Osoba Jezusa w Trójcy Świętej w nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary EwangelicznejAbstrakt

W nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej osoba Pana Jezusa Chrystusa zajmuje centralne miejsce. Wynika to z zasady solus Christus, która mówi o jedynym pośrednictwie Jezusa pomiędzy Bogiem a ludźmi. Wszystko, co jako chrześcijanie otrzymujemy od Boga, mamy w imieniu Pana Jezusa. Podkreśla się ponadczasowość Syna Bożego, oznacza to, że nie było takiego czasu, w którym by On nie istniał. Zrodzony z Boga Ojca a nie stworzony – jest początkiem i końcem Bożego stworzenia. Jezus posiada imię Boże Ja Jestem, co czyni Jego osobę równą Bogu Ojcu i pozwala oddawać mu taką samą cześć. W nabożeństwie kładziony jest szczególny nacisk na uwielbienie imienia Pana Jezusa. Chrystus jest naszym Panem, a więc właścicielem i władcą wszystkich ludzi. To chyba najczęściej słyszane wyznanie pośród wyznawców Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.


Słowa kluczowe

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej; Trójca Święta; Jezus; Syn Boży; Ja Jestem; Pan

Arthur K., Panie, pragnę Cię poznać, Chattanooga 2005. [Google Scholar]

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1975. [Google Scholar]

McDowell J., Steward D., Świadkowie Jehowy, skrypt. [Google Scholar]

Pearlman M., Doktryny biblijne, Suchacz 1998. [Google Scholar]

Pejsti N. I., Zasady Wiary Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce, Kętrzyn 1948. [Google Scholar]

Polgensek T., O jakim Królestwie nauczał Jezus? Gdynia 2003. [Google Scholar]

Prince D., Podstawy wiary chrześcijańskiej, Lublin 1994. [Google Scholar]

Slawik J., Język hebrajski, skrypt. [Google Scholar]

Uglorz M., Obecność Boga w Chrystologicznej Refleksji ewangelisty Jana, Warszawa 1988. [Google Scholar]

Uglorz M., Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, Warszawa 1999. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Jeziernicki, A. (2018). Osoba Jezusa w Trójcy Świętej w nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 71-83. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1889

Andrzej Jeziernicki  jeziernicki@post.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekumeniczny  Polska
http://orcid.org/0000-0002-5228-14521. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.