Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 1 (2024)

Varia

Pochówek ciał i przechowywanie prochów wiernych zmarłych. Aspekt kanoniczno-liturgiczny

 • Jerzy Adamczyk
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2024.1.195-212  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.05.2024

Abstrakt

The purpose of this paper is to present the problem of the burial of bodies and the storage of ashes of the faithful departed in the canonical-liturgical aspect. The Church demands respect for human bodies and ashes. The first part of the article presents the burial of corpses in the ground as an ordinary and basic form of Christian burial. The second part presents the problem of cremation as an acceptable way of burying the bodies of the faithful departed, while the second part discusses the question of the place of burial of the bodies and storing the ashes of the faithful departed.

Bibliografia

 1. Źródła [Google Scholar]
 2. Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1917. [Google Scholar]
 3. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1990 oraz Acta Apostolicae Sedis 82 (1990), 1033–1363, tłumaczenie polskie: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002. [Google Scholar]
 4. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Acta Apostolicae Sedis 1983, pars II, 1–317; tekst polski Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. [Google Scholar]
 5. Comision Episcopal Española, Un Dios de vivos. Instrucción pastoral sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias, Madrid 2021. [Google Scholar]
 6. Conference des Evêques de France – Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle, Pastorale des funérailles: points de repère, Paris 2003. [Google Scholar]
 7. Conferenza Episcopale Italiana, Commissione Episcopale per la Liturgia, Proclamiamo la tua Risurrezione. Sussidio pastorale in occasione della celebratone delle esequie, Roma, 2007. [Google Scholar]
 8. Conferenza Episcopale Italiana, Rito delle esequie, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011. [Google Scholar]
 9. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, (17 dicembre 2001), Città del Vaticano 2002, tekst polski: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003. [Google Scholar]
 10. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione „Ad resurgendum cum Christo” circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Testo e commenti (15 agosto 2016), Libreria Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 2018. [Google Scholar]
 11. Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, Gazzetta Ufficiale, nr 91, del 19 aprile 2001, 26–27. [Google Scholar]
 12. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Aktualne problemy eschatologii (1992), w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, 303–340. [Google Scholar]
 13. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Wydanie drugie uzupełnione, Katowice 2014. Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji) (13 lutego 2011), http://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-o--szacunku-dla-ciala-zmarlego-i-obrzedach-pogrzebu-w-przypadku-kremacji/ (dostęp: 27.12.2021). [Google Scholar]
 14. Ordo Exsequiarum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1969. [Google Scholar]
 15. Sacra Congregado pro Sacramentis et Culto Divino, De celebratoine exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint, Notitiae 13 (1977), nr 1, 45. [Google Scholar]
 16. Sacra Congregatio Concilii, Responsa ad proposita dubia (10 Decembris 1927), Acta Apostolicae Sedis 20 (1928), 261–264. [Google Scholar]
 17. Suprema Sacra Congregato Sancti Officii, Instructio Piam et constantem de cadaverum crematione (5 iulii 1963), Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), 822–823. [Google Scholar]
 18. United States Conference of Catholic Bishops. Committee on the liturgy, Reflections on the body, Cremation and Catholic Funeral Rites, Washington 2004. [Google Scholar]
 19. Uwagi do Instrukcji Śwętego Oficjum z 5 VII 1963 r. w sprawie kremacji zwłok, Wiadomości Diecezjalne Podlaskie 34 (1965), nr 9, 199–200. [Google Scholar]
 20. Literatura [Google Scholar]
 21. Amherdt F., Inhumation ou crémation? Enjeux de l’incinération pour la pastorale des funérailles, Lumen Vitae 64 (2011), nr 1, 5–31. [Google Scholar]
 22. Aramini M., 1500 grammi di cenere. Cremazione e fede cristiana, Milano 2006. [Google Scholar]
 23. Boselli G., Il Rito delle esequie: confessione della fede e umanizzazione della morte, Rivista liturgica 99 (2012), nr 1, 44–70. [Google Scholar]
 24. Cioli G., Polvere: Cremazione e dispersione delle ceneri negli orientamenti della Chiesa cattolica, Bologna 2014. [Google Scholar]
 25. Di Molfetta F., Inumazione e cremazione. Tradizione cristiana, ritualità, legislazione, Rivista Liturgica 93 (2006), 747–753. [Google Scholar]
 26. Dziobek-Romański J., Cmentarze – zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych, Rocznik Historyczno-Archiwalny 13 (1999), 3–32. [Google Scholar]
 27. Esposito B., La vigente disciplina della Chiesa Cattolica riguardo la sepoltura, cremazione e destinazione delle ceneri dei defunti: l’Istruzione “Ad resurgendum cum Christo”, Ius Ecclesiae 29 (2017), nr 1, 175–190. [Google Scholar]
 28. Groń R., Kościół wobec kremacji zwłok ludzkich, Wrocławski Przegląd Teologiczny 8 (2000), nr 2, 99–114. [Google Scholar]
 29. Huels M., Commentary on canon 1176, w: New Commentary on the Code of Canon Law, edited by J. Beal. Paulist Press, New York 2000, 1408. [Google Scholar]
 30. Huels M., Commentary on canon 1242, w: New Commentary on the Code of Canon Law, edited by J. Beal. Paulist Press, New York 2000, 1441. [Google Scholar]
 31. Krakowiak Cz., Katolicki pogrzeb po kremacji, Teologia i Człowiek 12 (2008), 175–189. [Google Scholar]
 32. Krukowski, J. Komentarz do kan. 1205–1253, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III, 2, Ks. IV, Uświęcające zadanie Kościoła, red. J. Krukowski, Poznań 2011, 428–476. [Google Scholar]
 33. Marchetti G., Le esequie ecclesiastiche, Quaderni di diritto ecclesiale 15 (2002), nr 3, 228–252. [Google Scholar]
 34. Miragoli E., La cremazione del corpi dei defunti (can. 1176 § 3), Quaderni di diritto ecclesiale 9 (1996), nr 3, 337–356. [Google Scholar]
 35. Salvini G., Nuove indicazioni sulla cremazione, La Civiltà Cattolica, 167 (2016), 486–491. [Google Scholar]
 36. Santos J., Comentario al canon 1176, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 2, cz. II, wyd. 3, Pamplona 2002, 1691–1694. [Google Scholar]
 37. Schunck R., Comentario al canon 1242, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 2, cz. II, wyd. 3, Pamplona 2002, 1882–1884. [Google Scholar]
 38. Suchecki Z., La nostra cura per i morti, Roczniki Nauk Prawnych 18 (2008), nr 2, 175–236. [Google Scholar]
 39. Suchecki Z., Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym, Prawo Kanoniczne 36 (1993), nr 1–2, 145–159. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.