Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 (2022)

Artykuły naukowe

Recepcja idei misyjnej w publikacjach naukowych „Kieleckich Studiów Teologicznych” w latach 2002–2021

Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

Czasopismo naukowe „Kieleckie Studia Teologiczne”, które wydawane jest w Kielcach od 2002 r., podejmuje refleksję teologiczną w wielu obszarach tejże dyscypliny. Wśród wielu publikacji możemy znaleźć również te o tematyce misyjnej bądź ewangelizacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż występujące w tymże czasopiśmie artykuły o wyżej wymienionej tematyce poruszają wiele ciekawych kwestii, jak choćby interpretacja tekstów biblijnych odnoszących się do dzieła misyjnego, misje i ewangelizacja w katechezie, mediach, kulturze czy w języku stosowanym w uprawianiu teologii. Są to również publikacje mówiące o pojawiających się na terenach misyjnych problemach natury teologicznej oraz odnoszące się do postaci zaangażowanych w działalność misyjną w rozmaity sposób.

Bibliografia

 1. Bartocha W., Teologia episkopatu w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologiczne Studia Siedleckie” 14(2017), s. 104–123. [Google Scholar]
 2. Bugajska R., Koncepcja katechezy kerygmatycznej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1(2002)2, s. 233–253. [Google Scholar]
 3. Celary I., Znaczenie środków społecznego przekazu na tle duszpasterskich zadań i potrzeb Kościoła, „Studia Elbląskie” 3(2003)5, s. 269–282. [Google Scholar]
 4. Chrzanowski D., Mowa misyjna Jezusa (Mt 10,1-11,1). Realizacja kerygmatu w liturgii, „Roczniki Teologiczne” 68(2021)8, s. 15–28. [Google Scholar]
 5. Cisowski M., Biskup jako głosiciel Ewangelii, nauczyciel wiary i pierwszy katecheta w diecezji w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2(2003), s. 319–331. [Google Scholar]
 6. Czerkawski J., Ewangelizacja i nowa ewangelizacja w szkolnej posłudze katechetycznej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 11(2012), s. 25–40. [Google Scholar]
 7. Czerkawski J., Katecheza, ewangelizacja i ekumenizm w posoborowym nauczaniu Kościoła, „Kieleckie Studia Teologiczne” 14(2015), s. 33–46. [Google Scholar]
 8. Czerkawski J., Szkolna posługa katechety jako nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary, „Kieleckie Studia Teologiczne” 9(2010), s. 23–34. [Google Scholar]
 9. Czerkawski J., Transmission of Faith and Reality of Modern Media, „Kieleckie Studia Teologiczne” 16(2017), s. 107–124. [Google Scholar]
 10. Dąbrowski B., Historia misji franciszkanów konwentualnych w Ugandzie, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 2(2011)161, s. 151–169. [Google Scholar]
 11. Dyk S., Pierwotna wspólnota wierzących (Dz 2, 42-47; 4, 32-37; 5, 12-16) wzorem Kościoła preewangelizującego, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3(2004), s. 173–189. [Google Scholar]
 12. Dyk S., Preewangelizacja «otwarciem drzwi» dla Ewangelii, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2(2003), s. 102–111. [Google Scholar]
 13. Dyk S., The concept of the new evangelization, „Studia Salvatoriana Polonica” 8(2014), s. 177–191. [Google Scholar]
 14. Dziewiecki M., Ponowoczesność, media i ewangelizacja, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3(2004), s. 23–47. [Google Scholar]
 15. Gollinger H., „… und diese Lehre verbreitete sich bei Juden bis heute”. Mt 28,11-15 als Beitrag zum Verhältnis von Israel und Kirche, w: Salz der Erde – Licht der Welt. Exegetische Studien zum Matthäusevangelium. FS Anton Vögtle, red. Oberlinner L, Fielder P., Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk 1991, s. 357–373. [Google Scholar]
 16. Graczyk W., Nowowiejski Antoni Julian, w: Encyklopedia Katolicka. T. 14: Nouet – Pastoralis Officii, red. E. Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2010, kol. 81–82. [Google Scholar]
 17. Gurda K., Ksiądz Józef Pawłowski – życie i działalność, „Kieleckie Studia Teologiczne” 4(2005), s. 101–108. [Google Scholar]
 18. Ihnatowicz J., Język techniczny jako narzędzie ewangelizacji. O języku teologicznym ks. Andrzeja Zuberbiera, „Kieleckie Studia Teologiczne” 5(2006), s. 339–350. [Google Scholar]
 19. Jagodziński H. M., Arcybiskup Zaleski – misjonarz Indii Wschodnich, „Kieleckie Studia Teologiczne” 16(2017), s. 165–177. [Google Scholar]
 20. Jagodziński H. M., Niektóre zagadnienia dotyczące rodziny i małżeństwa w hinduizmie, „Kieleckie Studia Teologiczne” 15(2016), s. 7–24. [Google Scholar]
 21. Jan Paweł II, Cetechesi tradendae, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 22. Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Dzień Środków Społecznego Przekazu, „L’Osservatore Romano. Wydanie Polskie” 4(242)2002, s. 6–7. [Google Scholar]
 23. Jan Paweł II, Redemptoris Missio, Watykan 1990. [Google Scholar]
 24. Kaleta A., Błogosławiony ks. Józef Pawłowski jako organizator dzieł misyjnych w diecezji kieleckiej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2(2003), s. 357–365. [Google Scholar]
