Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Rola biegłych w wyrokach Roty Rzymskiej w sprawach dotyczących wpływu zespołu stresu pourazowego na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4396  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

W zaprezentowanym opracowaniu Autor podjął problem roli biegłych w procesach o stwierdzenie nieważności w wyrokach Roty Rzymskiej, ale w specyficznym ujęciu, jakim był wpływu zespołu stresu pourazowego na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa. Przebadał ten problem rozgraniczając pomiędzy wyrokami, w których orzeczono nieważność małżeństwa oraz wyrokami, w których jej nie orzeczono. Interesujący wątek stanowi kwestia krytycznego odniesienia sędziów rotalnych do opinii biegłych.

Autor wykazał, iż we wszystkich badanych wyrokach istotną rolę odegrali biegli; ich ekspertyzy wywarły istotny wpływ na orzekanie. Z reguły opinie ekspertów rotalnych co do stanu psychicznego strony (stron) procesu były zgodne z opiniami biegłych występujących w trybunałach niższych instancji, a także, że komponentem istotnym oceny stanu psychicznego stanowiła kwestia ciężkości zaburzenia.

Bibliografia

  1. Barbieri, Cristiano. 2016, Antropologia e medicina canonistica. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
  2. Bianchi, Paolo. 1998. „Le prove: a) dichiarazione delle parti; b) presunzioni; c) perizie.” W I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale, red. Gruppo Italiano docenti di diritto canonico, 7-107. Milano: Glossa. [Google Scholar]
  3. Boccafola, Kenneth E. 2012. „Perito.” W Diccionario general de Derecho canónico, red. Javier Otaduy, Antonio Viana, i Joaquín Sedano, t. 6, 160-62. Pamplona: Arnazadi. [Google Scholar]
  4. Dzierżon, Ginter, i Kinga Szymańska. 2020. Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
  5. Dzierżon, Ginter. 2001. „Brak wystarczającego używania rozumu.” W Wojciech Góralski, i Ginter Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, 103-46. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
  6. Dzierżon, Ginter. 2011. „Recepcja osiągnięć psychologii u psychiatrii w prawie małżeńskim.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:175-90. [Google Scholar]
  7. Rozkrut, Tomasz. 2002. Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
  8. Rulla, Luigi. 1997. Antrpologia e vocazione cristiana. Bologna: EDB. [Google Scholar]
  9. Słowiński, Jan. 2009. Perizia psichica nel processo matrimoniale canonico con particolare riferimento ai disturbi dell’orientamento sessuale. Roma: Lateran University Press. [Google Scholar]
  10. Versaldi, Giuseppe. 1988. „Monumentum et consectaria allocutionis Joannis Pauli II ad auditores Romane Rotae diei februarii 1987.” Periodica 77, nr 1:109-48. [Google Scholar]