Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 2 (2023)

Artykuły

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie – Wybrane refleksje w 20. rocznicę działalności Instytutu

 • Rafał Leśniczak
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2023.2.79-90  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.06.2023

Abstrakt

The aim of the article is an attempt to determinate the scientific and research condition of the Institute of Media Education and Journalism of UKSW in Warsaw on its 20th anniversary. The analysis covered the position of the Institute in the discipline of social communication and media science, the structure and research profile of the Institute, student activity and study program.

 

Bibliografia

 1. Adamski A., Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Historia, teraźniejszość i przyszłość, [Google Scholar]
 2. Studia Theologica Varsaviensia 2013, nr 51 (1-Numer Jubileuszowy 1963–2013), 167–180. [Google Scholar]
 3. Adamski A., Ksiądz profesor Antoni Lewek (1940–2010) i jego zasługi dla edukacji medialnej, Biuletyn Edukacji Medialnej 2012, nr 1, 118–128. [Google Scholar]
 4. Bartnicki R., Ks. prof. dr hab. Antoni Lewek – twórca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW, Kultura – Media – Teologia 2010, nr 2 (2), 64–77. [Google Scholar]
 5. Hofman I., Paradygmaty nowej dyscypliny, Studia Medioznawcze 2019, nr 20(4), 308–317. [Google Scholar]
 6. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie, Program studiów 1. st. Dziennikarstwo ogólne, http://media.uksw.edu.pl/index.php?mod=info&id=7305 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 7. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie, Program studiów 2. st. Komunikacja medialno-marketingowa, http://media.uksw.edu.pl/index.php?mod=info&id=7307 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 8. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie, Struktura, http://media.uksw.edu.pl/index.php?mod=my&id=7106 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 9. Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, dr Rafał Leśniczak, https://www.umcs.pl/pl/dr-rafal-lesniczak,20151.htm (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 10. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 11. Jabłonowski M., Czy istnieją aksjomaty teologii środków społecznego przekazu w naukach o mediach?, w: Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, red. J. Olędzki, Warszawa 2018, 209–217. [Google Scholar]
 12. Jarosz M., Działania aktywistów języka inkluzywnego w mediach społecznościowych a społeczne postrzeganie feminatywów, Studia Medioznawcze 2021, nr 22 (3), 995–1014. [Google Scholar]
 13. Jeżak-Śmigielska M., Lender-Gołębiowska M., Makuła M., Skóra E., Teologia mediów i komunikacji jako nowa perspektywa badawcza w naukach o mediach, w: Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, red. J. Olędzki, Warszawa 2018, 171–194. [Google Scholar]
 14. Kała D., Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2021, nr 83 (1), 229–242. [Google Scholar]
 15. Klauza K., Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 16. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940–2010) i spadkobiercy jego troski, Kultura – Media – Teologia 2011, nr 6, 8–17. [Google Scholar]
 17. Koło Naukowe Studentów IEMID UKSW, Statut, http://kns.iemid.uksw.edu.pl/?page_id=2 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 18. Laskowska M., Estetyka komunikacji jako wyraz grzeczności, Zeszyty Prasoznawcze 2021, nr 1 (245), 9–20. [Google Scholar]
 19. Laskowska M., Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście współczesnych wyzwań mediów społecznościowych, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 20. Leśniczak R., News coverage of Christian churches and other religious bodies dealing with the Covid-19 pandemic: An analysis of newspapers in German and English, Church, Communication and Culture 2022, nr 7 (1), 175–195. [Google Scholar]
 21. Leśniczak R., Sprawozdanie z konferencji naukowej organizowanej z okazji 25-lecia istnienia studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym UKSW, 25 X 2017, Łódzkie Studia Teologiczne 2017, nr 26 (4), 214–216. [Google Scholar]
 22. Leśniczak R., Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013–2016), Warszawa 2019. [Google Scholar]
 23. Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 24. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021, 2.08.2022, [Google Scholar]
 25. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata2017-2021 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 26. Monitor UKSW. Wydział Teologiczny, Uchwała nr 611/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie struktury Wydziału Teologicznego, https://monitor.uksw.edu.pl/wt/docs/292 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 27. Monitor UKSW. Wydział Teologiczny, DECYZJA NR 25/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania projektów przekształcenia programu studiów I oraz II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, https://monitor.uksw.edu.pl/wt/docs/349 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 28. Olędzki J., Komunikować dla integracji. Wprowadzenie, w: Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, red. J. Olędzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, 9–20. [Google Scholar]
 29. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Sekcje badawcze, https://www.ptks.pl/sekcje-badawcze (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 30. Relacje w cyberprzestrzeni, red. A. Gralczyk, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 31. Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, red. K. Cichos, J. Sobkowiak, R. Zenderowski, R. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński, Taylor & Francis 2021. [Google Scholar]
 32. Stępniak K., Advertising in Communication of the Catholic Church. The Case of Poland, Central European Journal of Communication 2020, nr 13 (27), 409–425. [Google Scholar]
 33. Stępniak K., Fenomen reklamy religijnej, Warszawa–Pułtusk 2017. [Google Scholar]
 34. Stępniak K., Reklama religijna jako odrębny rodzaj reklamy, Zeszyty Prasoznawcze 2018, nr 2 (234), 327–341. [Google Scholar]
 35. Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, red. J. Olędzki, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 36. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Projekty finansowe z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, http://test.uksw.edu.pl/pl/projekty-ncbir (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 37. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Postępowanie habilitacyjne – dr Małgorzata Laskowska, https://www.wdib.uw.edu.pl/strona-archiwalna/wydzial/nauka-i-badania/habilitacje/2205-postepowanie-habilitacyjne-dr-malgorzata-laskowska (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 38. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Postępowanie habilitacyjne – ks. dr Krzysztof Stępniak, https://www.wdib.uw.edu.pl/strona-archiwalna/wydzial/nauka-i-badania/habilitacje/1879-postepowanie-habilitacyjne-ks-dr-krzysztof-stepniak (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]
 39. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Koła Naukowe, https://teologia.uksw.edu.pl/node/22 (dostęp: 27.12.2022). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora