Chrystologia ks. Wincentego Granata wobec przesłania encykliki Jana Pawła II "Redemptor hominis"



Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje próbę  ukazania głównie posoborowej chrystologii księdza profesora Wincentego Granata na tle pierwszej, programowej encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”. Najpierw została ukazana ewolucja chrystologicznej Wincentego Granata, prowadząca od neoscholastyki do chrystologii egzystencjalnej. Ukazano wpływ odnowy soborowej na teologię dogmatyczną. Porównując pisma obydwu autorów, uwidacznia się aktualność teologii ks. Granata, jej otwartość na wskazania soborowe i dialog ze współczesnym światem. Następnie zostały omówiona teologiczna struktura encykliki „Redemptor hominis”, w której papież pogodził ze sobą dwa sposoby rozumienia i uprawiania chrystologii – drogę „odgórną” i drogę „oddolną”. Wśród inspiracji soborowych encykliki „Redemptor hominis” na uwagę zasługują przedstawienie Kościoła jako żyjącego Jezusa Chrystusa oraz związku chrystologii z mariologią. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić zarówno analogie pomiędzy obu omawianymi autorami, jak i aktualność chrystologicznej myśli księdza profesora Wincentego Granata.

 


Słowa kluczowe

chrystologia; Jan Paweł II; Wincenty Granat; II Sobór Watykański; „Redemptor hominis”

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym, 4 III 1979 (=RH)

Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae II Soboru Watykańskiego, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 410-416 (=DH)

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 333-337 (=NA)

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 104-166 (=LG)

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 526-606 (=GS)

Dębiński A., O ks. Wincentym Granacie teologu Soboru, (https://ekai.pl/o-ks-wincentym-granacie-teologu-soboru-rektor-kul-ks-prof-antoni-debinski/?print=1)

Granat W., Dogmatyka Katolicka, tom III, Chrystus. Bóg – człowiek, Wyd. KUL, Lublin 1959

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, tom I, Wyd. KUL, Lublin 1972

Kosche M., Zarys personalizmu integralnego Wincentego Granata w: Teologia w Polsce, 7, 2(2013), s. 157-171

Łukaszów M., Redemptor hominis, (www.niedziela.pl/artykul/14617/nd/Redemptor-hominis, [data dostępu: 20. 05. 2017])

Szumił H.I., Człowiek wiary. Sługa Boży ks. Wincenty Granat, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 29-31, 51-57

Strzelczyk G., Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, tom 1: Traktat o Jezusie Chrystusie, Wyd. „Więzi”, Warszawa 2005

Wójtowicz M., Redemptor hominis, (www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/encykliki/jan-pawel-ii/art,1,redemptor-hominis.html, [data dostępu: 20. 05. 2017])
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Nowak, P., & Nowak, P. (2017). Chrystologia ks. Wincentego Granata wobec przesłania encykliki Jana Pawła II "Redemptor hominis". Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 231-250. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/873

Paweł Nowak  pawelnowak@go2.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny  Polska

ur. 06. 04. 1983

magister teologii 19. 05. 2010

licencjat kanoniczny 08. 03. 2017

kapłan diecezji radomskiej


Paweł Nowak 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0



1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.