The Geneza nurtu Nouvelle ThéologieAbstrakt

Ruch odnowy teologii we Francji, nazywany Nouvelle Théologie, narodził się w pierwszej połowie XX wieku i przyczynił do reformy Kościoła po Soborze Watykańskim II. Przedstawicielami tego nurtu we Francji byli dominikanie z ośrodka Le Saulchoir i jezuici związani z Lyon-Fourvière.

Rozkwit ruchu datuje się na lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku. Zamiarem przedstawicieli nurtu Nouvelle Théologie była szeroko rozumiana odnowa teologiczna poprzez powrót do źródeł. Lektura Ojców Kościoła wywołała krytyczny osąd nad błędami neotomizmu, który – w ich przekonaniu – doprowadził do rozłamu między teologią a zwykłym człowiekiem. Nowi Teologowie zwrócili się w kierunku współczesnego człowieka, skupiając się na jego wątpliwościach, problemach wiary, cierpieniu.

Źródeł nurtu można doszukiwać się w narodzinach modernizmu, a także w myśli filozoficznej Johanna Adama Möhlera, Maurice’a Blondela, Josepha Maréchala i Pierre’a Rousselota.


Słowa kluczowe

Nouvelle Théologie; nowa teologia; ruch odnowy; Sobór Watykański II; neotomizm; Lyon-Fourvière; modernizm; jezuici; dominikanie; teologia francuska; Alfred Loisy; Johann Adam Möhler; Maurice Blondel; Joseph Maréchal; Pierre Rousselot

Altermatt U., Katolicyzm a Nowoczesny Świat, tłum: Czesław Porębski, Wyd. Znak, Kraków 1995. [Google Scholar]
Boersma H., Nouvelle Théologie and Sacramental Ontology. A Return to Mystery, Oxford 2009. [Google Scholar]
Copleston F., Historia filozofii, t. 9, tłum: Bohdan Chwedeńczuk, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006. [Google Scholar]
Gigilewicz E., Möhler Johann Adam, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, red E. Gigilewicz, Lublin 2009, s. 27-28. [Google Scholar]
Kerr F., Katoliccy teolodzy XX wieku, tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo Wam, Kraków 2011. [Google Scholar]
Klauza K., Garrigou-Lagrange Réginald w: Encyklopedia Katolicka, t.5, red. E.Gigilewicz, Lublin 1989, kol. 873-874. [Google Scholar]
Perzyński A., Nowa Teologia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 19-20. [Google Scholar]
Przysięga Antymodernistyczna, w: F. Kerr, Katoliccy teolodzy XX wieku, wieku, tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo Wam, Kraków 2011, s. 258-260. [Google Scholar]
Puyo J. Życie dla prawdy. Jean Puyo rozmawia z ojcem Y. Congarem, tłum. A. Paygert, Inst.Wyd. PAX, Warszawa 1982, s. 21-22. [Google Scholar]
Sanecki A., Loisy Alfred, w: Encyklopedia Katolicka, t: 10, red. F. Gryglewicz, Lublin 2004, kol. 1328-1329. [Google Scholar]
Schoof M., Przełom w teologii katolickiej, tłum. H. Bortnowska, Wyd. Znak, Kraków 1972. [Google Scholar]
Walkusz J., Modernizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, red. S. Wilk, Lublin 2008, kol. 1492-1495. [Google Scholar]
Zdybicka Z., Blondel Maurice, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, s. 662-664. [Google Scholar]
Zieliński Z., Papieże i papiestwo dwóch ostatnich wieków, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999. [Google Scholar]
Zuberbier A., Teologia dzisiaj, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej, Katowice 1975. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Modro, D. (2019). The Geneza nurtu Nouvelle Théologie. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 129-146. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2095

Daria Modro  dariamodro@gmail.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9338-9788

Daria Modro – Doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kontakt: dariamodro@gmail.com

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.