Bóg odbiorcą przekazu medialnego: masmedia w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r.Abstrakt

Artykuł analizuje pierwsze papieskie orędzie radiowe wygłoszone 12 lutego 1931 r. przez papieża Piusa XI. Szczególnie zwrócono uwagę na przedstawione tam rozumienie przekazu medialnego jako skierowanego do wszystkich, a więc posiadającego charakter nie tylko globalny, ale powszechny. Jednym z tych odbiorców, na co, jak się wydaje niezbyt zwraca się uwagę, jest sam Bóg. Omówiono kontekst powstania pierwszego papieskiego orędzia radiowego, obraz Boga ukazany przez papieża Piusa XI, w tym dobroczynne związki Boga z innymi odbiorcami przekazu. Pierwsze papieskie orędzie radiowe Piusa XI z 1931 r. zawiera wskazania, których uwzględnienie posiada potencjał, by pomóc lepiej zrozumieć i coraz pełniej wykorzystać wielkie, nawet rosnące możliwości mediów współcześnie i w przyszłości.


Słowa kluczowe

duchowość; komunikacja społeczna; massmedia; Pius XI; radio; Radio Watykańskie; życie społeczne

Aubert R., Półwiecze, które przygotowało Sobór Watykański II, w: Historia Kościoła, t. 5: 1848 do czasów współczesnych, red. L.J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowles, tłum., T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 397-472; [Google Scholar]

Baragli E., Comunicazione, comunione e Chiesa, Roma 1973 [Google Scholar]
Bea F., Qui radio vaticana. Mezzo secolo della radio del papa, Roma 1981; [Google Scholar]

Benedykt XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia (24.01.2009), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html, dostęp 1.03.2015; [Google Scholar]

Benedykt XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione (24.01.2013), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html, dostęp 1.03.2013; [Google Scholar]

Benedykt XVI, Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Mówmy ludziom o Bogu posługując się nowymi językami cyfrowymi (28.02.2011), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia_28022011.html, dostęp 31.08.2011; [Google Scholar]

Cabasés F.J., Cronistoria documentata e contestualizzata della radio vaticana. I primi ottanta anni dell’emittente pontificia. Pontificato di Pio XI fondatore e primo papa della Radio Vaticana. 6 feb. 1922 - 10 feb. 1939, w: Radio Vaticana. La voce del papa e della Chiesa in dialogo con il mondo – sito ufficiale, http://www.radiovaticana.va/it1/cronistoria.asp?pag=2, dostęp: 1.11.2017; [Google Scholar]

Cabasés F.J., Cronistoria documentata e contestualizzata della radio vaticana. I primi ottanta anni dell’emittente pontificia. Pontificato di Pio XII secondo Papa della Radio Vaticana 2 mar. 1939 - 9 ott. 1958, w: Radio Vaticana. La voce del papa e della Chiesa in dialogo con il mondo – sito ufficiale, http://www.radiovaticana.va/it1/cronistoria.asp?pag=3, dostęp: 1.11.2017; [Google Scholar]

Comitato Guglielmo Marconi Internationale, Guglielmo Marconi e la Radio Vaticana, http://www.radiomarconi.com/marconi/vaticano.html, dostęp 12.02.2018; [Google Scholar]

Confalonieri C., Pio XI visto da vicino, Torino 1957 [Google Scholar]
Draguła, Eucharystia zmediatyzowana, Zielona Góra 2009 [Google Scholar]
Elsbernd M., Rights statements: a hermeneutical key to continuing development in magisterial teaching, w: Ephemerides theologicae Lovanienses 62(1986) nr 4, s. 308-332; [Google Scholar]

Fénasse J.-M., Guillet J., Ciel, w: Vocabilaire de théologie biblique. Deuxième édition révisée et augmentée, red. X. Léon-Dufour i inni, Paris 1971, kol. 165-170; [Google Scholar]

Ganoczy A., Nauka o stworzeniu, seria: Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, t. III, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1999; [Google Scholar]

Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. II, tłum. W. Kalinowski, wstęp W. Markiewicz, Warszawa 1977 [Google Scholar]
Hajjar J., Katolickie Kościoły wschodnie, w: Historia Kościoła, t. 5: 1848 do czasów współczesnych, red. L.J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowles, tłum., T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 329-393 s. 360n; [Google Scholar]

Henry P., Creative remembering - and prudent forgetting - on our way to Christian unity source, w: Journal of Ecumenical Studies 52(2017), nr 2, s. 287-309; [Google Scholar]

Inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum Conventiones. Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, w: Acta Apostolicae Sedis 21(1929), s. 209-274; [Google Scholar]

Jan Paweł II, Lettera apostolica ai responsabili delle comunicazioni sociali Il rapido sviluppo (24.01.2005); http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050124_il-rapido-sviluppo.html; dostęp 20.08.2015; [Google Scholar]

