Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Bibliografia

Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2020 rok

 • Michał Hucał
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

[nie dotyczy]

Bibliografia

 1. Publikacje zwarte [Google Scholar]
 2. MONOGRAFIE [Google Scholar]
 3. Stanisz P., Religion and Law in Poland, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020, ss. 192. [Google Scholar]
 4. PRACE ZBIOROWE [Google Scholar]
 5. Concordats between the Holy See and Poland, red. J. Krukowski, Lublin: TN KUL, 2020, 446 s. [Google Scholar]
 6. Człowiek – Państwo – Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, 818 s. [Google Scholar]
 7. Prawna ochrona wolności sumienia i religii. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, 399 s. [Google Scholar]
 8. Prawo w służbie ochrony dzieci. Ustawodawstwo – Praktyka – Wyzwania, red. M. Różański, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 2020, 212 s. [Google Scholar]
 9. Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, 286 s. [Google Scholar]
 10. Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, 520 s. [Google Scholar]
 11. Artykuły i glosy [Google Scholar]
 12. PUBLIKACJE ZBIOROWE [Google Scholar]
 13. Abramowicz A.M., Fundusz Kościelny – relikt czasów komunistycznych czy ważny element systemu finansowania związków wyznaniowych w Polsce demokratycznej? The Church Fund – a relic of communist times or an important element of the system of financing religious organisations in democratic Poland?, w: Právna politika a legislatíva v ob-lasti konfesného práva: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci onli-ne medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, red. M. Moravčíková, Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 6–21. [Google Scholar]
 14. Adamus R., Judeochrześcijańska koncepcja darowania długów a „względy humanitarne” przy oddłużeniu osób fizycznych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 13–30. [Google Scholar]
 15. Badźmirowska-Masłowska K., Jacek Rosa Przestępczość seksualna przeciwko dziecku. Kilka uwag na temat prawa i aksjologii, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 31–48. [Google Scholar]
 16. Balicki A., Uwagi na tle projektu nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 49–60. [Google Scholar]
 17. Bereszyński Z., Prawe ramię partii w walce z Kościołem. Działalność terenowych struktur Urzędu do spraw Wyznań na przykładzie województwa opolskiego, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 108–217. [Google Scholar]
 18. Bielaszka-Podgórny B., Organizacja i zakres kompetencji Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w świetle archiwaliów zespołu Urząd Wojewódzki w Tarnowie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 288–310. [Google Scholar]
 19. Bielecki M., Wolność religijna w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej na przykładzie organizowania zajęć z religii i etyki. Postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 25–42. [Google Scholar]
 20. Bielecki M., Wolność sumienia i religii a wykonywanie świadczeń na rzecz obrony, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 61–80. [Google Scholar]
 21. Blanco M., Ustawa organiczna o wolności religijnej, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 225–242. [Google Scholar]
 22. Borecki P., Zasada niezależności i autonomii Kościoła i państwa w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 81–94. [Google Scholar]
 23. Brzozowski W., Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 95–117. [Google Scholar]
 24. Brzozowski W., Polski wariant świeckości państwa, w: Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, red. A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. M. Wiszowaty, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2020, s. 146–155. [Google Scholar]
 25. Brzozowski W., Religious Neutrality and its Enemies: The Polish Experience, w: State and Religion: Between Conflict and Cooperation, red. D. Ehlers, H. Glaser, Baden-Baden: Nomos, 2020, s. 405–422. [Google Scholar]
 26. Gałązka A., Zasada jawności na etapie czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 119–130. [Google Scholar]
 27. Góralski W., List pasterski kard. Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa warszawskiego, O rozkrzewianiu wiary świętej z 6 stycznia 1921 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 131–144. [Google Scholar]
 28. Góralski W., The Polish Concordat of 1925, w: Concordats between the Holy See and Poland, red. J. Krukowski, Lublin: TN KUL, 2020, s. 62–89. [Google Scholar]
 29. Góralski W., Umowa ramowa między Stolica Apostolską i Republiką Burundi w sprawach wspólnego interesu z 6 listopada 2012 roku narzędziem inkulturacji na kontynencie afrykańskim, „Roczniki Nauk Prawnych” 2020, nr 1, s. 49–74. [Google Scholar]
