Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luterańskimAbstrakt

W tym artykule zostanie przedstawiony zarys dialogu katolicko-luterańskiego na temat Maryi i maryjnych dogmatów ogłoszonych przez Kościół katolicki. Poprzez prezentację dokumentów z dialogu Kościołów i szeregu publikacji naukowych, przeanalizujemy: dogmat o dziewictwie Maryi, dogmat o macierzyństwie Bożym, dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi i dogmat o Jej wniebowzięciu.


Słowa kluczowe

Maryja; Matka Boża; dialog Katolicko-Luterański; dogmaty maryjne; ekumenizm

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium», Rzym 1964. [Google Scholar]

Gros J., Meyer H., Rush W.G., Growth in Agreement II, Genewa 2000. [Google Scholar]

Meyer H., Vischer L., Growth in Agreement, Genewa 1984. [Google Scholar]

Brown R.E., Donfired K.P., Fitzmyer, Reumann J.A., J. Mary in the New testament. A Collaborative Assessment by Protestant and Roman Catholic Scholars, Filadelfia 1978. [Google Scholar]

Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red. K. Karski, S. C. Napiórkowski, Lublin 2003. [Google Scholar]

Majewski J., Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA, Lublin 1997. [Google Scholar]

Müller G. M., Dogmatyka Katolicka, Kraków 2017. [Google Scholar]

Napiórkowski A., Maryja jest piękna, Kraków 2016. [Google Scholar]

Napiórkowski S. C., Służebnica Pana, t. II, Lublin 2004. [Google Scholar]

Napiórkowski S. C., Spór o Matkę, Lublin 1988. [Google Scholar]

Napiórkowski S.C., Wszyscy pod jednym Chrystusem, Lublin 1985. [Google Scholar]

Bieliński P., Pół wieku dialogu katolicko-luterańskiego, w: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/3524246.Pol-wieku-dialogu-katolickoluteranskiego (16.07.2018r.)
 [Google Scholar]
Bieliński P., Pół wieku dialogu katolicko-luterańskiego, w: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/3524246.Pol-wieku-dialogu-katolickoluteranskiego (16.07.2018r.). [Google Scholar]

Ewangelik-katolik: Kościół Ewangelicko-Augsburski a kult Marii,, w: https://www.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/ewangelik_katolik_kosciol_ewangelicko_augsburski_a_kult_marii,347.html (17.07.2018r.)
 [Google Scholar]
Ferdek B., Dialog o Matce Pana w kontekście różańca, w: „Salvatoris Mater” 5 (2003) nr 1, s. 220-232. [Google Scholar]

Fidura J., Kościół Rzymsko-Katolicki i Ewangelicko-Luterański w 40-tym roku dialogu ekumenicznego”, w: „Ełckie Studia Teologiczne” (9) 2007. [Google Scholar]

Gros J., Mariologia luterańska, w: https://ekumenizm.wiara.pl/doc/640251.Mariologia-luteranska (21.07.2018). [Google Scholar]

Kard. Müller krytycznie o komunii dla protestantów w małżeństwach mieszanych http://pl.radiovaticana.va/news/2018/03/01/kard_m%C3%BCller_krytycznie_o_komunii_dla_protestant%C3%B3w_w_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84s/1365095 (5.08.2018). [Google Scholar]

Kard. Müller: w sprawie Lutra jest dziś wielki zamęt, http://pl.radiovaticana.va/news/2017/10/24/kard_m%C3%BCller_w_sprawie_lutra_jest_dzi%C5%9B_wielki_zam%C4%99t/1344913 (6.08.2018). [Google Scholar]

Kowalik K., Przełom w mariologii Lutra? Doktor Marcin komentuje „Magnificat” w: „Collectanea Theologica” 65 (1995) nr. 3 [Google Scholar]

Kycia T., Kard. Müller krytycznie o komunii dla protestantów w małżeństwach mieszanych, https://www.polskieradio.pl/7/4414 (4.08.2018)
 [Google Scholar]
Napiórkowski S.C., Przemiany katolickiego obrazu Lutra w: E. Ołtarzewska-Wieja, Z problemów reformacji , red. E. Ołtarzewska-Wieja, Bielsko-Biała 1993. [Google Scholar]

Nast W., Przez Jezusa do Maryi w Tradycji Ewangelickiej, w: Napiórkowski S.C., Pek K.(red.) Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Licheń, 26-27 października 2001 roku, red. S. C. Napiórkowski, K. Pek, Częstochowa-Licheń 2002. [Google Scholar]

Rossier F., The „Brothers and Sisters” of Jesus: Anything New?, w: „Marian Studies” (58) 2007. [Google Scholar]

Skowronek A., Zagadnienia Maryjne w dialogu ekumenicznym, w: http://apologetyka.katolik.pl/zagadnienia-maryjne-w-dialogu-ekumenicznym/ (18.07.2018). [Google Scholar]

Stosunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do kultu Marii Panny, w: https://www.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/stosunek_kosciola_ewangelicko_augsburskiego_do_kultu_marii_panny,346.html (17.07.2018). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Samiczak, P. (2018). Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luterańskim. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 231-242. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1888

Paweł Samiczak  he.baptisis@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekumeniczny  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0567-69851. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.