Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 4 (2022)

Artykuły

Warunki przyjmowania kandydatów do seminarium duchownego w II RP na przykładzie Seminarium Duchownego w Płocku

 • Dagmara Pipczyńska
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.4.37-55  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

The article is about issues related to the conditions of admitting candidates to seminaries in the period of the Second Polish Republic. The issues were presented on the example of the Higher Theological Seminary in Płock.

This article was divided into thematic sections, starting with the discussion of the institutional outline and formal preparation of candidates for the priesthood. This section refers to the decisions of the Council of Trent. Next section of this article concerns the general admission conditions for candidates to universities in the Second Polish Republic.

The article also draws attention to important role of the preparation for priestly, in the light of the rules the Code of Canon Law of 1917. The following subsections of the dissertation refer directly to issues related to the organization and functioning of the Higer Theological Seminary in Płock. At this point, Author presented path of Theological Seminary in Płock to become a higher education institution.

The article ends with a summary, which concludes that the theological seminaries in the Second Polish Republic, although they didn’t fit into the framework of „secular” education, presented a significant scientific and didactic level.

Bibliografia

 1. Archiwum Akt Nowych [Google Scholar]
 2. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, sygn. 613. [Google Scholar]
 3. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, sygn. 626. [Google Scholar]
 4. Akty prawne [Google Scholar]
 5. Codex Iuris Canonici, Vatican 1917. [Google Scholar]
 6. Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz.U. z 1920, nr 72, poz. 494. [Google Scholar]
 7. Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dz.U. z 1925, nr 2, poz. 10. [Google Scholar]
 8. Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz.U. z 1932 , nr 38, poz. 389. [Google Scholar]
 9. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz.U. z 1933, nr 29, poz. 247. [Google Scholar]
 10. Literatura [Google Scholar]
 11. Adamiak S., Zanim powstały seminaria, Więź 2022, Nr 1, vol. 63, 91–98. [Google Scholar]
 12. Bach-Golecka D., Unormowania dotyczące laikatu (KPK 1917 kan. 682–725). W kierunku interpretacji eklezjalnej, Prawo Kanoniczne 2019, t. 62, nr 3, 3–23. [Google Scholar]
 13. Bajerski A., Szkodnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne, Poznań 2016. [Google Scholar]
 14. Danowska E., Materiały do dziejów kasaty zakonu jezuitów w 1773 r. i początków działalności KEN w Bibliotece Naukowej PAU i PAN i Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2020, R. LXV, 9–20. [Google Scholar]
 15. Domaradzki S., Karpińska K., O egzaminie maturalnym z matematyki na obszarze zaboru pruskiego od XVIII do początku XX wieku, Antiquitates Mathematicae 2017, nr 11( 1), 157–201. [Google Scholar]
 16. Filipowicz W., Duchowieństwo diecezji płockiej w latach 1918–1939, Płock 2003. [Google Scholar]
 17. Góralski W., Diecezja Płocka i jej synody na przestrzeni wieków, XLII Synod Diecezji Płockiej, Płock 1992. [Google Scholar]
 18. Góralski W., Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku w Polsce w okresie międzywojennym, Prawo Kanoniczne 2017, t. 60, nr 3, 3–29. [Google Scholar]
 19. Korycki J., Formacja psychopedagogiczna w seminariach duchownych, Zeszyty Naukowe KUL 1975, t. 18, nr 1, 21–34. [Google Scholar]
 20. Grzybowski M., Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XIX, t. 2, Płock 2010. [Google Scholar]
 21. Grzybowski M.M., Troska biskupów płockich o wychowanie i wykształcenie w seminariach od XVIII do XIX wieku, Nasza Przeszłość 2012, t. 117, 57–61. [Google Scholar]
 22. Haberla M., Bobowski S., Od uniwersytetu średniowiecznego do uniwersytetu trzeciej generacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 315, 287–297. [Google Scholar]
 23. Jastrzębski J., Studenci zwyczajni i wolni słuchacze w systemie szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 2013, z. 4, 349–361. [Google Scholar]
 24. Korycki J., Kształcenie pedagogiczno-katechetyczne w polskich seminariach duchownych w rozwoju historycznym, Studia Katechetyczne 4, 1984, 221–261. [Google Scholar]
 25. „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, red. W. Kućko, Płock 2019. [Google Scholar]
 26. Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne, zebr. J. Lewicki, Kraków 1925. [Google Scholar]
 27. Mąkowski W., Pięćdziesiąt lat (1881–1931) pracy kapłańskiej J.E. ks. arcybiskupa dra J. Nowowiejskiego, Płock 1931. [Google Scholar]
 28. Mroczkowski I., Współpraca seminariów duchownych i wydziałów teologicznych, Studia Nauk Teologicznych 2008, t. 3, 129–138. [Google Scholar]
 29. Nowowiejski A.J., Reguła alumnów Seminarium św. Stanisława Kostki w Płocku, Płock 1917. [Google Scholar]
 30. Petrani A., Szkolnictwo teologiczne w Polsce, Prawo Kanoniczne 1964, nr 7/1–2, 127–200. [Google Scholar]
 31. Piela M., Znaczenie dekretu Soboru Trydenckiego Cum adolescentium aetas (15 VII 1563) o obowiązku tworzenia seminariów duchownych, Studia Salvatoriana Polonica 2013, t. 7, 13–26. [Google Scholar]
 32. Skoczylas K., Związek Zakładów Teologicznych im. św. Jana Kantego w Polsce, Studia Włocławskie 2018, nr 20, 25–42. [Google Scholar]
 33. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłanów Optatam totius, nr 4. [Google Scholar]
 34. Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 35. Wojtczak K., Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920–1990, cz. II, Studia Prawa Publicznego 2014, nr 1(5), 45–86. [Google Scholar]
 36. Wójcik W., Rozwój seminariów trydenckich w Polsce w świetle sprawozdań biskupich Ad limina do [Google Scholar]
 37. XX wieku, Prawo Kanoniczne 1978, nr 21/3–4, 137–155. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.