 30. Góralski W., Umowa ramowa między Stolicą Apostolską i Republiką Konga w sprawie relacji między Kościołem katolickim i Państwem z 3 lutego 2017 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2020, nr 33, s. 71–89. [Google Scholar]
 31. Górowska B., Nauczanie religii w Polsce w latach 1961–2020. Ujęcie przeglądowe, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 145–162. [Google Scholar]
 32. Gucewicz D., Wydział do spraw Wyznań w Gdańsku 1950–1990. Wybrane zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 15–38. [Google Scholar]
 33. Kaczorowski A.W., Działania Urzędu do spraw Wyznań w sprawie Kościelnej Fundacji Rolniczej 1982–1986, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 369–377. [Google Scholar]
 34. Kasprzycki M., Organizacja i działalność Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w latach 1975–1990. Zarys problemu, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 218–252. [Google Scholar]
 35. Koredczuk J., Bluźnierstwo i obraza religii według Kodeksu kar głównych i poprawczych z 1847 i 1866 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 163–176. [Google Scholar]
 36. Krzysztofek-Strzała K., Stosowanie prawa wobec Kościołów i związków wyznaniowych przez Urząd do spraw Wyznań. Wybrane zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 401–414. [Google Scholar]
 37. Krzysztofek-Strzała K., Struktura i działalność Wydziału do spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie oraz Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa w latach 1960–1970, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 177–196. [Google Scholar]
 38. Krzywkowska J., Prawo rodziców katolickich do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w kontekście prawa dziecka do wolności religijnej, w: Prawo w służbie ochrony dzieci: ustawodawstwo - praktyka - wyzwania, red. M. Różański, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 2020, s. 113–128. [Google Scholar]
 39. Krzywkowska J., Świeckość państwa a nauczanie religii w szkołach publicznych w Polsce, [w:] Sekulárny Štát, red. M. Moravcíkova, Trnava, 2020, s. 9–22. [Google Scholar]
 40. Krzywkowska J., Udział osadzonego w postępowaniu w sprawie o nieważność małżeństwa kanonicznego - aspekty prawne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 197–212. [Google Scholar]
 41. Krzywkowska J., Vivchar O., Zasady funkcjonowania parafii rzymskokatolickich w Polsce w czasie epidemii, w: State and society facing pandemic, red. E. Burda, C. Lázaro Guillamón, M. Sitek, Bratysława: Comenius University in Bratislava 2020, s. 439–450. [Google Scholar]
 42. Kwiatkowski Z., Zakaz przesłuchiwania duchownego w postępowaniu karnym, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 213–234. [Google Scholar]
 43. López-Medina M.A., Systemy relacji Państwo–Kościół w dzisiejszej Europie, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 27–56. [Google Scholar]
 44. Łuniewska K., Oręziak B., O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan. Zakres merytoryczny prac badawczych, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 11–24. [Google Scholar]
 45. Machnowska J., Urząd do spraw Wyznań wobec mienia przedwojennych żydowskich gmin wyznaniowych w latach 1950–1956, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 344–368. [Google Scholar]
 46. Maroń G., Miejsce religii w procesie prawotwórczym w świetle liberalnej doktryny ekskluzywizmu i ustrojowej zasady religijnej neutralności państwa, w: Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, red. T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz, Lublin: TN KUL, 2020, s. 183–198. [Google Scholar]
 47. Maroń G., Quae sunt caesaris, caesari; et quae sunt Dei, Deo. Bezstronność religijna organów samorządu terytorialnego w niewładczej praktyce uchwałodawczej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 257–280. [Google Scholar]
 48. Mętrak K., Urząd do spraw Wyznań wobec katolickiego budownictwa sakralnego – przypadek budowy kościoła Opatrzności Bożej na warszawskiej Ochocie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 378–400. [Google Scholar]
 49. Mikuła M., Zarzycki Z., Nauczanie prawa kościelnego i wyznaniowego w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2000–2020, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu,red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 281–306. [Google Scholar]
 50. Nabywaniec S., Synod Zamoyski 1720 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 307–328. [Google Scholar]
 51. Nitecki S., Kościół katolicki i związki wyznaniowe wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej w Polsce, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 345–366. [Google Scholar]
 52. Olszówka M., Bilateralność jako wyjątek od równouprawnienia związków religijnych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 367–388. [Google Scholar]
