Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady etyki publikacyjnej

Przyjęte przez Kolegium Redakcyjne czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ opierają się na rozwiązaniach z tego zakresu obowiązujących w Elsevier i ujętych w wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE’s Best Practices Guidelines for Journal Editors). 

 1. Redakcja ma obowiązek podejmować wszelkie działania służące dopuszczaniu do publikacji wyłącznie tekstów dobrej i wysokiej jakości. W szczególności należy eliminować z procesu wydawniczego teksty będące plagiatami i pracami pozbawionymi znamion oryginalności.
 2. Aktualne warunki publikacji tekstów w PPW powinny być powszechnie dostępne.
 3. Do publikacji redakcja będzie dopuszczała wyłącznie oryginalne utwory. Wykorzystanie w nich tekstów innych autorów powinno być wyraźnie zaznaczone w odpowiednio zredagowanych przypisach oraz w bibliografii załącznikowej. Informacje uzyskane przez autora prywatnie mogą być wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osób, od których pochodzą. Utwory zamieszczane w PPW mają zawierać dane umożliwiające ich cytowanie i powoływanie przez innych autorów.
 4. Plagiatowanie uznaje się za nieetyczne i niedopuszczalne.
 5. Niedopuszczalne są praktyki ghostwriting (udział w tworzeniu utworu bez odnotowania autorstwa lub współautorstwa; przy formułowaniu podziękowań za wkład w powstanie utworu brak odnotowania skali tego wkładu) i guest authorship (identyfikowanie jako autora lub współautora osoby, której wkład w powstanie utworu był niewielki lub żaden). Ghostwriting i guest authoriship uznaje się za formy nierzetelności naukowej.
 6. Niedopuszczalne jest publikowanie wyników tych samych badań w więcej niż jednym czasopiśmie. Niedopuszczalne jest także przesyłanie tego samego utworu do więcej niż jednego czasopisma. Publikacja utworu, który jest przetworzoną wersją tekstu wcześniej opublikowanego dopuszczalna jest w drodze wyjątku. Może to nastąpić przy jednoczesnym zaznaczeniu tej okoliczności w publikacji wtórnej.
 7. Informacje o przekazaniu przez autora tekstu redakcji nie są ujawniane nikomu poza członkami i sekretariatem redakcji oraz recenzentami. Inne dane pozyskane w toku procedury recenzyjnej są poufne.
 8. Podstawą podjęcia przez redakcję decyzji o dopuszczeniu tekstu do publikacji są recenzje będące opiniami naukowymi kompetentnych i niezależnych rzeczoznawców, zobowiązanych do dokonania obiektywnej i uzasadnionej oceny przedstawionych im przez redakcję tekstów. Sporządzając recenzję jej autor ma w szczególności za zadanie zidentyfikować braki warsztatowe dostrzeżone w recenzowanym materiale, cechującą twórcę tekstu nieznajomość przedmiotu rozważań, stanu badań w tym zakresie i odnośnej literatury. Recenzent jest zobowiązany przedstawić redakcji wszelkie podobieństwa zachodzące między recenzowanym tekstem a znanymi mu publikacjami. Krytyczne uwagi zawarte w recenzji powinny być wykorzystane jako instrument poprawienia przez autora przedłożonego przezeń tekstu.
 9. Każdy tekst przedstawiony redakcji recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów. Gdy zachodzi rozbieżność w konkluzjach między dwiema recenzjami redakcja powołuje trzeciego niezależnego recenzenta.
 10. Kandydat na recenzenta powinien odmówić sporządzenia recenzji, jeśli dostrzega występowanie konfliktu interesów, a także gdy nie czuje się kompetentny w materii objętej przedstawionym mu tekstem, względnie gdy sprawne przygotowanie recenzji nie jest możliwe.
 11. Recenzenci nie mogą być powiadamiani o autorstwie przedstawianych im do recenzji tekstów, zaś autorzy nie powinni dowiadywać się, kto został recenzentem ich utworów.
 12. Recenzent może wykorzystywać do własnych badań dane pozyskane z tekstu nie dopuszczonego do druku tylko po otrzymaniu pisemnej zgody jego autora.
 13. Decyzje redakcji dotyczące przyjęcia tekstu do publikacji albo jego odrzucenia opierają się wyłącznie na jego merytorycznej ocenie, także w aspekcie jego zgodności z profilem tematycznym PPW.
 14. Powodem odmowy publikacji tekstu nie mogą być wyrażone w nim poglądy, jeśli są one w nim naukowo uzasadnione (wolność wyrażania poglądów naukowych).
 15. Decyzje w sprawie przyjęcia albo odrzucenia tekstu powinny być podejmowane przez redakcję w racjonalnym terminie i w każdym wypadku powinny posiadać uzasadnienie.
 16. Tekstów nie przyjętych do druku nie wolno członkom redakcji oraz recenzentom wykorzystywać w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody autora.
 17. Gdy redakcja otrzyma skargę o naruszenie zasad etycznych w opublikowanym w PPW tekście, przekaże zarzuty autorowi, a w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia powiadomi odpowiednie instytucje.
 18. Jeśli artykuł zamieszczony na łamach PPW powstał w wyniku realizacji grantu, należy odnotować ten fakt w publikacji.
 19. Istotne błędy wykryte w publikacjach zamieszczonych w PPW powinny zostać niezwłocznie sprostowane, najlepiej w kolejnej edycji czasopisma.
 20. Redakcja powinna skrupulatnie przechowywać dokumentację całego procesu wydawniczego.