Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Wydawca czasopisma

Czasopismo „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”  jest wydawane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu: 

  1. prawa administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego, karnego, handlowego, europejskiego, międzynarodowego;
  2. prawa kanonicznego
  3. historii prawa i teorii prawa

Oprócz artykułów publikowane są również recenzje i glosy 

 

Specyfika periodyku

  1. W „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” artykuły, recenzje i glosy mogą publikować osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.
  2. Teksty (autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych) są publikowane wyłącznie w języku angielskim w wersji drukowanej, a także dostępne nieodpłatnie w całości (Open access) na stronie internetowej czasopisma.
  3. Tematyka artykułów dotyczy zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej.

 

Punktacja

„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – czasopismo uzyskało 100 punktów.

 

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach:

 

Język publikacji

„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” publikuje teksty wyłącznie w języku angielskim (zob. wytyczne dla autorów).

 

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne (jak również recenzje i glosy) i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” (zob. wytyczne dla autorów).

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – Redaktor Naczelny. Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa (zob. zespół redakcyjny).

 

Periodyzacja

„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” jest półrocznikiem. Pierwszy numer w roku ukazuje się: w terminie do 30 czerwca, drugi w terminie do 31 grudnia (zob. archiwum numerów).

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” jest wersja elektroniczna / drukowana. Drukowaną wersję periodyku można zamawiać na stronie wydawnictwa.

 

Identyfikatory

p-ISSN: 1899-7694 (wersja drukowana)

e-ISSN: 2719-7379 (wersja online)

Teksty zamieszczane w „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”  są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI z prefiksem: 10.32084.

 

Polityka open access i wolne licencje

„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (open access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons CC BY 4.0 (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

 

Historia czasopisma

„Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” to czasopismo wydawane od 2008 r. jako rocznik przez Polską Akademię Nauk; w 2019 r. wydawane wspólnie przez Polską Akademią Nauk oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 2020 r. wydawane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2018 r. periodyk wydawany jest jako półrocznik.

Półrocznik „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 20 maja 2021 r. (sygn. akt I NS Rej. Pr. 18/21) został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1634.