 53. Olszówka M., Granice ingerencji w wolność religii w stanie epidemii w świetle Konstytucji RP z 1997 r., w: P. Szustakiewicz, M. Wieczorek, Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, Radom: Wyd. UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, 2020, s. 58–74. [Google Scholar]
 54. Otaduy J., Rozdział i współpraca między państwem i wyznaniami religijnymi: umowy z Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w Hiszpanii, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 243–279. [Google Scholar]
 55. Ożóg M., Dyskryminacja w realizacji prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 43–90. [Google Scholar]
 56. Pohl Ł., O potrzebie zmiany obecnego ujęcia przepisu określającego przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 335–352. [Google Scholar]
 57. Poniatowski M., Ochrona wolności religijnej w ramach stosunku pracy. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 173–215. [Google Scholar]
 58. Poniatowski M., Wolność religijna w aspekcie indywidualnym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 141–165. [Google Scholar]
 59. Pszczyński M., Status prawny katolickich wydziałów teologicznych w uczelniach publicznych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 389–408. [Google Scholar]
 60. Resler T., Muzyka jako przedmiot regulacji w prawie wewnętrznym kościołów i innych związków wyznaniowych: wybrane przykłady, w: Muzyka i prawo, red. P Pest, M. Winsław, Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2020, s. 219–237. [Google Scholar]
 61. Różański M., Czy współpraca państwa i związków religijnych w zakresie ochrony materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach kościelnych narusza świeckość państwa polskiego, w: Sekulárny štát, red. M. Moravčíková, Trnava 2020, s. 105–118. [Google Scholar]
 62. Różański M., Realizacja norm prawnych dotyczących ochrony dóbr kultury, zawartych w artykule 14 konkordatu polskiego z 1925 r., w: Człowiek - Państwo - Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 409–424. [Google Scholar]
 63. Ryguła P., Rozdział i współpraca między państwem a Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w konstytucji hiszpańskiej z 1978, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 191–224. [Google Scholar]
 64. Sobczak J., Obraza uczuć religijnych prowokacyjną kreacją artystyczną, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 445–470. [Google Scholar]
 65. Stanisz P., Autonomia i niezależność oraz współdziałanie w relacjach między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi jako fundamenty instytucjonalnego prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Relacje Państwo – Kościół w Europie. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2020, s. 105–139. [Google Scholar]
 66. Stanisz P., Conscientious objection of medical doctors under Polish law: Remarks on the judgment of the Constitutional Tribunal of 7 October 2015 (K 12/14), w: Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, red. Z. Horák, P. Střejpková, Praga: Leges 2020, s. 315–320. [Google Scholar]
 67. Stanisz P., Securitisation of religious freedom in Poland, w: Securitisation of Religious Freedom: Religion and Limits of State Control – Sécurisation de la liberté religieuse: La religion et les limites du contrôle de l’Etat, red. M. Kiviorg, Granada: Editorial Comares 2020, s. 325–338. [Google Scholar]
 68. Stanuch Z., Referat/Wydział do spraw Wyznań PWRN w Szczecinie w latach 1950–1973, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 89–107. [Google Scholar]
 69. Stańczuk I., Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 471–490. [Google Scholar]
 70. Steczkowski P., „Nieskrępowany duch” z węgierskiego traktu. Sylwetka Księdza Profesora Artura Mezglewskiego historią Jaślisk inspirowana, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 5–12. [Google Scholar]
 71. Strzała M., Założenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu do spraw Wyznań z 1983 roku, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 415–423. [Google Scholar]
 72. Strzała M., Zmiana nazwy wyznaniowej osoby prawnej Kościoła Katolickiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 491–505. [Google Scholar]
 73. Suchocka H., Konkordat jako prawny instrument regulujący relacje Państwo–Kościół, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 79–103. [Google Scholar]
 74. Sychowicz K., Wydział do spraw Wyznań w Białymstoku 1950–1975. Zarys zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 53–68. [Google Scholar]
 75. Ślązak E., Wydział do spraw Wyznań w Łodzi 1950–1975: struktura, działalność, ludzie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 39–52. [Google Scholar]
 76. Taczkowska-Olszewska J., Przesłanki odpowiedzialności prawnej (deliktowej i karnej) za nawoływanie do znieważenia, profanacji i bluźnierstwa z użyciem środków społecznego komunikowania, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 217–278. [Google Scholar]
