Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Rola pomocy postpenitencjarnej w przeciwdziałaniu stygmatyzacji i marginalizacji społecznej osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-9  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Procesy stygmatyzacji i marginalizacji społecznej byłych skazanych stanowią istotną przeszkodę w ich społecznej readaptacji. Efekty osiągnięte w drodze resocjalizacji penitencjarnej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności są niewystarczające dla ich usamodzielnienia się w środowisku wolnościowym w zestawieniu z reakcją niechęci społecznej i odrzucenia. Celem artykułu jest przedstawienie roli zinstytucjonalizowanej pomocy postpenitencjarnej w przeciwdziałaniu stygmatyzacji i marginalizacji społecznej byłych skazanych. W artykule wyjaśnione zostało pojęcie stygmatyzacji i marginalizacji społecznej, znaczenie oddziaływań resocjalizacyjnych w kontekście przygotowania skazanego do zwolnienia z zakładu karnego oraz zakres i formy pomocy postpenitencjarnej. Dla potrzeb wyjaśnienia stygmatyzacji posłużono się teoriami naznaczenia społecznego.

Bibliografia

 1. Becker, Howard. 1963. Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. New York: The Free Press. [Google Scholar]
 2. Ciosek, Mieczysław. 1993. Izolacja więzienna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 3. Fidelus, Anna. 2009. “Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców.” Probacja 2:37-48. [Google Scholar]
 4. Goffmann, Erving. 2007. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [Google Scholar]
 5. Kieszkowska, Anna. 2009. “Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne.” Probacja 2:99-110. [Google Scholar]
 6. Konarska-Wrzosek, Violetta. 2002. Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Google Scholar]
 7. Kucyper, Krzysztof. 2013. “Instytucjonalne formy wsparcia w pomocy potspenitencjarnej.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistas Pedagogika 8:55-66. [Google Scholar]
 8. Kuć, Małgorzata. 2015a. Kryminologia. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Kuć, Małgorzata. 2015b. Leksykon kryminologii. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Kuć, Małgorzata. 2017. Prawo karne wykonawcze. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Lemert, Edwin. 1951. Social Pathology. New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 12. Lemert, Edwin. 1967. Human Deviance, Social Problems and Social Control. Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall. [Google Scholar]
 13. Machel, Henryk. 2003. Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Arche. [Google Scholar]
 14. Machel, Henryk. 2009. “Aktualne tendencje resocjalizacji penitencjarnej w polskich zakładach karnych.” In X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, edited by Stefan Lelental, and Grażyna B. Szczygieł, 149-60. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 15. Mazur, Jadwiga, and Małgorzata Kuć. 2019. Marginalizacja ujęcie wielowymiarowe. Przejawy, skutki, przeciwdziałania. Warsaw: Scholar. [Google Scholar]
 16. Mrózek, Łukasz 2014. “Zjawisko wykluczenia społecznego więźniów i osób opuszczających ośrodki penitencjarne. Analiza problemu i możliwości przeciwdziałania zjawisku.” Studia Socialia Cracoviensia 6, no. 2 (11):175-88. DOI: https://doi.org/10.15633/ssc.776 [Google Scholar]
 17. Oliwa-Ciesielska, Monika. 2021. “Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako trwałe cechy rzeczywistości społecznej.” www.problemypolitykispołecznej.pl/images/ czasopisma/35/PPS-35-109-125pdf [accessed: 10.01.2021]. [Google Scholar]
 18. Ostrowska, Krystyna. 2009. “Psychologia resocjalizacyjna a karanie kryminalne.” In X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, edited by Stefan Lelental, and Grażyna B. Szczygieł, 91-104. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 19. Porębska, Katarzyna. 2009. “Wsparcie społecze w warunkach izolacji jako wyznacznik skutecznej readaptacji.” Probacja 2:49-53. [Google Scholar]
 20. Pospiszyl, Kazimierz. 2000. Psychopatia. Warsaw: Wydawnictwo Żak. [Google Scholar]
 21. Stańdo-Kawecka, Barbara. 2000. Prawne podstawy resocjalizacji. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 22. Stępniak, Piotr. 2006. “Praca i pracownicy socjalni w przeciwdziałaniu przestępczości. Propozycje modelowe.” In Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, edited by Henryk Machel, 135-46. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 23. Szałański, Jan, and Jan Michalski. 1998. “Wskaźniki syndromu agresji u przestępców osadzonych w zakładach karnych i poddanych probacji.” In Wina – kara – nadzieja – przemiana, edited by Jan Szałański, 155-79. Łódź–Warsaw–Kalisz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 24. Szałański, Jan. 2006. “Zadania diagnozy i psychokorektury w procesie optymalnej readaptacji psychospołecznej więźniów.” In Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, edited by Henryk Machel, 107-24. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 25. Szarfenberg, Ryszard. 2021. “Ubóstwo i wykluczenie społeczne.” www.rszarf.ips. uw.edu.pl/uiws/01uiws.pdf [accessed: 15.01.2021]. [Google Scholar]
 26. Szczygieł, Grażyna B. 2002. Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 27. Szczygieł, Grażyna B. 2006. “Społeczna readaptacja skazanych – próba oceny.” In Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, edited by Henryk Machel, 173-82. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 28. Szymanowska, Aleksandra. 2006. “Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów.” In Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, edited by Henryk Machel, 183-96. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 29. Szymanowski, Teodor. 1989. Powrót skazanych do społeczeństwa. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 30. Tannenbaum, Frank. 1938. Crime and the Community. Boston, New York: Ginn & Co. DOI: https://doi.org/10.7312/tann90782 [Google Scholar]
 31. Utrat-Milecki, Jarosław. 2006. Podstawy penologii. Teoria Kary. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323528104 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.