Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnymAbstrakt

Cierpiący człowiek może odnaleźć swoją godność oraz wewnętrzną siłę tylko w świetle misterium Chrystusa. Podstawowym celem homilii poświęconej cierpieniu jest zatem aktualizacja misterium Chrystusa w taki sposób, aby na nowo mogło stać się ono „wydarzeniem” w życiu uczestnika zgromadzenia liturgicznego. Aby ten cel osiągnąć, homilista najpierw opisze doświadczenie cierpienia, aby uwolnić cierpiącego od poczucia osamotnienia i niezrozumienia. Następnie pomoże cierpiącemu w odczytaniu sensu jego doświadczenia. W tym celu homilista odwoła się misterium Chrystusa, zwłaszcza do Jego Paschy. Następnie doprowadzi do osobowego spotkania z Chrystusem w Eucharystii po to, by cierpiący doświadczył łaski Pana, który „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17). Tym samym uświadomi wierzących, że chrześcijańskie życie człowieka cierpiącego nie jest jedynie rezultatem jego wysiłku, lecz odpowiedzią na dar Boga. Dopiero w takiej perspektywie w homilii pojawi się wezwanie do naśladowania cierpiącego Jezusa. 


Słowa kluczowe

Przepowiadanie homilijne; cierpienie; misterium Chrystusa; liturgia; naśladowanie Chrystusa

Bałabuch A.: Tajemnica cierpienia w przepowiadaniu homilijnym, [w:] Z zagadnień współczesnej homiletyki, red. W. Przyczyna, Kraków: „Redemptoris Missio” 1993, s. 204-221; [Google Scholar]

Berger K., Po co Jezus umarł na krzyżu?, Poznań: „W drodze” 2004; [Google Scholar]

Boriello L., della Croce G., Secondin B.: Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, Kraków: „Homo Dei” 1998; [Google Scholar]

Corecco E.: Sens cierpienia, „Communio” 18 (1998), nr 3, s. 55-62; [Google Scholar]

Czerwik S.: Mistagogia sakramentu namaszczenia chorych, „Przegląd Homiletyczny” 13(2009), s. 41-55. [Google Scholar]

Dąbrówka M.: Homilia doprowadzeniem do spotkania z Chrystusem w Eucharystii, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 12, s. 27-43; [Google Scholar]

Drewermann E.: Parola che salva, parola che guarisce. La forza libeatrice della fede, Brescia: Queriniana 1990; [Google Scholar]

Dyk S.. Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2016; [Google Scholar]

Dyk S.: Psalm responsoryjny jako źródło homilii mszalnej, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 12, s. 37-46; [Google Scholar]

Evans J. R.: Wie kommt das Böse in die Welt und andere christliche Grundfragen, Stuttgart: Kreuz 2008; [Google Scholar]

Fischer B.: Christological Interpretation of the Psalms Seen in the Mirror of the Liturgy, „Questions Liturgiques” 71(1990), s. 227-235; [Google Scholar]

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium”, Kraków: Wydawnictwo „M” 2013; [Google Scholar]

Graczyk M.: Cierpienie, [w:] Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: “Wydawnictwo Polwen” 2014, s. 123-129; [Google Scholar]

Grün A., Womit habe ich das verdient? Die unverständliche Gerechtigkeit Gottes, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verl 2005; [Google Scholar]

Herzog M.:. Christus medicus, apothearius, samaritanus, balneator. Motive einer, medizinisch-pharmozeutischen Soteriologie, „Geist und Leben” 67(1994), s. 414-435; [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor Hominis”, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1986, s. 3-107; [Google Scholar]

Jan Paweł II, List apostolski o chrześcijańskim sensie cierpienia „Salvifici doloris”, [w:] Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, red. P. Słabek, J. Jękot, Kraków: Wydawnictwo „M” 1997, s. 39-79; [Google Scholar]

Jan Paweł II, List apostolski o różańcu świętym „Rosarium Virginis Mariae”, [w:] J. Kudasiewicz, Nowe tajemnice różańca świętego. Teologia, kontemplacja, życie, Ząbki: Apostolicum 2002, s. 99-137; [Google Scholar]

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium Homiletyczne, Poznań: „Pallotinum” 2015; [Google Scholar]

Kudasiewicz J.: Kerygmat czytań biblijnych w obrzędzie sakramentu namaszczenia chorych. „Przegląd Homiletyczny”13(2009), s. 57-68; [Google Scholar]

Lodi E.: La celebrazione dell`Unzione degli infermi, [w:] Autori vari, Il Sacramento dei malati. Aspetti antropologii e teologici della malattia. Liturgia e Pastorale, Torino 1975, s. 159-170; [Google Scholar]

Pierskała R.: Psalm responsoryjny w posoborowej reformie liturgicznej. W: Mysterium Christi. T. 1: Fundamentalne rzeczywistości liturgii. Red. W. Świerzawski. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012 s. 193-203; [Google Scholar]

Rondet M.: Apetyt na życie. Medytacje o zmartwychwstaniu. Poznań: „W drodze” 2013; [Google Scholar]

Siwek G.: Jak mówić o życiu, które boli?. „Biblioteka kaznodziejska” 152:2008 n. 6 s. 19-28; [Google Scholar]

Sławiński S.: Homilia wprowadzaniem w doświadczenie Boga a kontekst sekularyzmu. „Przegląd Homiletyczny”16:2012 s. 119-134; [Google Scholar]

Świerzawski W.: Rok liturgiczny miejscem zwyczajnym nauczania Kościoła. W: Misterium Christi. T. 6. Red. Tenże. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013 s. 365-383; [Google Scholar]

Twardy J.: Chrystocentryzm w kaznodziejskiej parenezie. W: Media na przełomie. Red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy. Warszawa: „Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego” 2011 s. 571-588; [Google Scholar]

Twardy J.: Homilia do chorych. „Przegląd Homiletyczny”13:2009 s. 113-127; [Google Scholar]

United States Conference of Catholic Bishops, Fufilled in Your Hearing: The Homily in the Sunday Assembly, Washington: United States Conference of Catholic Bishops 1982; [Google Scholar]

Vanhoye A., Duqnoc Ch.: Męka według czterech Ewangelii. Cerf-Kairos 2002; [Google Scholar]

Wejman H.: Ludzki i religijny wymiar cierpienia, „Przegląd Homiletyczny”13:2009 s. 79-87. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Dyk, S. (2018). Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 23-38. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1697

Stanisław Dyk  stan.dyk@wp.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Liturgiki i Homiletyki  Polska
http://orcid.org/0000-0001-7337-0035

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk; kapłan diecezji kieleckiej; wykładowca homiletyki i teologii ewangelizacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich; kierownik Katedry Homiletyki KUL; redaktor naczelny „Przeglądu Homiletycznego”; redaktor 12-go zeszytu „Roczników Teologicznych KUL” – „Homiletyka”; konsultor w Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski; ostatnie publikacje zwarte: Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie (Gubin 2015); Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa (Kielce 2016); adres do korespondencji: ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin; email: standyk@kul.pl.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.