/paolino-ii-patriarca-di-aquileia_%28Dizionario-Biografico%29/ (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
http://www.treccani.it/enciclopedia/sedulio-scoto_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Nowak, A. (2020). Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota. Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3243

Adam Stanisław Nowak  adamek.now@wp.pl
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0302-2307

Ks. Adam Stanisław Nowak - ur. w 1990 r. w Kielcach. Prezbiter diecezji kieleckiej. W 2015 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach i uzyskał tytuł magistra teologii KUL. Wikariusz parafii św. Szczepana w Mnichowie.

 

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.