Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

The Impact of Legal Self-Reliance of Municipalities on the Decentralisation of Public Authority in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-9  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The literature emphasizes that decentralization signifies self-reliance. Several conditions must be fulfilled to speak of decentralization. They include: equipping of bodies with their own competencies, absence of hierarchic subordination, financial self-reliance (a decentralized body has own sources of income and independently decides how to spend its financial resources). Self-reliance in disposal of property and organizational (statutory) self-reliance are also noteworthy.

References

 1. Bąkowski, Tomasz, Marcin Brzeski, and Magdalena Laskowska. 2010. “Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego.” In Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, edited by Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, et al, 380–415. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Bigo, Tadeusz, 1928. Stanowisko związków publicznoprawnych w polskim systemie administracyjnym. Lwów: Drukarnia Polska. [Google Scholar]
 3. Błaś, Adam. 2002. “Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego” In Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, edited by Stanisław Dolata, 48–62. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
 4. Boć, Jan (ed.). 2000. Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]
 5. Bojanowski, Eugeniusz. 2009. “Samodzielność jako cecha ustrojowa samorządu terytorialnego.” In Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie, edited by Janusz Sługocki, 32–48. Bydgoszcz: KPSW. [Google Scholar]
 6. Bosiacki, Adam. 2006. Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939. Warsaw: Liber. [Google Scholar]
 7. Daniluk, Agnieszka. 2015. Geneza i istota samorządu terytorialnego w Polsce oraz jego przekształcenia instytucjonalne. Podlaskie gminy. 25 urodziny. Białystok: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. [Google Scholar]
 8. Daniluk, Agnieszka. 2020. Prawna ochrona samodzielności gminy. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 9. Dąbek, Dorota, and Jan Zimmermann. 2005. “Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w orzecznictwie pokonstytucyjnym.” In Samorząd terytorialny – zasady ustrojowe i praktyka, edited by Paweł Sarnecki, 42–56. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 10. Frankiewicz, Ewa. 2003. “Gwarancja Ochrony gmin przed organami nadzoru.” In Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej, edited by Paweł Tarno, 105–11. Zielona Góra: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze. [Google Scholar]
 11. Garlicki, Leszek (ed.). 2005. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 12. Gilowska, Zyta. 1996. Decentralizacja państwa – II etap reformy samorządowej. Warsaw: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 13. Henryk, Dembiński. 1934. Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej. Wilno. [Google Scholar]
 14. Jagoda, Joanna. 2011. Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 15. Jaroszyński, Maurycy. 1964. Problemy ustroju administracyjnego PRL. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 16. Jastrzębska, Maria. 2003. “Istota i zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 1:103–21. [Google Scholar]
 17. Jaworska–Dębska, Barbara, Ewa Olejniczak–Szałowska, and Rafał Budzisz. 2019. Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 18. Leidinger, Adalbert. 1992. “Decentralizacja i wzmocnienie samorządu terytorialnego.” Samorząd Terytorialny 10:54–58. [Google Scholar]
 19. Leoński, Zbigniew. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 20. Mayntz, Renate. 1978. Soziologie der öffentliche Verwaltung. Heidelberg–Karlsruhe: Müller. [Google Scholar]
 21. Niewiadomski, Zygmunt. 2002. “Samorząd terytorialny w Konstytucji RP.” Samorząd Terytorialny 3:3–30. [Google Scholar]
 22. Ochendowski, Eugeniusz. 1999. Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 23. Okolski, Antoni. 1880. Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim. Warsaw: Drukiem S. Orgelbranda Synów. [Google Scholar]
 24. Panejko, Jerzy. 1926. Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Wilno: Księgarnia Świętego Wojciecha. [Google Scholar]
 25. Raadschelders, Jos. 1994. “Centralizacja i decentralizacja: dychotomia i continuum.” Samorząd Terytorialny 6:3–12. [Google Scholar]
 26. Rabska, Teresa. 1977. “Decentralizacja i centralizacja administracji.” In System prawa administracyjnego, vol. 1, edited by Jerzy Starościak, 38–50. Warsaw: Wydawnictwo Ossolineum. [Google Scholar]
 27. Starościak, Jerzy. 1969. Prawo administracyjne. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 28. Szewczyk, Marek. 2002. “Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu terytorialnego i jej granice.” In Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej po reformie, edited by Eugeniusz Bojanowski, 98–117. Gdańsk: Gdańskie Studia Prawnicze. [Google Scholar]
 29. Wierzbowski, Marek, and Aleksandra Wiktorowska. 2001. “Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego.” In Prawo administracyjne, edited by Marek Wierzbowski, 140–56. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 30. Wiktorowska, Aleksandra. 2002. Prawne determinanty samodzielności gminy. Warsaw: Wydawnictwo A. Liber. [Google Scholar]
 31. Wiktorowska, Aleksandra. 2011. “Terenowe organy administracji państwowej.” In System Prawa Administracyjnego. Vol. 6: Podmioty Administrujące, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 355–86. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 32. Zawora, Jolanta. 2008. Samodzielność finansowa samorządu gminnego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.