Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowiekaAbstrakt

Podjęty w niniejszym artykule temat domaga sie najpierw odpowiedzi na pytanie o grzech. W jej poszukiwaniu autor wskaże jego istotę oraz przyczyny i skutki. Następnie zostanie omówione zagadnienie przebaczenia grzechu i warunków z tym związanych. Wiodący problem, który wyłania się z tak zarysowanej tematyki można wyrazić w pytaniach: Dlaczego powinniśmy przebaczać ludziom ich złe zachowanie? Jakie motywy skutecznie skłaniają do pełnego przebaczania? Jakie konkretne korzyści (cele) odnoszą zarówno osoby, które przebaczają, jak i te, które uzyskują przebaczenie? Jakiego dobra doznaje także najbliższe środowisko jako zraniona wspólnota, na nowo otwarta na dojrzałe pojednanie się jej członków?


Słowa kluczowe

grzech; przebaczenie; godność człowieka; dojrzałość

Giblet J., M.F. Lacan, OSB, Przebaczenie, w: Słownik teologii biblijnej, s. 799–800. [Google Scholar]

Jasiński A., Przebaczenie, w: EK t. 16, Lublin 2012, k. 603. [Google Scholar]

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallotinum, Poznań 1994. [Google Scholar]

Leon–Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, KśW, Poznań 1975 [Google Scholar]
Masłowscy D. i W., Księga aforyzmów świata, Wydaw. Antyk, Kęty 2000. [Google Scholar]

Meisner J., Źródło życia, w: Zeszyty formacji duchowej nr 14. Potrzeba przebaczenia, Wydaw. Salwator, Kraków 2000. [Google Scholar]

Monbourquette J., Jak przebaczać? Droga poprzez dwanaście etapów przebaczenia, Wydaw. M, Kraków 1996. [Google Scholar]

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 2 rozszerzone, Wydaw. Akad. „Żak”, Warszawa 1998. [Google Scholar]

Pilch J. J., Słownik kultury biblijnej, Wydaw. Św. Paweł, Częstochowa 2004. [Google Scholar]

Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, IW Pax, Warszawa 2000. [Google Scholar]

Podsiad A., Modernizm, w: STiPF, k. 525. [Google Scholar]

Praktyczny Słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 33, Wydaw. Kurpisz, Poznań 2001. [Google Scholar]

Reber A.S., Słownik psychologii, Wydaw. SCHOLAR, Warszawa 2002. [Google Scholar]

Schungel H., Euskierchen (kat.), Grzech pierworodny, w: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner–Haider, przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, IW Pax Wydaw. XX Pallotynów, Warszawa 1994, k. 402. [Google Scholar]

Sikorski T., Wina, w: Słownik teologiczny, red. ks. A. Zuberbier, wyd. 2, KśJ, Katowice 1998, s. 637. [Google Scholar]

Słownik łac.-polski terminów teologiczno-moralnych, red. X S. Olejnik, ATK, Warszawa 1968. [Google Scholar]

Sobór Trydencki. Sesja V (1546). Dekret o grzechu pierworodnym, k. 1, w: Breviarum fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, KśW, Poznań–Warszawa–Lublin 1964, s. 253. [Google Scholar]

Stachowiak L., Grzech, w: Nowy Słownik Teologiczno Biblijny, red. ks. prof. dr hab. H. Witczyk, Wydaw. Jedność, TN KUL, Kielce 2017, s. 246. [Google Scholar]

Traktat o doskonałości chrześcijańskiej, w: Liturgia godzin, t. 4, Pallottinum 1988, s. 78. [Google Scholar]

Witczyk H., Przebaczenie, w: Słownik Teologiczny, wyd. 2, red. ks. A. Zuberbier, Wydaw. KSJ, Katowice 1998, s. 465. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Rusiecki, M. (2018). Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowieka. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 199-230. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1770

Mieczysław Rusiecki  Xmrusiecki@kielce.opoka.org.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
http://orcid.org/0000-0001-7637-7849

Ks. dr hab. Mieczysław Rusiceki, ur. 1932 r. w Chmielniku. Ukończył WSD w Kielcach. Studia specjalistyczne z katechetyki - w Warszawie (ATK). Doktoryzował się w KUL, gdzie następnie był wykładowcą Historii katechezy. Wykładał katechetykę, pedagogikę i homiletykę w WSD w Kielcach. Po habilitacji został kierownikiem Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa oraz profesorem Akademii Świętokrzyskiej na Wydziale Pedagogicznym. Jest autorem m. in. 9 książek zawierających wykłady formacyjne dla nauczycieli, a także pozycji "Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566-1699)" Lublin 1996 ss. 728 oraz ponad 300 artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym z dziedziny katechezy, pedagogiki i etyki.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.