Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Małżeństwo w świetle księgi pokutnej Discipulus Umbriensium

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-16  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Celem artykułu, jest ukazanie w świetle księgi pokutnej Discipulus Umbriensium Biskupa Canterbury Kościoła brytyjsko-irlandzkiego i jego problemów prawnych, jak i moralnych, które ta wspólnota napotkała na swojej drodze. Duszpasterze mieli czuwać, aby poprze spowiedź, która polegała także na odpowiadaniu przez penitenta na zadawane pytania przez spowiednika, a zwłaszcza przez nakładanie drobiazgowych i długoczasowych pokut, wyeliminować niewłaściwe postawy wśród członków Kościoła. Zdarzały się bowiem wśród nich przypadki wielożeństwa, czy też rozwiązanie małżeństwa za obopólną zgodą. Spowiedź była także okazją do zweryfikowania, czy wierni mimo przeszkody impotencji lub przeszkody wieku zawarli małżeństwo, zawierając go w sposób nieważny. Księga pokutna podejmowała również bardzo aktualne wówczas zagadnienie przywileju Pawłowego, wskazując okoliczności, kiedy wolno go aplikować. Analizowany penitencjał porusza także temat przyjmowania komunii świętej przez małżonków, wskazując pewne ograniczenia, jak i sugestie, kiedy małżonkowie powinni jak najczęściej przystępować do Stołu Pańskiego.

Bibliografia

 1. Biniaś-Szkopek, Magdalena. 2019. „Małżeńska przeszkoda impotencji i oziębłości płciowej w świetle akt poznańskiego konsystorza z XV wieku.” Kwartalnik Historyczny 2 (126):253-81. [Google Scholar]
 2. Bugaj, Agnieszka. 2009. „Niemoc płciowa jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa w wyrokach Trybunału Metropolitalnego w Warszawie wydanych w latach 1994-1999.” Seminare. Poszukiwania naukowe 26:127-41. [Google Scholar]
 3. Cicha, Daria. 2019. „Unieważnienie małżeństwa cywilnego a stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym – analiza porównawcza.” Kościół i Prawo 1 (8):135-56. http://dx.doi.org/10.18290/kip.2019.8.1-9 [Google Scholar]
 4. Dzierżon, Ginter. 2015. „Jedność i nierozerwalność małżeństwa w pismach łacińskich ojców Kościoła z II i III wieku.” Ius Matrimoniale 1 (26):59-76. [Google Scholar]
 5. Erdö, Péter. 2008. Storia delle fonti del diritto canonico. Venezia: Marcianum Press. [Google Scholar]
 6. Gajda, Piotr. 2000. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 7. Góralski, Wojciech. 1987. Kościelne prawo małżeńskie. Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 8. Góralski Wojciech. 2015. „Księga XV − De laicis w Dekrecie Burcharda z Wormacji.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 28:59-78. [Google Scholar]
 9. Insadowski, Henryk. 1935. Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo. Lublin: Drukarnia Państwowa. [Google Scholar]
 10. Karp, Sabina. 2019. „Instytucja małżeństwa w prawie kanonicznym.” Studia Prawnicze KUL 3 (79):233-51. https://doi.org/10.31743/sp.8914 [Google Scholar]
 11. Kieling, Michał. 2017. „Zasady ogólne dotyczące praktyk pokutnych na podstawie Libri Poenitentiale.” Vox Patrum 67:225-40. [Google Scholar]
 12. Krajczyński, Jan. 2004. „Nierozerwalność małżeństwa w doktrynie i ustawodawstwie Kościoła.” Ius Matrimoniale 9 (15):47-86. [Google Scholar]
 13. Krzywda, Józef. 2003. „Dlaczego nierozerwalność węzła małżeńskiego?” Ius Matrimoniale 8 (14):23-34. [Google Scholar]
 14. Kumor, Bolesław. 1973. Historia Kościoła. Wczesne średniowiecze chrześcijańskie. Cz. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 15. Kwiatkowski, Dariusz. 2012, „Rzeczywistość grzechu i praktyki pokutne w Paenitentiale Vigilanum (Albeldense).” Liturgia Sacra 1 (18):113-26. [Google Scholar]
 16. Leonowicz, Krzysztof. 2015, „Niedopuszczalność rozwodów w prawie kanonicznym.” Kortowski Przegląd Prawniczy 2:142-47. [Google Scholar]
 17. Maćkowski, Andrzej. 2008. „Przywilej Pawłowy w obowiązującym ustawodawstwie Kościoła Katolickiego.” Colloquia Theologica Ottoniana 2:117-37. [Google Scholar]
 18. Maj, Zuzanna. 2017. „Przeszkody małżeńskie w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.” Ius Matrimoniale 3 (28):35-60. [Google Scholar]
 19. Milej, Ewelina. 2016. „Przywilej Pawłowy według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Kościół i Prawo 1 (18):199-213. http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.1-11 [Google Scholar]
 20. Muszala, Andrzej. 2018. „Sposoby rozwiązywania małżeńskich kwestii «nieregularnych» w Kościele starożytnym i wczesnośredniowiecznym.” Teologia i Moralność 1 (23):141-51. [Google Scholar]
 21. Ozorowski, Mieczysław. 1996. „Zarys historyczny teologii małżeństwa w średniowieczu.” Studia Teologiczne 14:269-77. [Google Scholar]
 22. Pałęcki, Waldemar. 2012. „Nadużycia wobec Eucharystii w świetle średniowiecznych ksiąg pokutnych („Libri Poenitentiales”).” Roczniki Homiletyczno-Liturgiczne 3 (59):127-55. [Google Scholar]
 23. Paździor, Stanisław. 2009. Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan.1095. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 24. Stawniak, Henryk. 2000. Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji? Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 25. Story, Marek. 2018. „Wiek wymagany do zawarcia małżeństwa w Polsce.” Administracja: teoria – dydaktyka - praktyka 3 (52):200-13. [Google Scholar]
 26. Subera, Ignacy. 1977. Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]