Wpływ rodziny na kształtowanie modlitwy u świętej Teresy od Dzieciątka JezusAbstrakt

W tym artykule zostanie przedstawiona postać świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej modlitwa. Autor opiera się przede wszystkim na źródłach, jakimi są pisma świętej Teresy jak również na tekstach biblijnych oraz innych opracowaniach. Autor ukazuje, co na temat modlitwy pisała święta Teresa; czym jest modlitwa dla świętej Teresy i co miało istotny wpływ na tę modlitwę.


Słowa kluczowe

Bóg Ojciec; Jezus Chrystus; Duch Święty; Najświętsza Maryja Panna; św. Teresa od Dzieciątka Jezus; Ludwik Martin; Zelia Guerin; modlitwa; zbawienie; niebo; dusza; serce; miłość

BIBLIOGRAFIA [Google Scholar]

I. ŹRÓDŁA [Google Scholar]

a. Źródła podstawowe [Google Scholar]

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 2002. [Google Scholar]
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Listy, Kraków 2003. [Google Scholar]
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Pisma mniejsze, Kraków 2003. [Google Scholar]
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Myśli i słowa, Kraków 2000. [Google Scholar]

II. OPRACOWANIA [Google Scholar]

K. de Meester ( red.), Teresa z Lisieux. Życie, nauka, środowisko, [Google Scholar]
Kraków [ b. r. w. ]. [Google Scholar]
Praśkiewicz S., Wyprzedziła czasy: Sakramenty i liturgia Kościoła w przeżyciu [Google Scholar]
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Kraków 2001. [Google Scholar]
Gaucher G., Dzieje życia, święta Teresa z Lisieux, Kraków 1995. [Google Scholar]
E. T. Gil De Muro, Z orężem w ręku, Poznań, [b. r. w.]. [Google Scholar]
Mongin H. Ludwik i Zelia Martin święci w codzienności, Kraków 2009. [Google Scholar]

III. LITERATURA POMOCNICZA [Google Scholar]

Neumann P. F., Historyczne uwarunkowania życia i duchowości Teresy z Lisieux,[w:] Święta Teresa z Lisieux [Google Scholar]
słowem Boga dla świata, red. J. W. Gogola, seria „Karmel żywy”, Kraków 1998. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Kościański, M. (2019). Wpływ rodziny na kształtowanie modlitwy u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 99-115. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2107

Michał Kościański  kostekmk2@wp.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5142-4554

Ks. Michał Kościański – doktorant w Instytucie Teologii Duchowości UPJP II w Krakowie

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.