Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Bezskuteczny upływ terminu z art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a zawarcie małżeństwa konkordatowego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4400  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Zagadnieniem podjętym w niniejszym publikacji jest wykładnia przepisów o terminie z art. 8 § 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy w kontekście interpretacji art. 10 ustęp 1 punkt 3 Konkordatu. Przeprowadzone badania dowodzą, iż zapisy ustawowe za przesłankę konieczną zawarcia małżeństwa uznają sporządzenie aktu małżeństwa, nie zaś zachowanie pięciodniowego terminu z art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pozostają one w zgodzie z zapisami Konkordatu, nawet pomimo jego literalnej wykładni, która może sugerować interpretację odmienną. Należy stwierdzić, że dotychczasowa praktyka orzecznicza, jak i poglądy doktryny mieszczą się w ramach określonych nie tylko ustawą – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ale i przepisami Konkordatu. W konsekwencji bezskuteczny upływ terminu z art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie będzie miał wpływu na zawarcie małżeństwa konkordatowego, o ile zostanie sporządzony akt małżeństwa (art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Bibliografia

 1. Balwicka-Szczyrba, Małgorzata. 2005. „Pięciodniowy termin z art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.” W Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. Piotr Kasprzyk, 99-103. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 2. Balwicka-Szczyrba, Małgorzata. 2011. „Zasady biegu 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 k.r.o. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.” W Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. Anna Tunia, 85-93. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 3. Borysiak, Witold. 2014. „Komentarz do art. 1 k.r.o.” W Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Jacek Wierciński, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. [Google Scholar]
 4. Domański, Maciej. 2020. „Komentarz do art. 1 k.r.o.” W Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Maciej Domański, i Jerzy Słyk. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 5. Domański, Rafał A. 2005. „Konstytutywny czy deklaratywny charakter. Rozważania na tle wyr. SN z 3.3.2004 r., III CK 346/02.” Orzecznictwo Sądów Polskich 2:23. [Google Scholar]
 6. Domański, Rafał A.. 2006. „Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w USC w przypadku małżeństwa konkordatowego.” Państwo i Prawo 3:86-99. [Google Scholar]
 7. Gromek, Krystyna. 2018. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Haak, Henryk. 1999. Zawarcie małżeństwa. Komentarz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa «Dom Organizatora». [Google Scholar]
 9. Ignatowicz, Jerzy, i Mirosław Nazar. 2006. Prawo rodzinne. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. [Google Scholar]
 10. Kasprzyk, Piotr. 2020. „Rozdział 9. Zawarcie małżeństwa.” W Podręcznik urzędnika stanu cywilnego. Tom 3. Wybrane instytucje prawa cywilnego osobowego i prawa rodzinnego, red. Piotr Kasprzyk, 265-364. Warszawa: Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina. [Google Scholar]
 11. Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. [Google Scholar]
 12. Łukasiewicz, Jakub M., i Rafał Łukasiewicz. 2021. Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Mączyński, Andrzej. 1997. „Wpływ konkordatu na polskie prawo małżeńskie.” W Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. Adam Szpunar, 115-36. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 14. Mączyński, Andrzej. 1998. „Skutki cywilne małżeństwa kanonicznego w świetle Konkordatu i prawa polskiego.” W Konkordat 1993. Dar i zadanie dla Kościoła i Polski, red. Jan Dyduch, 17-40. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. [Google Scholar]
 15. Mączyński, Andrzej. 2000. „Znaczenie prawne aktu małżeństwa w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego.” W Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, red. Maksymilian Pazdan, 293-320. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 16. Mezglewski, Artur, i Anna Tunia, 2007. Wyznaniowa forma zwarcia małżeństwa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Pietrzykowski, Krzysztof. 2021. „Komentarz do art. 1 i 2 k.r.o.” W Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 18. Smyczyński, Tadeusz 2005. „Glosa aprobująca do wyroku SN z 3.3.2004 r., III CK 346/02.” Orzecznictwo Sądów Polskich 2:23. [Google Scholar]
 19. Smyczyński, Tadeusz, i Marek Andrzejewski. 2020. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wyd. 10. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 20. Smyczyński, Tadeusz. 2006. „Konstytutywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego.” Państwo i Prawo 3:100-103. [Google Scholar]
 21. Sokołowski, Tomasz. 2005. „Zastosowanie przepisów regulujących zawarcie małżeństwa «konkordatowego».” W Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. Piotr Kasprzyk, 85-97. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 22. Strzebinczyk, Jerzy F. 2016. Prawo rodzinne. Wyd. 6. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 23. Szadok-Bratuń, Aleksandra. 2013. Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. [Google Scholar]
 24. Szczyrba, Małgorzata. 2003. „Charakter prawny 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.” Gdańskie Studia Prawnicze 10:121-31. [Google Scholar]
 25. Tunia, Anna. 2020. „Wpływ braku rejestracji małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej na bezpieczeństwo obrotu prawnego.” Studia z Prawa Wyznaniowego 23:307-31. https://doi.org/10.31743/spw.7798 [Google Scholar]
 26. Wójcik, Joanna. 2016. „Charakter prawny sporządzenia aktu małżeństwa z art. 1 § 2 KRO w perspektywie prawnoporównawczej.” Przegląd Sądowy 7-8:105-19. [Google Scholar]
 27. Zieliński, Tadeusz J., i Michał Hucał (red.). 2016. Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. [Google Scholar]