Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Zdrada małżeńska w świetle ksiąg pokutnych

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8509  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Cudzołóstwo – rozumiane jako relacja seksualna między dwiema osobami, z których co najmniej jedna pozostaje w związku małżeńskim – z jednej strony od wieków stanowiło przedmiot rozważań, w jaki sposób ograniczyć to zjawisko, a z drugiej strony pomimo nakładanych kar czy pokut na osoby, które naruszyły zasady wierności obowiązującej małżonków, nie straciło ono na przestrzeni wieków na aktualności.

Księgi pokutne, które powstały w epoce późnej starożytności chrześcijańskiej i wczesnego średniowiecza i które są świadectwem kształtowania się praktyki pokutnej w Kościele stały również na straży wierności małżeńskiej, która miała obowiązywać obie strony, a nie tylko kobiety, jak to miało miejsce w niektórych antycznych kulturach prawnych.

Celem artykułu jest ukazanie w świetle ksiąg pokutnych, jakie konsekwencje groziły osobie która zawarła małżeństwo, a później dopuściła się cudzołóstwa, a także osobom, które w jakiś sposób sprzyjały lub zachęcały do takiego zachowania.

Bibliografia

 1. Dzierżon, Ginter. 2006. „Przeszkoda występku (kan. 1090 §§ 1-2 KPK).” Ius Matrimoniale 11:79-89. [Google Scholar]
 2. Dzierżon, Ginter. 2015. „Nierozerwalność małżeństwa w pismach łacińskich ojców Kościoła z IV wieku.” Ius Matrimoniale 26, nr 2:79-89. [Google Scholar]
 3. Erdö, Péter. 2008. Storia delle fonti del diritto canonico. Venezia: Marcianum Press. [Google Scholar]
 4. Góralski, Wojciech. 2015. „Kanoniczne przeszkody małżeńskie – zarys problematyki.” Ius Matrimoniale 26, nr 4:29-52. [Google Scholar]
 5. Góralski, Wojciech. 2016. „Problem rozwodu i powtórnego małżeństwa w pierwotnym Kościele do Soboru Nicejskiego włącznie.” Ius Matrimoniale 27, nr 4:5-42. [Google Scholar]
 6. Gulczyński, Andrzej. 2007. „Cywilnoprawne skutki cudzołóstwa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.” Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 7:235-55. [Google Scholar]
 7. Imieliński, Kazimierz. 1989. Seksuologia. Mitologia, historia, kultura. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 8. Insadowski, Henryk. 1935. Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo. Lublin: Drukarnia Państwowa. [Google Scholar]
 9. Krajczyński, Jan. 2004. „Nierozerwalność małżeństwa w doktrynie i ustawodawstwie Kościoła.” Ius Matrimoniale 9:47-86. [Google Scholar]
 10. Krajewski, Radosław. 2009. Prawa i obowiązki seksualne małżonków: Studium prawne nad normą i patologią zachowań. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 11. Krajewski, Radosław. 2016. „Karalność cudzołóstwa na przestrzeni wieków.” W Wybrane problemy kary i karalności, red. Agnieszka Wedeł-Domaradzka, i Andrzej Purat, 83-91. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. [Google Scholar]
 12. Kułaczkowski, Jerzy. 2002. „Prawo małżeńskie w świetle kodeksu Deuteronomium.” Studia Elbląskie 4:225-35. [Google Scholar]
 13. Kuryłowicz, Marek. 2006. Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 14. Muszala, Andrzej. 2018. „Sposoby rozwiązywania małżeńskich kwestii «nieregularnych» w Kościele starożytnym i wczesnośredniowiecznym.” Teologia i Moralność 23, nr 1:141-51. https://doi.org/10.14746/tim.2018.23.1.8. [Google Scholar]
 15. Niczyporuk, Piotr. 2014. „Zawarcie małżeństwa liberorum procreandorum causa w prawie rzymskim.” Zeszyty Prawnicze 14, nr 3:193-220. [Google Scholar]
 16. Pastwa, Antoni. 1932. Zbrodnia małżeńska jako przeszkoda pokuty w dawnem prawie kościelnym. Pelplin: Czcionkami Drukarni i Księgarni SP. Z. O. P. [Google Scholar]
 17. Pędracki, Michał. 1997. „Przepisy prawne najstarszych „Kodeksów” Mezopotamskich ustanawiające kary dla ludzi wolnych.” Analecta 6, nr 2:7-41. [Google Scholar]
 18. Skwierczyński, Krzysztof. 2007. „Vademecum historii średniowiecznej seksualności (Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe. Doing unto others, Routledge, New York-London 2005, s. 200).” Przegląd Historyczny 98, nr 3:437-43. [Google Scholar]
 19. Stępień, Marek. 2000. Kodeks Hammurabiego. Warszawa: Alfa. [Google Scholar]
 20. Stolarek, Dorota. 2010. „Quasi adultera. Rozważania na gruncie lex Iulia de adulteriis coërcendis.” Roczniki Nauk Prawnych 20, nr 2:135-54. [Google Scholar]
 21. Story, Marek. 2021. „Małżeństwo w świetle księgi pokutnej Discipulus Umbriensium.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16, nr 2:307-27. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-16 [Google Scholar]
 22. Story, Marek. 2021. „Polowania duchownych w świetle ksiąg pokutnych.” Kościół i Prawo 10, nr 1:239-51. http://dx.doi.org/10.18290/kip21101-13 [Google Scholar]
 23. Swodoba, Antoni. 2004. „Aspekty teologiczne małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37, nr 2:139-57. [Google Scholar]
 24. Villata, Gigliola Di Renzo. 2015. „Dall’amore coniugale „proibito” all’infedeltà. L’adulterio nelle summae confessorum italiane (XIV-XVI secolo).” Italian Review of Legal History 1:1-41. [Google Scholar]
 25. Warylewski, Jarosław. 2001. Przestępstwa seksualne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.