Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Czasopismo „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (EBiŚ) wydawane jest w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) od 2002 roku. Pierwszym Redaktorem Naczelnym i założycielem EBiŚ jest prof. zw. dr hab. Danuta Cichy. Do 2019 r. czasopismo wydawane było jako kwartalnik, od 2020 r. przyjęło formę półrocznika (dwa numery w roku). Problematyka czasopisma obejmuje m. in. następujące zagadnienia: osiągnięcia w nauce i zastosowanie nauk podstawowych w kształceniu przyrodniczym, biologicznym i środowiskowym, technologie informacyjne i nowe media w nauczaniu i uczeniu się, strategie, metody i techniki edukacyjne, projektowanie procesu dydaktycznego, przyrodnicza edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna. Kwartalnik znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – ma przypisane 100 punktów. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (COPE).

Czytaj więcej