Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • Oświadczam, że deponowany artykuł nie ma znamion plagiatu, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631) obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.
 • Oświadczam, iż artykuł stanowi dzieło i moje prawa do niego nie są niczym ograniczone.
 • Oświadczam, że przesłany artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 • Oświadczam, że artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autora zamieszczonymi na stronie czasopisma „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” pod wskazanym linkiem, oraz że mam świadomość, iż niedostosowanie do tych wytycznych może skutkować odrzuceniem przez Redakcję tekstu ze względów formalnych (recenzja wewnętrzna).
 • Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania oraz że wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.
 • Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego artykułu.
 • Oświadczam, że przenoszę na Wydawcę (Instytut Badań Edukacyjnych) autorskie prawa majątkowe do utworu, który deponuję w niniejszym formularzu. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na wyżej określonych polach eksploatacji nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Wytyczne dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje artykuły w wersji elektronicznej, w języku polskim i angielskim. Artykuł należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez system OJS. Tekstów nie należy podpisywać, a wszelkie informacje, które mogłyby nakierować na autora (autorów) artykułu należy zanonimizować. Pełna dokumentacja zgłoszonego tekstu powinna zawierać:
  a) plik z tekstem zasadniczym przygotowanym zgodnie ze standardami APA, zawierający bibliografię, 4-5 słów kluczowych i streszczenie w języku polskim i angielskim oraz angielską wersję tytułu;
  b) pliki graficzne, jeśli pojawiają się w artykule (koniecznie jako odrębne pliki).
 2. Teksty złożone do „Edukacji Biologicznej i Środowiskowej” nie mogą być wcześniej opublikowane w języku polskim, ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Jeżeli artykuł był już opublikowany w innym języku, należy zaznaczyć to w przesłanych materiałach. Autor powinien też ujawnić wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu (patrz pkt 8).
 3. W przypadku publikacji powstałej w ramach projektu lub grantu badawczego, w pliku z danymi teleadresowymi, konieczne jest dodanie formuły: Artykuł powstał [badania przeprowadzono] w ramach projektu [tytuł, a w nawiasie nr projektu], prowadzonego w [nazwa instytucji], finansowanego przez [nazwa grantodawcy]. W przypadku, gdy publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej w pliku z danymi teleadresowymi należy zawrzeć formułę: Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej [rozprawy doktorskiej) przygotowanej pod kierunkiem [tytuł, imię, nazwisko promotora] w [nazwa i wydział instytucji naukowej].
 4. Niezbędne jest podanie następujących danych w ramach systemu OJS: imię i nazwisko autora (autorów), stopień lub tytuł naukowy (jeśli dotyczy), numer ORCiD (jeśli dotyczy), afiliację, aktualny telefon, e-mail (adres e-mail zostanie opublikowany przy nazwisku autora).
 5. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, grafik, zdjęć, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 6. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.
 7. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 8. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w przesłanej postaci.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznych decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia tekstu na dowolnym etapie procesu jego publikacji. 

Zasady odwoływania się do innych publikacji w czasopiśmie EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA

Na odwołanie do publikacji składa się odsyłacz w tekście, opis publikacji w bibliografii. Każdy odsyłacz może odsyłać tylko do jednego opisu. Do każdego opisu musi odsyłać przynajmniej jeden odsyłacz.

