Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Przegląd Prawa Wyznaniowego (skrót: PPW, ang. Church-State Law Review) jest rocznikiem wydawanym od 2009 roku przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego i poświęcony studiom z zakresu szeroko pojętego prawa wyznaniowego, tj. relacjom państwo – Kościół, prawem konkordatowym, prawem do ochrony wolności sumienia i religii, także w ujęciu historycznym.

Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (70 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w PPW.  W celu przeciwdziałania nieuczciwym  praktykom publikacyjnym Redakcja PPW  przyjęła i stosuje Zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/, zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE.

Czasopismo zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1306.

 

Wydawca czasopisma

Czasopismo Przegląd Prawa Wyznaniowego jest wydawane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.


Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu: 

  • Prawa wyznaniowego
  • Prawa kanonicznego

Oprócz artykułów publikowane są również:

  • Glosy
  • Tłumaczenia na język polski aktów prawnych 
  • Sprawozdania 
  • Opinie prawne
  • Recenzje 

 

Specyfika periodyku

Czasopismo Przegląd Prawa Wyznaniowego odróżnia od innych naukowych periodyków tematyka obejmująca szeroki zakres dotyczący prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem oraz kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Interdyscyplinarne ujęcie tych obszarów badawczych pozwala na rozpowszechnienie wiedzy o prawie wyznaniowym oraz uporządkowanie obowiązujących norm prawnych. Część publikowanych opracowań odnosi się również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii, w tym także w ujęciu prawnoporównawczym.

 

Punktacja

Od 2013 r. "Przegląd" stale jest uwzględniany w ministerialnych wykazach czasopism punktowanych. W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09 lutego 2021 r. otrzymał 70 pkt. (Unikatowy Identyfikator Czasopisma – 200192).

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Czasopismo Przegląd Prawa Wyznaniowego jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach:

Czasopismo jest indeksowane w bazie IndexCopernicus. Na opublikowanej w 2019 r. IC Journals Master List przyznano mu wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) ICV 2017: 26.23.

Teksty publikowane w Przeglądzie Prawa Wyznaniowego dostępne są także w bazie prowadzonej przez Wolters Kluwer SA

 

Języki publikacji

Czasopismo Przegląd Prawa Wyznaniowego publikuje teksty w języku polskim.

 

Poziom naukowy

Opis, jak Redakcja zapewnia wysoki poziom naukowy czasopisma.
Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w Przeglądzie Prawa Wyznaniowego (zob. wytyczne dla autorów). Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach PPW jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa. 


Periodyzacja

Przegląd Prawa Wyznaniowego jest rocznikiem. 

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma Przegląd Prawa Wyznaniowego jest wersja drukowana.

Drukowaną wersję periodyku można zamawiać [podać gdzie] (zob. stronę księgarni).


Identyfikatory

p-ISSN: 2080-3788

 
Polityka open access i wolne licencje

Przegląd Prawa Wyznaniowego funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (open access). Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp do całej zawartości czasopisma. Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji). 

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu. Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

Tutaj dodałabym symbol licencji oraz symbol open access

   

 

Pytanie od którego tomu przyjmujemy tę zasadę i co było w poprzednich numerach?

Otwarty dostęp to brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych. Zakłada ich dalsze wykorzystywanie zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku lub na nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons. Główne kierunki rozwoju Open Access to otwarte repozytoria oraz recenzowane czasopisma Open Access. Dostrzegając potrzebę zapewnienia najwyższych standardów w nauce oraz dbając o przestrzeganie dobrych praktyk w prowadzeniu i upowszechnianiu wyników badań naukowych, Przegląd Prawa Wyznaniowego wdraża rozwiązania zgodne z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu (2015). Głównym celem periodyku jest zwiększenie widoczności i dostępności tekstów, zgodnie z zasadami Budapeszteńskiej Inicjatywy Open Access (Budapest Open Access Initiative - BOAI).


Historia czasopisma

Inicjatywa wydawania czasopisma naukowego zatytułowanego Przegląd Prawa Wyznaniowego została podjęta przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na posiedzeniu 27 września 2008 roku. Przegląd wydawany jest jako rocznik, tom pierwszy ukazał się w maju 2009 roku. Czasopismo stanowi forum naukowej refleksji nad problemami o charakterze prawno-wyznaniowym. Na jego strukturę składa się kilka stałych działów: artykuły, prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz podejmowane w ostatnim roku inicjatywy prawodawcze, orzecznictwo dotyczące kwestii wyznaniowych, recenzje oraz sprawozdania z prawno-wyznaniowych konferencji i sympozjów, polska bibliografia prawa wyznaniowego oraz dział urzędowy, w którym zbierane są materiały dokumentujące działalność PTPW.

