Przedsiębiorczość i komunikacja bliskości. Wzajemne uwarunkowania w świetle nauczania KościołaAbstrakt

Przedsiębiorczość i komunikacja wzajemnie się przenikają i wymagają funkcjonowania w orbicie praw etycznych. Oznacza to, że etyczny rozwój przedsiębiorczości w dużej mierze zależy od komunikacji bliskości w relacjach międzyludzkich. Samo sformułowanie „komunikacja bliskości” pochodzi od papieża Franciszka i wyraża bliskość wobec ludzi w każdych okolicznościach. Bezwzględność wobec słabych i poszkodowanych przez los, podobnie jak nie liczenie się z zasadami etycznymi – pod pozorem, że wymagają tego prawa sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa – może się opłacać jedynie na krótką metę. Bliskość w podejściu do ludzi ukazuje ich podmiotowy, a nie przedmiotowy charakter i przyczynia się do tego, że pracownik utożsamia się z przedsiębiorstwem, w którym pracuje, szanując tych, którzy je prowadzą.


Słowa kluczowe

Komunikacja; przedsiębiorczość; człowiek; etyka

Benedykt XVI. Encyklika Caritas in veritate. Watykan 2009. [Google Scholar]

Benedykt XVI. Przybywam jako przyjaciel i zwiastun Ewangelii. Ceremonia powitalna w Białym Domu, Waszyngton, 16. 04. 2008. „L`Osservatore Romano” 5:2008 s. 40. [Google Scholar]

Benedykt XVI. Elementarz Benedykta XVI dla pobożnych, zbuntowanych i szukających prawdy. Kraków 2008. [Google Scholar]

Biskupi Katoliccy Anglii I Walii. Wspólne dobro a nauczanie społeczne Kościoła. W: Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów. Red. S. Fel, J. Kupny. Lublin 2002 s. 193-222. [Google Scholar]

Franciszek. Przekazujmy nadzieję u ufność w naszych czasach. Orędzie na 51 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan 2017. [Google Scholar]

Franciszek. Służba Kościołowi Powszechnemu I Kościołom partykularnym. Bożonarodzeniowe spotkanie z Kurią Rzymską (21.12.2014). „L`Osservatore Romano” 2:2014 s. 14-15. [Google Scholar]
Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Watykan 2013. [Google Scholar]

Franciszek. Łatwo mówić o miłosierdziu, trudniej być jego świadkami. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z czcicielami Bożego miłosierdzia (2.04.2016). „L`Osservatore Romano” 5:2016 s. 18. [Google Scholar]

Franciszek. Braterstwo podstawową zasadą regulującą porządek gospodarczy. Przesłanie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (24.04.2017). „L`Osservatore Romano” 6-7:2017 s. 13. Hildebrand von D., Prawość. W: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner. Wobec wartości. Poznań 1982 s. 12-13. [Google Scholar]

Homann K., Ökonomik und Ethik. W: Wirtschaft und Ethik. Red. G. Baadte, A. Rauscher. Graz 1991. [Google Scholar]

Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus. Watykan 1991. [Google Scholar]

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. Watykan 1979. [Google Scholar]

Jan Paweł II. Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży. Orędzie na XIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (15.04.1985). W: Tenże. Dzieła zebrane. T. IV. Kraków 2007. [Google Scholar]

Jan Paweł II. Środki społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju. Orędzie na XXI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24.01.1987). W: Tenże. Dzieła zebrane. T. IV. Kraków 2007. [Google Scholar]

Jan Paweł II. Encyklika Dives in misericordia.Watykan1980. [Google Scholar]
Kapuściński R., Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą. Kraków 2008. [Google Scholar]

Maradiaga Rodriguez O., Jaki rozwój dla sprawiedliwości Społecznej? „Społeczeństwo” 5-6:2013 s. 19-22. [Google Scholar]

Marx R., Kapitał. Mowa w obronie człowieka. Kraków 2009. [Google Scholar]

Nęcek R., Die mediale Kommunikation und Entwicklung des Unternehmertums. „Theologisches“ 1-2:2014 s. 48-49. [Google Scholar]

Nęcek R., Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka. Wprowadzenia kardynał Luis H. Villalba. Kraków 2016. [Google Scholar]

Nęcek R., Die mediale Kommunikation und Entwicklung des Unternehmertums. „Theologisches“ 1-2:2014 s. 47-50. [Google Scholar]

Nęcek R., Radość przejawem komunikacji porozumienia. „Życie Konsekrowane” 4:2017 s. 48-61. [Google Scholar]

Spieker M., Praca, własność i współdecydowanie. Wytyczne chrześcijańskiej nauki społecznej i doświadczenia niemieckie. „Społeczeństwo” 3:1997 s. 327-342. [Google Scholar]

Tischner J., Etyka solidarności. Kraków 2000. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Nęcek, R. (2018). Przedsiębiorczość i komunikacja bliskości. Wzajemne uwarunkowania w świetle nauczania Kościoła. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 155-164. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1775

Robert Nęcek  robert.necek@upjp2.edu.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych  Polska
http://orcid.org/0000-0001-8576-9908

Ks. Robert Nęcek, dr hab. nauk społ., kierownik Katedry Edukacji Medialnej Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.