 25. Kantyka P., Ekumenizm i katecheza, w: Ekumenizm dla ewangelizacji, red. P. Kantyka, S. Pawłowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 163–174. [Google Scholar]
 26. Kluj W., Mandaty misyjne, w: Biblia a misje, red. L. Fąs, Pieniężno 2010, s. 203–220. [Google Scholar]
 27. Kluj W., Tłumaczenia Biblii w ewangelizacji misyjnej, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 177(2019)2, s. 5–21. [Google Scholar]
 28. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań: Pallottinum 2002. [Google Scholar]
 29. Kopiec P., Teologia minjung jako problem nie tylko ekumeniczny, „Kieleckie Studia Teologiczne” 17(2018), s. 117–131. [Google Scholar]
 30. Krzyszowski Z., Zuberbier Andrzej, w: Encyklopedia Katolicka. T. 20: Vac – Żywy Różaniec, red. E. Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2014, kol. 1490–1491. [Google Scholar]
 31. Kudasiewicz J., Nowa ewangelizacja według Ecclesia in Europa, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3(2004), s. 207–218. [Google Scholar]
 32. Kuligowski R., Ewangelizacja kultury, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3(2004), s. 219–228. [Google Scholar]
 33. Łysik B., Ewangelizacja a nowe środki przekazu, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 2(2013)165, s. 131–139. [Google Scholar]
 34. Madej M., Jak wybrać odpowiednie słowo? Problemy tłumaczenia Biblii na języki afrykańskie, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 165(2013)2, s. 55–66. [Google Scholar]
 35. Martin F., Wright W., Ewangelia według świętego Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Poznań: W drodze 2021. [Google Scholar]
 36. Mędala S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13-21 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/2), Częstochowa: Święty Paweł 2010. [Google Scholar]
 37. Mickiewicz F., Podstawy powszechnej misji Kościoła w księgach Nowego Testamentu, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 161(2011)2, s. 5–50. [Google Scholar]
 38. Nieścior L., Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej, Wrocław: PWT 2013. [Google Scholar]
 39. Ostrowski J., Ewangelizacja obowiązkiem i zadaniem, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1(2002)2, s. 146–157. [Google Scholar]
 40. Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 41. Pawłowski J., Związek Misyjny Kleru (Unio Cleri pro Missionibus), „Przegląd Diecezjalny” (od 1928 roku „Kielecki Przegląd Diecezjalny”) 8(1921)11, s. 233–236. [Google Scholar]
 42. Perkins P., Ewangelia według świętego Jana, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2001, s. 1108–1176. [Google Scholar]
 43. Płaczek P., Katecheta – animator misyjny, na przykładzie posługi katechetów w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 175(2018)2, s. 105–120. [Google Scholar]
 44. Różański J., Praca polskich misjonarek i misjonarzy w Zambii, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 2(2018)175, s. 5–20. [Google Scholar]
 45. Różański J., Założenia inkulturacji, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 164(2013)1, s. 7–33. [Google Scholar]
 46. Ryś G., Nowa ewangelizacja a misje ad gentes, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 165(2013)2, s . 140–148. [Google Scholar]
 47. Siemieniec T., Antyewangelizacja i ewangelizacja w świetle Mt 28,11-20, „Kieleckie Studia Teologiczne” 13(2014), s. 119–134. [Google Scholar]
 48. Słowak K., Od cudownego połowu ryb do pracy apostolskiej w świecie. Orędzie teologiczne J 21,1-14, „Kieleckie Studia Teologiczne” 15(2016), s. 343–361. [Google Scholar]
 49. Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002. [Google Scholar]
 50. Szyszka T., Zamierzenia inkulturacyjne Kościoła w Ameryce Łacińskiej, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 164(2013)1, s. 62–123. [Google Scholar]
 51. Śimunović M., Od Evangelii nuntiandi do Evangelii gaudium – nowa ewangelizacja, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 1–2(2015)168–169, s. 51–72. [Google Scholar]
 52. Tomasik P., Ewangelizacja – katechizacja – nauczanie religii w szkole, w: Ewangelizować, czy katechizować?, red. S. Dziekoński, Warszawa: Verbinum 2002, s. 23–51. [Google Scholar]
 53. Wiśniewski S., Skuteczność głoszenia słowa Bożego zawartego w kerygmacie, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 1(2014)166, s. 76–93. [Google Scholar]
 54. Witczyk H., Rola Piotra i uczniów Jezusa w świecie (J 21, 1-8), w: In vinculo communionis. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana w 60 rocznicę urodzin, red. K. Gurda, T. Gacia, Kielce 1999, s. 41–64. [Google Scholar]
 55. Wróbel T., Białecki Jan Andrzej, w: Encyklopedia Katolicka. T. 2: Bar – Centuriones, red. F. Gryglewicz i in., Lublin: TN KUL 1989, kol. 361–362. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.