Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji

Dwanaście etapów przebaczenia według J. Monbourquette’a oraz ich skuteczna terapiaAbstrakt

Ukazane   w niniejszym artykule etapy przebaczenia w liczbie 12 pozwalają całkowicie uzdrowić i oczyścić człowieka z wszelkiej nienawiści, groźnych urazów i uprzedzeń po doznanym bolesnym oczernianiu. Podstawowym warunkiem przebaczenia jest pełna dojrzałość osobowościowa ubogacana wiarą, nadzieją i miłością płynącą z Chrystusowego Krzyża. Tylko człowiek zmierzający drogą ku doskonałości i świętości – dzięki łasce – zdobędzie się na heroizm pełnego zerwania ze złem oraz żyje zafascynowany gorliwym zakorzenianiem się w duchowym, godziwym dobru.


Słowa kluczowe

Gniew; Przebaczenie; Współczucie; Pojednanie

CIENKOWSKI W., Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa: BGW 1993. [Google Scholar]
DEGRANDIS S., Modlitwa przebaczenia, Łódź: Mocni w Duchu 2019. [Google Scholar]
Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Kielce: Jedność 2000. [Google Scholar]
Encyklopedia psychologii, Warszawa: Fundacja Innowacja 1998. [Google Scholar]
FALVO S., Jak zwyciężyć depresję, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2007 [Google Scholar]
GRȔN A., Przebaczenie. Droga do pojednania z sobą i innymi, WAM, Kraków 2019 [Google Scholar]
JAN PAWEŁ II, Dives in misericordia, Dzieła zebrane, Wydaw. M, Kraków 2006 [Google Scholar]
JAN PAWEŁ II, Redemptor hominis, Dzieła zebrane, Wydaw. M, Kraków 2006 [Google Scholar]
KAJZEREK A., Złote myśli. 1345 rad, aforyzmów i drogowskazów dla każdego, KŚJ, Katowice 2003 [Google Scholar]
Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2 poprawione, Pallottinum, Poznań 2002 [Google Scholar]
Księga aforyzmów. Najważniejsze w życiu, oprac. A. RÓŻANEK, PETRUS, Kraków 2010 [Google Scholar]
LÉON –DUFOUR X., SJ., Słownik Nowego Testamentu, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1981. [Google Scholar]
LINN D. M., Uzdrawianie ludzkich zranień. Pięć etapów przebaczenia, Kraków: Wydawnictwo M 1993. [Google Scholar]
MADRE P., Mystere d’amour et ministere de guerison, Paris: Pneumatheque 1982. [Google Scholar]
Mała księga przysłów polskich, red. S. NYCZAJ, Radom: STON 1993. [Google Scholar]
MASŁOWSCY D. I W., Księga aforyzmów świata, Kęty: Antyk 2000. [Google Scholar]
MASŁOWSCY D. I W., Księga przysłów polskich, Kęty: Antyk 2000. [Google Scholar]
MASŁOWSCY D. I W., Przysłowia świata, Kęty: Antyk 2000. [Google Scholar]
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Warszawa: Verbinum 2000. [Google Scholar]
MONBOURQUETTE J. Jak przebaczać? Droga poprzez dwanaście etapów przebaczenia, Kraków: Wydawnictwo M 1996. [Google Scholar]
PWN Leksykon, red. B. MILERSKI, B. ŚLIWERSKI, Warszawa: PWN 2000. [Google Scholar]
PODSIAD A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: PAX 2000. [Google Scholar]
REBER A.S., Słownik psychologii, SCHOLAR, Warszawa 2002. [Google Scholar]
Słownik filozofii, red. J. HARTMAN, Kraków: Zielona Sowa 2004. [Google Scholar]
Słownik grecko-polski, t. 2, red. Z. ABRAMOWICZÓWNA, Warszawa: PWN 1960. [Google Scholar]
Słownik łacińsko-polski terminów teologiczno-moralnych, red. S. Olejnik, Warszawa: ATK 1968. [Google Scholar]
Słownik teologii biblijnej, red. X. LÉON-DUFOUR, Poznań – Warszawa: Pallottinum 1994. [Google Scholar]
Słownik teologiczny, red. A. ZUBERBIER, Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 1998. [Google Scholar]
Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–2, red. S. DUBISZ, Warszawa: PWN 2006. [Google Scholar]
Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa: PWN 1965. [Google Scholar]
WITKO J., Uzdrawiająca moc przebaczenia, Kraków: Esprit 2012. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Rusiecki, M. (2020). Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji. Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3510

Mieczysław Rusiecki  Xmrusiecki@kielce.opoka.org.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
http://orcid.org/0000-0001-7637-7849

Ks. dr hab. Mieczysław Rusiceki, ur. 1932 r. w Chmielniku. Ukończył WSD w Kielcach. Studia specjalistyczne z katechetyki - w Warszawie (ATK). Doktoryzował się w KUL, gdzie następnie był wykładowcą Historii katechezy. Wykładał katechetykę, pedagogikę i homiletykę w WSD w Kielcach. Po habilitacji został kierownikiem Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa oraz profesorem Akademii Świętokrzyskiej na Wydziale Pedagogicznym. Jest autorem m. in. 9 książek zawierających wykłady formacyjne dla nauczycieli, a także pozycji "Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566-1699)" Lublin 1996 ss. 728 oraz ponad 300 artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym z dziedziny katechezy, pedagogiki i etyki.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora