Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 (2022)

Artykuły naukowe

Międzywyznaniowy wymiar edukacji religijnej w zakresie architektury

Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

Od samego początku w przestrzeni życiowej człowieka jest obecna religia. Religia kształtowała odpowiednie postawy społeczne, pomocne w codziennym życiu. Dla swoich bóstw człowiek budował obiekty sakralne, które służyły do przeżywania sacrum i tworzenia atmosfery modlitewnej. Współczesny świat kultury zachodniej, w której przeważającą religią było chrześcijaństwo, został religijnie zróżnicowany. Pojawiły się wyznania do tej pory nieobecne w publicznej przestrzeni. Pluralizm życia politycznego, gospodarczego, obyczajowego dotknął także wymiaru religijnego. Istnieje konieczność podjęcia odpowiedniej edukacji religijnej, która ukształtuje właściwe postawy wobec przestrzeni sakralnej danej religii. Istotne zadanie w propagowaniu edukacji religijnej przypada tu Kościołowi katolickiemu posiadającemu ogromną liczbę obiektów kultu religijnego. Kościół spotyka się coraz częściej z niezrozumieniem, czym jest przestrzeń sakralna i sacrum obiektu religijnego.

Bibliografia

 1. Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń: Wydawnictwo UMK 2000. [Google Scholar]
 2. Broda D., Edukacja religijna wobec „globalizacji obojętności”, w: Edukacja religijna wobec przemian kulturowych, red. P. Mąkosa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 115–127. [Google Scholar]
 3. Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006D1720 (dostęp: 21.06.2021). [Google Scholar]
 4. Exeler A., Religiöse Erziehung als Hilfe zur Menschwerdung, Monachium: Kösel 2002. [Google Scholar]
 5. Gil-Mastalerczyk J., Teoria Witruwiusza a sacrum współczesnego kościoła, „Czasopismo techniczne. Architektura. Definiowanie przestrzeni architektonicznej” 7/2009, s. 260–266. [Google Scholar]
 6. Heater D., A History of Education for Citizenship, London – New York: Routledge 2004. [Google Scholar]
 7. Hejwosz-Gromkowska D., Edukacja religijna w Anglii – budowanie spójności społecznej i obywatelskiej w warunkach pluralizmu religijnego, „Studia Edukacyjne” 43(2007), s. 43–60. [Google Scholar]
 8. Ilustrowana encyklopedia powszechna, Kraków 2006. [Google Scholar]
 9. Imoda F., Odkryj w sobie tajemnicę, Kraków: WAM 2013. [Google Scholar]
 10. Kłopotowska A., Kłopotowski M., Architektura białostockich kościołów. Część IV. Przyszłość architektury – kierunki i drogi, Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, „TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2/2017, s. 25–35. [Google Scholar]
 11. Kowalewski M., Królikowska A., Wstęp, w: M. Kowalewski, A. Królikowska (red.), Miasto i sacrum, red. M. Kowalewski, A. Królikowska, Kraków: Nomos 2011, s. 7–18. [Google Scholar]
 12. Krysztofik J., Walulik A., Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności. Współczesne ujęcie edukacji religijnej, „Studia Katechetyczne” 12(2016), s. 35–50. [Google Scholar]
 13. Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), „Edukacja” 1(1991), s. 88–98. [Google Scholar]
 14. Lanzi F. i G., Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce i wyobrażeniach ludowych, Kielce: Jedność 2003. [Google Scholar]
 15. Lenart M., Architektura sakralna jako kształtowanie przestrzeni znaczeń. Metodologiczne propozycje rozróżnień pomiędzy „przestrzenią sacrum” a „przestrzenią sakralną”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Architektura” 30/1996, s. 109–139. [Google Scholar]
 16. Michalski J., Doświadczenie przeżyte czy rytualne wdrożenie. Propozycja edukacji religijnej w epoce ponowoczesnej, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 5(10)/2017, s. 125–136. [Google Scholar]
 17. Michalski J., Edukacja i religia jako źródło rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Toruń: Wydawnictwo UMK 2004. [Google Scholar]
 18. Moskal P., Problem edukacji religijnej we współczesnym świecie pluralistycznym, „Forum Pedagogiczne” 9(2019)2.1, s. 37–46. [Google Scholar]
 19. Nyczkało S., Sztuka architektury źródłem wychowania estetycznego uczniów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 4(2020), s.71–79. [Google Scholar]
 20. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2001. [Google Scholar]
 21. Plazaola J., Kościół i sztuka od początków do naszych dni, Kielce: Jedność 2001. [Google Scholar]
 22. Religia, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/religia;3966983.html (dostęp: 10.08.2022). [Google Scholar]
 23. Różańska A., Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015. [Google Scholar]
 24. Słotwińska H., Pedagogika religii w relacjach z dyscyplinami teologicznymi, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.