Afrykańska tożsamość kulturowa w świetle teologii inkulturacjiAbstrakt

Zbawcze dzieło Chrystusa na ziemi zostało dokonane w konkretnym czasie i miejscu ludzkiej historii i w konkretnych uwarunkowaniach społecznych. Prawda ta wynika z faktu, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas” (J 1,14). W związku z tym Sobór Watykański II ukazując wizję Kościoła powszechnego postuluje takie postrzeganie eklezjologii, które kładzie nacisk na Kościoły lokalne ze swoimi uwarunkowaniami kulturowymi. Innymi słowy, głoszenie Ewangelii zakłada, ze swej natury, rozwój procesu inkulturacji, ponieważ Ewangelia nie może być głoszona w kulturowej próżni. Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest założenie, że nie można oddzielać ludzkiej kultury od pojmowania człowieka jako osoby. W związku z tym należy założyć, że właściwa i bardziej skuteczna ewangelizacja jakiejkolwiek grupy ludzi może
się dokonać, kiedy uwzględnia ona jej kulturową tożsamość. To jest podstawą dla teologii inkulturacji, która zajmuje się wysiłkami Kościoła na rzecz umiejscowienia Ewangelii Chrystusowej w ramach odmiennych uwarunkowań kulturowych. W artykule poruszono powyższe zagadnienie w kontekście środowiska kulturowego tworzonego przez ludzi określanych jako Igbo (jedna z trzech największych grup etnicznych w Nigerii).


Słowa kluczowe

Ontologia afrykańska; Kultura; Inkulturacja; Światopogląd; Religie tradycyjne; Ewangelizacja; Tożsamość kulturowa; Teologia inkulturacji

Azevedo Marcello: Challenges to Inculturated Evangelization, in, Trends in Mission: towards the 3rd millennium, eds. William Jenkinson, Helene O’Sullivan. New York: Orbis Books, 1991. [Google Scholar]
Bediako Kwame: Christianity in Africa: The Renewal of a non-western Religion, New York: Orbis Books, 1995. [Google Scholar]
Dulles Avery: Church and Society: The Laurence J. McGinley Lectures 1988-2007, New York: Fordham University Press, 2008, 148. [Google Scholar]
Ekechukwu Alexander: Theology of Religions and the theological problematic of inculturation, in: Religion and African Culture, ed. Elochukwu Uzukwu, Nigeria: Spiritan Publications, 1988. [Google Scholar]
Ekwunife Augustine: Consecration in Igbo Traditional Religion, Enugu: Snaap Press, 1990. [Google Scholar]
Gallagher, M.P: Clashing symbols: An Introduction to Faith and Culture, London: DLT, 1997 [Google Scholar]
Flannery Austin: Ad Gentes Divinitus, Philippines: Daughters of St Paul Press, 1984 [Google Scholar]
John Paul II: Papal Message: A Collection of Speeches, Nigeria: Published by the National Committee on Papal Visit, Nigeria 1982, pp. 39-40. [Google Scholar]
Mbefo Luke: Towards a Mature African Christianity, Nigeria: Spiritan Publications, 1989. [Google Scholar]
Mbiti John: African Religions and Philosophy, London: Heinemann Press, 1970. [Google Scholar]
Mesa Jose M. de: Inculturation as Pilgrimage, New York: Orbis Books, 2012. [Google Scholar]
Metuh Emefie I: African Inculturation Theology: Africanizing Christianity, Nigeria: Imico Press, 1996. [Google Scholar]
Metuh Emefie I: African Religions in Western Conceptual Schemes: the problem of interpretation, Nigeria: Imico Press, 1991. [Google Scholar]
Oborji Francis: Concepts of Mission: the evolution of contemporary Missiology, Maryknoll, New York: Orbis Books, 2006. [Google Scholar]
Olaniyan Richard: African History and Culture, Nigeria: Longman Publishers, 1982 [Google Scholar]
Paul VI: Evangelii Nuntiandi, 1975. [Google Scholar]
Rahner Karl: Basic Theological Interpretation of the Vatican II Council, London: Longman and Todd, 1981. [Google Scholar]
Schineller, P. A Handbook on Inculturation, Paulist Publications, New York 1990, p. 98. [Google Scholar]
Schreiter, Robert J: Missiology’s Future at the Intersection of the Intercultural and the Interreligious, in: Mission and Culture, ed. Stephen B. Bevans, New York: Orbis Books, 2012. [Google Scholar]
Schroeder P. Roger: What is the Mission of the Church? New York: Orbis Books, 2010. [Google Scholar]
Shorter Aylward: Inculturation in Africa – The way Forward, in: Mission and Culture, ed. Stephen Bevans, New York: Orbis Books, 2012. [Google Scholar]
Walligo, J: Inculturation: Its meaning and Urgency, St Paul Publications, Kenya 1996, p. 11. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-03


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Ikemefuna Iloh, T. (2019). Afrykańska tożsamość kulturowa w świetle teologii inkulturacji. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 39-52. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1703

Theodore Ikemefuna Iloh  frtheoilo@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Nigeria
https://orcid.org/0000-0002-9844-70321. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.