 77. Tunia A., Odpowiedzialność duchownego za naruszenie przepisów ruchu drogowego w związku z koniecznością wykonania posługi religijnej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 567–594. [Google Scholar]
 78. Tunia A., Przeciwdziałanie ograniczaniu wolności praktykowania religii polegające na zachowaniach mających znamiona wykroczeń o niewyznaniowym przedmiocie ochrony w świetle nowych zjawisk społecznych. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 279–334. [Google Scholar]
 79. Uruszczak Q., Państwo świeckie czy neutralne światopoglądowo?, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 57–78. [Google Scholar]
 80. Uruszczak W., Kanoniczny rodowód generalnej zasady kauzalności czynności prawnych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 595–614. [Google Scholar]
 81. Walczuk K., Umowa podstawowa zawarta między Republiką Słowacką a Stolicą Apostolską – wybrane aspekty formalne i materialne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 615–640. [Google Scholar]
 82. Walencik D., Cywilnoprawna ochrona kolektywnej wolności sumienia i wyznania. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 91–171. [Google Scholar]
 83. Walencik D., Konieczność budowy systemu prewencji ogólnej pozytywnej w zakresie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych wobec osób niepełnoletnie, w: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Ujęcie komparatystyczne, red. M. Poniatowski, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 203–235. [Google Scholar]
 84. Walencik D., Leszczyński A., Organizacja i status prawny Staroobrzędowej Gminy Wyznaniowej w Suwałkach, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 641–674. [Google Scholar]
 85. Walencik D., Odpowiedzialność przełożonych kościelnych za przestępstwa seksualne popełniane przez duchownych wobec osób niepełnoletnich w kontekście konstytucyjnej zasady autonomii i niezależności, w: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Ujęcie komparatystyczne, red. M. Poniatowski, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 163–202. [Google Scholar]
 86. Warchałowski K., Zasada autonomii i niezależności oraz wzajemnego współdziałania Kościoła i państwa w Konkordacie polskim z 1993 r. oraz w umowach zawieranych między Radą Ministrów a poszczególnymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 167–189. [Google Scholar]
 87. Widerski P., Charakter prawny pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 675–696. [Google Scholar]
 88. Wojcieszyk E., Wydział do spraw Wyznań w Poznaniu – charakterystyka organizacji i działalności kierownictwa 1950–1970, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 69–88. [Google Scholar]
 89. Wójcik B., Tworzenie i wykorzystanie akt osobowych duchownych w działalności Urzędu do spraw Wyznań i jego agend, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 311–343. [Google Scholar]
 90. Wroceński J., Gwarancje wolności sumienia i religii dziecka w prawie polskim, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 697–722. [Google Scholar]
 91. Zamirski K., Rewindykacja mienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną – aspekty prawne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 739–753. [Google Scholar]
 92. Zawiślak M., Czelny M., Abramowicz A., Chapter 19: Religious Assistance and Religious Practices in Contemporary Poland, w: Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe, red. A-L. Zwilling, J. Martinez Arino, Basel: Springer 2020, s. 299–315. [Google Scholar]
 93. Zawiślak M., Struktura wydatków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 755–779. [Google Scholar]
 94. Zieliński T.J., Prawo wyznaniowe czy prawo światopoglądowe? Rozważania terminologiczne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 781–799. [Google Scholar]
 95. Ziółkowska K., Czy czas na zmiany w ochronie praw pracownika – nauczyciela religii? Postulaty de lege ferenda, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 801–814. [Google Scholar]
 96. Zygner L., Wydział do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie 1975–1988/1989, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 253–287. [Google Scholar]
 97. CZASOPISMA [Google Scholar]
 98. Abramowicz A.M., Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – postulaty de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 5–24. [Google Scholar]
 99. Abramowicz A.M., Limitations of the freedom to manifest religion in Poland during the spread of the coronavirus, “Forum Iuris Europaeum” 2020, nr 2, s. 15–25. [Google Scholar]
 100. Abramowicz A.M., The principle of equal rights of religious organizations in the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal, „Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica” 2019 [wydane: 2020], 3, s. 883–896. [Google Scholar]
 101. Bielecki M., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 451/19), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 321–330. [Google Scholar]