Jan Paweł II, Messaggio per la XXXVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Internet: un nuovo Forum per proclamare il Vangelo (22.01.2002), http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_20020122_world-communications-day.html, dostęp: 20.07.2016; [Google Scholar]

Kozerska E., Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI, Wrocław 2005; [Google Scholar]

Kwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia: radiofonia w Polsce w latach 1918-1929, Warszawa 1972; [Google Scholar]

Kwiatkowski M.J., Polskie Radio 1925-1939: mała kronika, Warszawa 1973; [Google Scholar]

Laurent B., Catholicism and liberalism: two ideologies in confrontation, w: Theological Studies 68(2007) nr 4, s. 808-838; [Google Scholar]

Matelski M.J., Vatican Radio: Propagation by the Airwaves, Westport 1995; [Google Scholar]

Metzler J., The Legacy of Pius XI, International Bulletin of Missionary Research 17(1993) nr 2, s. 62-65; [Google Scholar]

Misner P., Catholic labor and Catholic Action: the Italian context of „Quadragesimo anno”, w: The Catholic Historical Review 90(2004) nr 4, s. 650-674; [Google Scholar]

Monticone A., La radio Vaticana tra fascismo e guerra 1931-1944, w: Chiesa e societa dal secolo 4 ai nostri giorni. Studi storici in onore del Padre Ilarino da Milano, red. L.P. Pedetta, Roma 1979, s. 681-727; [Google Scholar]

Paweł VI, Messaggio per la VII Giornata Mondiale Delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e l'affermazione e promozione dei valori spirituali (1.05.1973), http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19730501_vii-com-day.html, dostęp 20.07.2016; [Google Scholar]

Pfeil M.R., Called and gifted: charism and Catholic social teaching, w: Horizons 34(2007) nr 2, s. 222-237; [Google Scholar]

Pius XI, Il primo radiomessaggio a tutte le genti e ad ogni creatura (12.02.1931), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19310212_radiomessage.html, dostęp 8.07.2017; [Google Scholar]

Pius XI, Lettera enciclica sul cinema Vigilanti cura (26.06.1936), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29061936_vigilanti-cura.html, dostęp 10.10.2017; [Google Scholar]

Pius XI, Lettera enciclica sul matrimonio cristiano Casti connubii (31.12.31), https://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html, dostęp 24.03.2018; [Google Scholar]

Pius XI Lettera enciclica sull’educazione cristiana della gioventù Divini illius Magistri (31.12.1929), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html, dostęp 9.12.2017; [Google Scholar]

Pius XI, Lettera enciclica sulla regalità di Cristo Quas primas (11.12.1925), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html#_ftnref28, dostęp 10.03.2018; [Google Scholar]

Pius XI, Nuntium radiophonicum die XII februarii MDCCCCXXXI, w: AAS 23(1931), nr 3, s. 65-70 [Google Scholar]
Pius XII, Litterae encyclicae de re cinematographica, radiophonica ac televisifica Miranda prorsus (8.09.1957), http://w2.vatican.va/content/pius-xii/la/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html, dostęp 30.04.2016; [Google Scholar]

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002; [Google Scholar]

Pollard J.F., Electronic pastors: radio, cinema and television from Pius XI to John XXIII, w: The papacy since 1500: from Italian prince to universal pastor, red. James Corkery, Thomas Worcester, Cambridge, New York 2010 s. 182-203; [Google Scholar]

Roszkowski, Najnowsza historia Polski. 1914-1945, Warszawa 2003; [Google Scholar]

Sicard G., Le „Christ Roi” dans la pensée théologico-politique de Pie XI, w: Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 102(2001) nr 2, s. 149-166; [Google Scholar]

Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica (4.12.1963), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 87-94; [Google Scholar]

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum (18.11.1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, nr 21, s. 350-362; [Google Scholar]

Spadaro A., Cyberteologia. Chrześcijaństwo w dobie Internetu, tłum. M. Masny, Kraków 2013; [Google Scholar]

Spadaro A., Pio XI: il Papa che aveva intuito la dinamica dei social network, http://www.cyberteologia.it/2011/11/pio-xi-il-papa-che-aveva-intuito-la-dinamica-dei-social-network/ dostęp 24.03.2018; [Google Scholar]

Szczepaniak M., Msza fonogeniczna, Poznań 2013; [Google Scholar]

Szczepaniak M., Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej w: Kultura – media – teologia (2012) nr 9, s. 8-19; [Google Scholar]

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775 - 1978, Warszawa 1983; [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Misztal, W. (2018). Bóg odbiorcą przekazu medialnego: masmedia w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 133-154. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1734

Wojciech Misztal  wmpl21@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0521-49161. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.