Odsyłacze

 1. Na odsyłacz składa się nazwisko autora i rok wydania: (Kowalski, 2001) lub Kowalski (2001). Zaleca się podawanie imienia autora przy pierwszym odwołaniu się do jej/jego tekstów: Jan Kowalski (2001). Podawanie imienia lub inicjału imienia w odsyłaczu jest niedopuszczalne: (-Kowalski, 2001).
 2. Jeśli autorem jest instytucja, podaje się jej pełną nazwę: (Główny Urząd Statystyczny, 2009). Gdy odnosimy się do publikacji kilkukrotnie, pierwsze użycie: (Główny Urząd Statystyczny [GUS], 2009); dalej: (GUS, 2009).
 3. Jeśli publikacja jest niedatowana, zamiast roku pisze się „bdw”: Kowalski (bdw.), (Nowoczesna rodzina, bdw). Analogiczną zasadę stosuje się w przypadku braku danych o autorze dzieła (skrót: bda.)
 4. Jeśli w spisie literatury znajduje się więcej niż jedna publikacja jednego autora z tego samego roku, w odsyłaczu i opisie rozróżnia się je literami dodanymi po roku (bez spacji): (Kowalski, 2001a).
 5. Jeśli publikacja ma dwóch autorów, podaje się dwa nazwiska ze spójnikiem „i”: (Kowalski i Nowak, 2001) lub Kowalski i Nowak (2001). Jeśli autorów jest więcej, spójnik „i” stawia się przed ostatnim: (Kowalski, Nowak i Kwiatkowska, 2001).
 6. Jeśli autorów jest od 3 do 5, podaje się wszystkie nazwiska tylko w pierwszym odsyłaczu: (Kowalski, Nowak i Kwiatkowska, 2001). W kolejnych odwołaniach do tej publikacji podaje się tylko pierwsze nazwisko z dodaniem „i in.”: (Kowalski i in., 2001).
 7. Jeśli autorów jest więcej niż 5, we wszystkich odsyłaczach podaje się tylko pierwsze nazwisko z dodaniem „i in.”.
 8. Odsyłacze można łączyć w jednym nawiasie, zachowując porządek alfabetyczny, a nie chronologiczny: (Kowalski, 2001, 2007; Nowak, 1993).
 9. Jeśli odsyłacz stoi przy cytacie, w odsyłaczu podaje się numer strony: (Kowalski, 2001, s. 123).
 10. Jeśli autor tekstu odwołuje się do publikacji znanej mu jedynie z omówienia przez autora innej publikacji, odsyłacz z przyimkiem „za:” odsyła do tej innej publikacji: (Nowakowski, 1998, za: Zieniecka, 2007). Natomiast w spisie literatury należy podać jedynie pracę, z której pochodzi omówienie (w tym wypadku: Zieniecka, 2007).
 11. W przypadku źródeł internetowych najlepiej wskazać autora tekstu/artykułu, jeśli nie ma takiej możliwości, to należy podać nazwę strony, pierwsze użycie: (Narodowe Centrum Nauki [NCN], 2020); dalej: (NCN, 2020). W bibliografii: autor (rok), tytuł, link, a jeśli nie ma autora: nazwa strony (rok), tytuł, link. Oczywiście ważna jest datę (rok) opublikowania tekstu/artykułu, a nie data dostępu, tej nie podajemy, chyba, że nie ma daty publikacji, wtedy za adresem strony (linkiem) podajemy w nawiasie (data dostępu: 16.10.2020)

Opisy publikacji

Wszystkie opisy zestawia się w porządku alfabetycznym w części „Bibliografia”. Nie dzieli się opisów według źródeł (np. na książki i artykuły lub na źródła drukowane i internetowe).

 1. Opis książki

Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie edukacji (wyd. 2). Warszawa:

Wydawnictwo XYZ.

Anderson, J. R. 1998. Jak żyć? Przeł. J. Kwiatkowski. Warszawa: Żaczek.

Uwagi: kolejność elementów opisu i wszystkie znaki interpunkcyjne są obowiązkowe. Tytuł książki pisze się kursywą. W książkach tłumaczonych z języków obcych podaje się nazwisko tłumacza.

 1. Opis pracy zbiorowej

Zieniecka, P. (red.). (2002). Podstawy psychologii kształcenia. Kraków: Wydawnictwo ZYX.

Uwaga: opis pracy zbiorowej umieszcza się tylko wtedy, autor odwołuje się w tekście do całej pracy, a nie do jej poszczególnych rozdziałów.

 1. Opis rozdziału w pracy zbiorowej

Kowalski, A. (1990). O emocjach inaczej. W: P. Jankiewicz (red.), Emocje i motywacje (t. 3, s. 235–

302). Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

Lang, P. J., Bradley, M. M. i Cuthbert, B. N. (1997). Motivated attention: affect, activation, and action. W: P. J. Lang, R. F. Simons i M. Balaban (red.), Attention and orienting: sensory and motivational processes (wyd. 2, s. 97–135). Mahwah: Erlbaum.

Uwagi: kursywą pisze się tylko tytuł pracy zbiorowej. Zastąpienie nazwiska autora i tytułu rozdziału nazwiskiem redaktora i tytułem pracy zbiorowej jest niedopuszczalne, chyba że przywoływana jest cała publikacja pod redakcją (pkt 2).