 102. Borecki P., Nierówne traktowanie nierzymskokatolickich związków wyznaniowych we współczesnym polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 4, s. 1309–1338. [Google Scholar]
 103. Borecki P., W sprawie pojęcia wyznaniowej żydowskiej osoby prawnej. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CSK 411/06), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 281–294. [Google Scholar]
 104. Brzozowski W., Papageorgiou and Others v Greece: Exemption from a Mandatory Course in Religion and the Art of Reading between the Lines, „Ecclesiastical Law Journal” 2020, nr 3, s. 355–360. [Google Scholar]
 105. Brzozowski W., Polonia: la libertad religiosa en tiempos de la pandemia del Covid-19, „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 2020, t. 54, s. 1–29. [Google Scholar]
 106. Brzozowski W., Szariat w Europie? Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2018 r., Molla Sali v. Grecja, „Państwo i Prawo” 2020, z. 4, s. 146–156. [Google Scholar]
 107. Czelny M., W sprawie skuteczności wystąpienia z Kościoła Katolickiego: uwagi dotyczące decyzji z dnia 28 listopada 2018 r. wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 525–536. [Google Scholar]
 108. Ćwikła L., Prawne aspekty rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Polsce w latach 1918–1939, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 223–243. [Google Scholar]
 109. Dammacco G., Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 101–119. [Google Scholar]
 110. Domański M., Glosa do wyroku ETPC z dnia 5 kwietnia 2018 r., skarga nr 32045/10, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 295–304. [Google Scholar]
 111. Falski J. Zagwarantowanie warunków „życia razem” – element ochrony praw i wolności innych jako nowy wymóg demokratycznego społeczeństwa (na podstawie wyroku Wielkiej Izby ETPC z 1 lipca 2014 r. w sprawie S.A.S. v. Francja), „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 1 (156), s. 45–63. [Google Scholar]
 112. Falski J., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 października 2018 r. w sprawie E.S. vs. Austria. Skarga nr 38450/12, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 4 (159), s. 43–61. [Google Scholar]
 113. Góralski W., Troska abp. Aleksandra Kakowskiego o miejsce religii katolickiej w odradzającym się państwie polskim w świetle orędzia do duchowieństwa i wiernych o religii panującej w Polsce z dnia 3 maja 1919 r. (W stulecie dokumentu), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 25–36. [Google Scholar]
 114. Hau M., O potrzebie utworzenia rejestru wyznaniowych osób prawnych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 37–60. [Google Scholar]
 115. Hill M., The Qualified Right to Freedom of Religion: An examination of the limitations contained in Article 9 of the European Convention on Human Rights, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 73–99. [Google Scholar]
 116. Jańczuk L., Plan operacyjny częściowej likwidacji tzw. sekt w Polsce w 1949 roku, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 1, s. 127–144. [Google Scholar]
 117. Jędrczak S., Nabycie i ustanie członkostwa w związku wyznaniowym, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 61–78. [Google Scholar]
 118. Krajczyński J., Wychowanie potomstwa w przypadku różnej przynależności wyznaniowej i obrządkowej rodziców według Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 79–100. [Google Scholar]
 119. Krzywkowska J., Polysemy of the term complaint in legal doctrine - the impact of Roman law on canon law, “Societas et Iurisprudentia” 2020, 8, s. 131–146. [Google Scholar]
 120. Krzywkowska J., Poterała T., Źródła dochodu duchownych katolickich w Polsce i na Słowacji, „Studia Prawnoustrojowe” 2020, 49, s. 151–169. [Google Scholar]
 121. Leśniewski K., Nowa prawna definicja śmierci w Polsce jako problem filozoficzno-teologiczny, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 4, s. 1281–1308. [Google Scholar]
 122. Łukańko B., Stosunek kościelnej ochrony danych osobowych do RODO – uwagi na marginesie postanowienia Krajowego Sądu Pracy w Norymberdze z dnia 29 maja 2020 roku, 8 Ta 36/20, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 153–175. [Google Scholar]
 123. Maćkowska K., Wolność religijna jako instrument ochrony prawnej przeciwników małżeństw jednopłciowych. Zmiany w prawie stanu Missisipi po wydaniu orzeczenia w sprawie Obergefell v. Hodges, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 201–222. [Google Scholar]
 124. Maroń G., O klaryfikacyjnych i perswazyjnych funkcjach odwołań do przekazu Ewangelii w piśmiennictwie polskiej nauki prawa, „Prawo i Więź” 2020, nr 3, s. 236–277. [Google Scholar]
 125. Maroń G., Odwołania biblijne w uzasadnieniach wyroków sądowych. Komparatystyczne studium orzecznictwa polskiego, czeskiego i irlandzkiego, „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2020, nr 1, s. 113–130. [Google Scholar]
