Cuda Jezusa jako wiarygodny środek Objawienia Bożego w perspektywie teologii fundamentalnejAbstrakt

Cuda jako wiarygodny środek Objawienia wywołują od dawna debatę za i przeciw. Wielu próbowało definiować cud albo jako niezwykły znak od Boga, albo jako naruszenie praw naturalnych. Źródłem naszej wiedzy i informacji jest Objawienie. Ponadto udowodniono historycznie, że Jezus dokonywał cudów w trakcie swojej posługi na ziemi. Wielu biblistów potwierdziło to w swoich badaniach. Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że cuda ukazują, iż Boża moc działa w świecie. Jednakże niektórzy ludzie postrzegają cuda jako formę magii – różnią się oni jednak między sobą, choć różnice te nie są wielkie. Co więcej, inni odrzucają możliwość cudu, argumentując, że byłoby to wystąpienie przeciw prawom natury i nie można by go udowodnić naukowo. To grupy odrzucających cuda należą deiści i naturaliści. Dla tej grupy miarą prawdziwej wiedzy są wyłącznie nauki ścisłe. Celem artykułu jest prezentacja cudów jako wiarygodnego środka Objawienia Bożego z perspektywy teologii fundamentalnej.


Słowa kluczowe

Cud; Magia; Teizm; Deizm; Naturalizm; Panteizm; Objawienie; Wiarygodność; Teologia fundamentalna

Second Vatican Council. Dei Verbum: Dogmatic Constitution on the Divine Revelation. Edited by Austin Flannery. Bandra: St. Pauls, 1975. [Google Scholar]

Aquinas, Thomas. Summa Contra Gentiles. Translated by Vernon J. Bourke. 4 vols. New York: Image Books, 1956. [Google Scholar]
Basinger, David. "What is a miracle?" In The Cambridge Companion to Miracles, by Graham H. Twelftree, 19-35. Cambridge: Cambridge University Press , 2011. [Google Scholar]
Blackburn, Barry L. "The Miracles of Jesus." In The Cambridge Companion to Miracles, by Graham H. Twelftree, 113-130. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. [Google Scholar]
Corner, David. Internet Encyclopedia of Philosophy. Miracle. n.d. http://www.iep.utm.edu/miracles/ (accessed 04 29, 2016). [Google Scholar]
Corner, Mark. Signs of God; Miracles and their Interpretation . Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2005. [Google Scholar]
Dulles, Avery. Models of Revelation. New York: Orbis books, 1992. [Google Scholar]
Geisler, Norman L. Miracles and Modern Mind. PDF Version. Grand Rapids: Baker Books House Company, 1992. [Google Scholar]
Geivett, R. Douglas. "Why I Believe in Miracles." In Why I Am a Christian, by Norman L, & Geisler and Paul K. Hoffman, 95-110. Grand Rapids: Baker Books, 2001. [Google Scholar]
Habermas, Gary R. "W hy I Believe the Miraclesof Jesus Actually Happened." In Why I Am A Christian, by Norman L. Geisler and Paul K. Hoffman, 110-130. Grand Rapids: Baker Book, 2001. [Google Scholar]
Hume, David. Essays and Treatises of Several Subjects. Edinburgh: James Clarke, 1809. [Google Scholar]
Keener, Craig S. Miracles: the Credibility of the New Testament Accounts, Vol. 1&2 ,. Kindle Edition. Grand rapids: Baker Academic, 2012. [Google Scholar]
Larmer, Robert A. " The Meanings of Miracle ." In The Cambridge Companion to Miracles, by Graham H. Twelftree, 36-53. Cambidge: Cambidge University Press, 2011. [Google Scholar]
Lewis, C.S. Miracles. Adobe Digital Edition. New York, : HarperCollins Publishers Inc. , 2009. [Google Scholar]
Licona, M.R. & Van der Watt, J.G.,. "Historians and miracles the principle of analogy and antecedent probability reconsidered." http://www.hts.org.za,. 2009. http://www.hts.org.za, (accessed March 23, 2015). [Google Scholar]
Locke, John. The Reasonableness of Christianity. Edited by M. A. Stewart. Oxford: Oxford University Press, 1999. [Google Scholar]
McGrath, Alister E. Science & Religion : An Introduction . Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 1999 . [Google Scholar]
O'Collins, Gerald. Rethinking Fundamental Theology. Oxford: Oxford University Press, 2013. [Google Scholar]
Pearson, Samuel C. "The Religion of John Locke and the Character of His Thought." The Journal of Religion (University of Chicago Press) 58, no. 3 (July 1978): 244-262. [Google Scholar]
Rahner, Karl, and Wilhelm Thusing. A New Chtristology. New York: A Crossroad Book, 1980. [Google Scholar]
Wallace, Alfred Russel. Miracles and Modern Spiritualism. Oxford: Oxford University Press, 1875. [Google Scholar]
Wielenberg, Erik J. God and the Reach of Reason. Cambidge: Cambridge University Press, 2008. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Anozie, C. (2017). Cuda Jezusa jako wiarygodny środek Objawienia Bożego w perspektywie teologii fundamentalnej. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 75-90. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/864

Casmir Ikechukwu Anozie  ikcanozie@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Nigeria1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.