 1. Opis artykułu w czasopiśmie naukowym

Carstensen, L. L. (1992). Social and emotional patterns in adulthood: support for socioemotional selectivity theory. Psychology and Aging7, 331–338.

Arnold, C. (2005). An introduction to hierarchical linear models. Measurement & Evaluation in Counseling & Development25(2), 58–90.

Nowak, K. (1998). Zazdrość w pokoju nauczycielskim. Edukacja61(1), 27–35.

Uwagi: Kursywą pisze się tylko tytuł czasopisma. Podawanie numerów stron, na których znajduje się artykuł, jest obowiązkowe. W czasopismach, które stosują podział na tomy, a w obrębie tomu na zeszyty zachowujące ciągłą numerację stron, po tytule czasopisma podaje się numer tomu (kursywą) i numery stron: 7, 331–338. Jeśli w każdym zeszycie strony są numerowane od początku, podaje się też numer zeszytu – w nawiasie, prostym drukiem, bez spacji: 25(2), 58–90. W pismach, w których nie obowiązuje podział na tomy, po tytule podaje się tylko numer zeszytu i numery stron: 1, 7–35. Na końcu artykułu dołączamy numer DOI, jeśli artykuł takowy posiada.

Peterson, R. A. (1992). Understanding audience segmentation. From elite and mass to omnivore and univore. Poetics, 21, 243-258. [DOI: https://doi.org/10.1016/0304-422X(92)90008-Q]

 1. Opis referatu

Ostrowski, E. (2007). Asymetria w relacjach interpersonalnych w szkole. Referat przedstawiony na VI Konferencji Towarzystwa Edukacyjnego, Warszawa.

 1. Opis pracy niepublikowanej

Roszkowska, G. (2004). Polska adaptacja aplikacji Lorem ipsum [Niepublikowana praca magisterska]. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

 1. Opis publikacji, której autorem jest instytucja

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2000). O nauczaniu języków obcych. Biblioteczka Reformy27.

Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 1. Opis artykułu z gazety codziennej, tygodnika lub miesięcznika

Kowalski, J. (2012). Sołtys, minister, śmieciarz. Gazeta Wyborcza, 20 stycznia, 11.

Cheda, R. (2012). Służba nie drużba. Polityka, 3, 44–46.

 1. Opis datowanej pracy opublikowanej w internecie

Główny Urząd Statystyczny (2010). Struktura ludności według wieku w latach 1975–2030. Pobrano z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_646_PLK_HTML.htm

Uwaga: opisu źródeł internetowych nie należy kończyć kropką.

 1. Opis niedatowanej pracy opublikowanej w internecie

Nowoczesna rodzina (bdw.). Pobrano 12 listopada 2011 z http://www.obiadrodzinny.pl

 1. Opis nagrania wideo w internecie

Bird tricks (2008). Tips for training a parrot to talk [Plik wideo]. Pobrano

 1. Opis blogu lub czatu

Kulczycki, E. (2011). Lista czasopism punktowanych nie obowiązuje?! [Blog]. Pobrano

 1. Opis zbioru danych

Europejski Sondaż Społeczny (2011). Population statistics [Zbiór danych i książka kodowa].

zobacz: Zasady odwoływania się do innych publikacji (plik PDF)

Szablon artykułu można pobrać > tutaj.

NAUKA-DYDAKTYKA

NAUKA-DYDAKTYKA – to artykuły naukowe, przede wszystkim o charakterze przeglądowym, które mają szansę zainteresować nie tylko środowisko naukowe, ale także ambitnych nauczycieli oraz uczniów i studentów pasjonujących się naukami przyrodniczymi. Nie odbiegają one daleko od tematów poruszanych w szkole, jednak chętnie publikujemy wśród nich artykuły traktujące o bieżących odkryciach naukowych, które jeszcze nie miały szansy trafić do podręczników.

DYDAKTYKA-SZKOŁA

DYDAKTYKA-SZKOŁA – teksty mające bezpośrednie przełożenie na praktykę dydaktyczną w szkole: artykuły lub materiały przedstawiające rozmaite źródła informacji (np. serwisy internetowe), metody pracy z uczniami, scenariusze lekcji lub opracowania (np. podsumowujące realizację projektu dydaktycznego), które pomagają w codziennej pracy nauczycieli.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.

Zob. więcej: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/polityka-prywatnosci