 126. Maroń G., Ograniczanie wolności religijnej w pierwszym okresie pandemii Covid-19 w świetle orzecznictwa amerykańskich sądów, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 123–152. [Google Scholar]
 127. Maroń G., Populizm i pragmatyzm religijnie determinowanej działalności ustawodawczej i uchwałodawczej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 7-8, s. 7–16. [Google Scholar]
 128. Michalik P., Consent to a Jewish Marriage in Legislation of the Free City of Cracow (1815-1846), w: „Journal on European History of Law” 2020, 11, s. 102–109. [Google Scholar]
 129. Michalik P., Lord Hardwicke’s Marriage Act - pierwsza angielska ustawa o małżeństwie, w: „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 177–200. [Google Scholar]
 130. Misztal-Konecka J., Dokonywanie czynności procesowych przed sądem kościelnym jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego W Białymstoku z dnia 12 stycznia 2017 r., I ACa 676/16, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 421–440. [Google Scholar]
 131. Nikołajew J., Duszpasterstwo wojskowe i duszpasterstwa specjalne w Polsce (1989–2019). Stan prawny – doświadczenia – perspektywy, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 101–124. [Google Scholar]
 132. Nikołajew J., Statutory Guarantees of Freedom of Conscience and Religion of Convicts and Detainees vs. Security on Prisons and Detention Centres, „Nurt SVD” 2020, z. 2, s. 179–197. [Google Scholar]
 133. Nikołajew J., Wolność sumienia i religii sprawców szczególnie niebezpiecznych (art. 88a i 88b k.k.w.), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 245–261. [Google Scholar]
 134. Olszówka M., K. Dyda, Analiza konstytucyjności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 21, s. 441–469. [Google Scholar]
 135. Ożóg M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I ACa 1217/17), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 305–312. [Google Scholar]
 136. Parchomiuk J., Udostępnianie informacji publicznej przez organy kościelnych osób prawnych w Polsce, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 125–150. [Google Scholar]
 137. Pomianowski P.Z., Ograniczenia zdolności prawnej osób duchownych w pracach kodyfikacyjnych doby Królestwa Kongresowego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 263–275. [Google Scholar]
 138. Poniatowski M., Zasada poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 365–386. [Google Scholar]
 139. Rakoczy B., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2019 r. (Sygn. akt II SA/Gd 565/18), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 313–320. [Google Scholar]
 140. Rakoczy T., Porządek publiczny Republiki Włoskiej jako przeszkoda w uznawaniu cywilnych skutków nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu symulacji, „Prawo Kanoniczne” 2020, t. 63, s. 45–70. [Google Scholar]
 141. Rosyjska ustawa federalna z 1997 r. o wolności sumienia i o związkach wyznaniowych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 247–279. [Google Scholar]
 142. Różański M., Organizational Statutes of Diocesan Archives in Przemyśl and Płock A Comparative Analysis, “Folia Historica Cracoviensia” t. 26(2020) z.1, s. 207–226. [Google Scholar]
 143. Różański M., Szymaniec P., Debaty wokół zakazu uboju rytualnego w II Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy”, 2020, nr 1, s. 121–146. [Google Scholar]
 144. Rybczyńska O., O potrzebie dostosowania procesu negocjowania tzw. umów wyznaniowych do standardów strasburskich, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 151–170. [Google Scholar]
 145. Ryguła P., Zgodność granic administracji kościelnej z granicami odrodzonego państwa polskiego w konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 23 kwietnia 1925 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 277–305. [Google Scholar]
 146. Schanda B., Hungary’s Christian Culture as Subject of Constitutional Protection, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 55–72. [Google Scholar]
 147. Skwarzyński M., Analiza prawna przypadku bpa Edwarda Janiaka w kontekście filmu „Zabawa w chowanego” Marka i Tomasza Sekielskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 489–524. [Google Scholar]
 148. Stanisz P., Bębeniec D., Cavanaugh v. Bartelt: jeszcze jedna odsłona sporu o status pastafarianizmu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 171–186. [Google Scholar]
 149. Stanisz P., Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r., „Studia Prawnicze KUL” 2020, 82, s. 307–332. [Google Scholar]
 150. Tunia A., Integralność religijna kierownika urzędu stanu cywilnego a rzeczywistość prawna, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 187–202. [Google Scholar]
 151. Tunia A., Wpływ braku rejestracji małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej na bezpieczeństwo obrotu prawnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 307–331. [Google Scholar]