Słowo wstępne od redakcji zamieszczone w tomie 1/2009

Szanowni Państwo,

Od dwudziestu lat jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju polskiego prawa wyznaniowego. Rozwój ten wynika przede wszystkim z wzrostu wrażliwości na należyte zagwarantowanie wolności religijnej każdego człowieka, bez względu na to, czy dokonane przez niego wybory sytuują go w ramach większości, czy mniejszości. Trudno mieć dziś bowiem wątpliwości, że poszanowanie wolności myśli, sumienia i religii jest jednym z warunków urzeczywistnienia demokratycznego państwa prawnego.

Impulsem do dokonywania zmian jest również postęp europejskich procesów integracyjnych. Nie chodzi przy tym wyłącznie o obowiązek dostosowywania polskiego prawodawstwa do aktów wydawanych przez instytucje wspólnotowe. Ze względu na reguły określające podział kompetencji pomiędzy prawodawcę wspólnotowego i prawodawców krajowych kształt polskiego prawa wyznaniowego w decydującej mierze zależy bowiem nadal od polskiego ustawodawcy. Coraz silniejsze jednoczenie się Europy wywołuje jednak w naszym kraju wzrost znaczenia problemów do tej pory marginalnych, wzmacniając również poczucie odpowiedzialności za wypracowanie rozwiązań, które można byłoby uznać za właściwe również z perspektywy innych społeczeństw naszego kontynentu.

Systematycznemu rozwojowi polskiego prawa wyznaniowego towarzyszy stały wzrost liczebności jego badaczy. Naukowa refleksja nad tym zespołem unormowań jest dziś prowadzona w większości ośrodków uniwersyteckich Natomiast przedmiot Prawo wyznaniowe jest niemal powszechnie uwzględniany w programach studiów prawniczych i administracyjnych, coraz częściej znajdując swoje miejsce również w procesie kształcenia na innych kierunkach (jak np. prawo kanoniczne, teologia czy politologia).

Stale rośnie także poziom integracji przedstawicieli nauki polskiego prawa wyznaniowego. W 2003 r. - biorąc wzór z innych środowisk naukowych - zainicjowano w Kazimierzu nad Wisłą cykl Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego. W 2009 r. już szóstą jego edycję będzie gościł Kamień Śląski. Szczególnie wymownym znakiem zacieśniania współpracy polskich eklezjastycystów stało się utworzenie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, do czego doszło w 2008 r. Już po niespełna roku działalności zrzesza ono przeważającą większość badaczy zajmujących się prawem wyznaniowym w ośrodkach naukowych naszego kraju, a nawet prowadzi własne badania naukowe. Nie może więc dziwić fakt, że jedną z pierwszych inicjatyw Zarządu wybranego na Zjeździe Założycielskim było powołanie periodyku, na łamach którego można byłoby dokumentować bieżącą działalność Towarzystwa, prezentować wyniki badań prowadzonych w jego ramach, obserwować najnowsze etapy rozwoju prawodawstwa i orzecznictwa w sprawach wyznaniowych oraz publikować mało dostępne materiały źródłowe. Próbę realizacji tych zamierzeń stanowi Przegląd Prawa Wyznaniowego, którego tom pierwszy oddajemy do Państwa rąk.

Przyjęto, że na jego strukturę składać się będzie kilka stałych działów, w których zbierane będą materiały o zróżnicowanym charakterze. Zgodnie z tą ideą uporządkowaliśmy również materiały składające się na tom pierwszy. Otwiera go dział, w którym pomieszczono artykuły stanowiące owoc prac prowadzonych przez powołane w ramach PTPW zespoły badawcze. Część druga obejmuje pochodzące z ostatniego roku prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz podejmowane w tym czasie inicjatywy prawodawcze. Zamieszczono w niej również materiały źródłowe: polskie tłumaczenia watykańskiej ustawy o źródłach prawa (która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.) oraz instrukcji Sekretarza Edukacji USA z 7 lutego 2003 r. w sprawie ekspresji religijnej w szkole publicznej, a także przygotowane w 2002 r. projekty umów między Radą Ministrów a związkami wyznaniowymi, o których mowa w art. 25 ust. 5 naszej Konstytucji. Dział trzeci poświęcono omówieniu orzecznictwa dotyczącego kwestii wyznaniowych. Zebrano w nim orzeczenia Sądu Najwyższego wraz z glosami oraz polskie tłumaczenie jednego z najnowszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kolejne części stanowią recenzje oraz sprawozdania z prawno-wyznaniowych konferencji i sympozjów, które odbyły się w ostatnim roku na terenie naszego kraju. Zgodnie z zamierzeniami inicjatorów powołania periodyku, ważne miejsce zajmuje w nim także dział urzędowy, w którym zebrano najważniejsze materiały dokumentujące powstanie i działalność PTPW. Całość zamyka polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2008.

Ufamy, że Przegląd Prawa Wyznaniowego stanie się ważnym forum naukowej refleksji nad problemami o charakterze prawno-wyznaniowym. Mamy również nadzieję, że dzięki publikacji różnego rodzaju materiałów źródłowych okaże się przydatny dla osób stanowiących i stosujących prawo, a teoretykom ułatwi prowadzenie pracy naukowej i dydaktycznej.