Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Czasopismo „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (EBiŚ) wydawane jest w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) od 2002 roku. Pierwszym Redaktorem Naczelnym i założycielem EBiŚ jest prof. zw. dr hab. Danuta Cichy. Do 2019 r. czasopismo wydawane było jako kwartalnik, od 2020 r. przyjęło formę półrocznika (dwa numery w roku). Problematyka czasopisma obejmuje m. in. następujące zagadnienia: osiągnięcia w nauce i zastosowanie nauk podstawowych w kształceniu przyrodniczym, biologicznym i środowiskowym, technologie informacyjne i nowe media w nauczaniu i uczeniu się, strategie, metody i techniki edukacyjne, projektowanie procesu dydaktycznego, przyrodnicza edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna. Kwartalnik znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – ma przypisane 100 punktów. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (COPE).

 

Wydawca czasopisma

Kwartalnik „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” wydawany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Zakres tematyczny i cel czasopisma

W EBiŚ publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych oraz dziedzin pokrewnych. Problematyka czasopisma obejmuje głównie następujące zagadnienia: osiągnięcia w nauce i zastosowanie nauk podstawowych w kształceniu przyrodniczym, biologicznym i środowiskowym, technologie informacyjne i nowe media w nauczaniu i uczeniu się, strategie, metody i techniki edukacyjne, projektowanie procesu dydaktycznego, przyrodnicza edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna.

W czasopiśmie publikowane są także prace interdyscyplinarne oraz rozwiązania dydaktyczne możliwe do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w szkole i samodzielnym zdobywaniu wiedzy. Ważnym wątkiem tematycznym jest komunikacja i mediacja naukowa oraz popularyzacja wiedzy.

Dyscypliny wymienione w ministerialnym rozporządzeniu: inżynieria bezpieczeństwa; biologia medyczna; nauki medyczne; pedagogika; biotechnologia; nauki biologiczne.

Czasopismo składa się z trzech działów:

NAUKA-DYDAKTYKA – to artykuły naukowe, przede wszystkim o charakterze przeglądowym, które mają szansę zainteresować nie tylko środowisko naukowe, ale także ambitnych nauczycieli oraz uczniów i studentów pasjonujących się naukami przyrodniczymi. Nie odbiegają one daleko od tematów poruszanych w szkole, jednak chętnie publikujemy wśród nich artykuły traktujące o bieżących odkryciach naukowych, które jeszcze nie miały szansy trafić do podręczników.

DYDAKTYKA-SZKOŁA – teksty mające bezpośrednie przełożenie na praktykę dydaktyczną w szkole: artykuły lub materiały przedstawiające rozmaite źródła informacji (np. serwisy internetowe), metody pracy z uczniami, scenariusze lekcji lub opracowania (np. podsumowujące realizację projektu dydaktycznego), które pomagają w codziennej pracy nauczycieli.

WYDARZENIA I REKOMENDACJE (dział niecykliczny) – recenzje książek i innych materiałów, zapowiedzi wydarzeń lub ich podsumowania itd., czyli wszystko, co może być interesujące dla czytelników EBiŚ, a nie mieści się w formule tekstów naukowych, opracowań czy materiałów dydaktycznych.

 

Specyfika periodyku

Czasopismo charakteryzuje się interdyscyplinarnym ujęciem zagadnień biologicznych i środowiskowych, uwypuklającym wartości w perspektywie praktyki dydaktycznej, kształcenia oraz rozwoju szkoły. Poprzez publikowane badania naukowe czasopismo stara się dostarczać nauczycielom odpowiednich treści oraz narzędzi przydatnych w praktyce edukacyjnej.

 

Punktacja

Półrocznik „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – czasopismo uzyskało 100 punktów.

 

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

„Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” jest indeksowana w następujących bazach i wyszukiwarkach:

 

Języki publikacji

Kwartalnik „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” publikuje teksty w językach: polskim oraz angielskim (zob. wytyczne dla autorów).

 

Poziom naukowy

W czasopiśmie opublikowane mogą być jedynie artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego (zob. wytyczne dla autorów). Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach EBiŚ jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy Redaktor Naczelna, Katarzyna Potyrała. Komitet spotyka się w składzie węższym (Redakcja) lub szerszym (Redakcja oraz Redaktorzy tematyczni). Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa (zob. skład zespołu redakcyjnego).

 

Periodyzacja

„Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” jest półrocznikiem, ukazuje się pod koniec 6. i 12. miesiąca każdego roku (zob. archiwum numerów).

 

Wersja pierwotna

Integralną częścią czasopisma jest strona internetowa, a pierwotną i jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Identyfikatory

p-ISSN: 1643-8779 (drukowane numery archiwalne), e-ISSN: 2720-5789 (wersja online).

Teksty zamieszczane w „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI [10.24131/3247.(…)].

 

Polityka praw autorskich

Instytut Badań Edukacyjnych jest upoważniony do korzystania oraz do rozpowszechniana wszystkich opublikowanych w czasopiśmie materiałów na podstawie umowy licencji niewyłącznej, zawartej uprzednio na czas nieoznaczony każdorazowo z autorem/ką konkretnego utworu na określonych w tamtejszej umowie polach eksploatacji.

 

Polityka open access i wolne licencje

Czasopismo jest prowadzone zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie EBiŚ bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Szczegółowe informacje na temat praktyk wydawniczych znajdują się w zakładce "Dla autorów". Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie artykułów. Publikowane materiały nie są objęte prenumeratą.