 152. Ventura M., The Formula ‘Freedom of Religion or Belief’ in the Laboratory of the European Union, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 7–52. [Google Scholar]
 153. Walencik D., Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 471–488. [Google Scholar]
 154. Walencik D., Pluta K., Reżim prawny obowiązujący w czasie imprez o charakterze religijnym organizowanych na drogach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 203–220. [Google Scholar]
 155. Winiarczyk-Kossakowska M., Przejście od rosyjskiej tradycji państwa wyznaniowego do koncepcji państwa radykalnie świeckiego w Rosji Radzieckiej 1917–1922 – analiza politologiczno-prawna, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 221–245. [Google Scholar]
 156. Zacharczuk P., Moralność publiczna jako przesłanka ograniczania wolności zgromadzeń, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 333–364. [Google Scholar]
 157. Zawiślak M., Ochrona przekonań religijnych we francuskim prawie karnym, „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 2. [Google Scholar]
 158. Zawiślak M., Problem rewindykacji kościelnej nieruchomości Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 387–419. [Google Scholar]
 159. Recenzje [Google Scholar]
 160. Abramowicz A.M., Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, 437 s. Rec. K. Krzysztofek-Strzała, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 539–546. [Google Scholar]
 161. Łukańko B., Kościelne modele ochrony danych osobowych, Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, 349 ss. Rec. M. Hucał, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 337–344. [Google Scholar]
 162. Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz, Jakub Cebula (red.), seria: Komentarze Becka, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, XXI + 1191 s. Rec. T.J. Zieliński, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 341–344. [Google Scholar]
 163. Walczuk K., Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2019, 371 s. Rec. M. Bielecki, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 331–336. [Google Scholar]
 164. Sprawozdania [Google Scholar]
 165. Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 373–392. [Google Scholar]
 166. Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 5 marca 2020 roku), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 393–397. [Google Scholar]
 167. Mezinárodní vědecký seminár o ustavních modelech vztahu státu a církví, Trnava, listopad 2019, J. Krzywkowska, K. Bubelova, „Revue Cirkevniho Prava - Church Law Review” 2020, 78, s. 99–102. [Google Scholar]
 168. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa online pt. Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis, 1-31 lipca 2020 r., A.M. Abramowicz, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 547–550. [Google Scholar]
 169. Międzynarodowa konferencja naukowa online pt. Právna Politika a Legislatíva v Oblasti Konfesného Práva, 24 -25 września 2020 r., A.M. Abramowicz, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 559–564. [Google Scholar]
 170. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii kościoła i państwa” (Warszawa, 14 VI 2019), M. Domański, O. Rybczyńska, „Państwo i Prawo” 2020, 9, s. 138–139. [Google Scholar]
 171. Sprawozdanie z konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. „(Nie)zapomniane cmentarze”, Warszawa, 23 października 2019 r., J. Cupriak-Trojan, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 355–358. [Google Scholar]
 172. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie”, Chełm 18-20 września 2019 r., J. Nikołajew, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 351–354. [Google Scholar]
 173. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…? Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, Kraków, 15 listopada 2018 r., M. Strzała, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2020, 13, z. 1, s. 117–119. [Google Scholar]
 174. Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, pt. „30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r., K. Ziółkowska, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 345–350. [Google Scholar]
 175. Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu z okazji 60. Rocznicy Urodzin, Kombornia, 22 września 2020 r., A. Tunia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 551–554. [Google Scholar]
 176. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Tumiany, 6 maja 2019 r., M. Ordon, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 359–372. [Google Scholar]
 177. Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2019 rok (z suplementem), M. Hucał, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 398–409. [Google Scholar]
 178. XVII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych, Kombornia, 22–24 września 2020 r., M. Czelny, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 555–558. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.