Teologiczne znaczenie ofiary i opłaty w świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a pragmatyzmemAbstrakt

Jednym z zadań Kościoła jest strzeżenie prawdy objawionej oraz jej przekazywanie w taki sposób, by zachowując wierność depozytowi wiary, wyrażać jej treść w sposób zrozumiały i dostosowany do mentalności człowieka współczesnego. To zadanie domaga się nieustannej reformy i dostosowania do współczesności, tak jednak, by nie zdradzić samego depozytu. Reforma zatem powinna uwzględniać dwa bieguny: wierność tradycji oraz uwzględnienie współczesnej wrażliwości, lub mówiąc inaczej wierność przesłankom teologicznym oraz świadomość doczesności (pragmatyzm i utylitarność).

Szybkie przemiany społeczne i światopoglądowe mogą powodować presję nadążenia za nimi oraz zbytnie koncentrowanie się na owym drugim biegunie, co może z kolei prowadzić do nieuświadomionego zaniedbania racji teologicznych kryjących się za przekazywanymi prawdami lub praktykami Kościoła. Artykuł jest analizą przesłanek zarówno utylitarnych jak i teologiczno-duchowych, związanych z praktyką finansowania Kościoła, w celu ukazaniu zależności i powiązań kryjących się za proponowanymi współcześnie rozwiązaniami dotyczącymi troski o dobra doczesne Kościoła.


Słowa kluczowe

ofiara; podatek; Eucharystia; dobra doczesne; współczesność

Balthasar H. U. von, Chwała. Estetyka teologiczna, tom 3/2: Teologia, część 1: Stary Testament, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 2010. [Google Scholar]
Bubel G., Walter Kasper, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, tom I, red. J. Majewski i J. Makowski, Warszawa 2003, s. 147–159. [Google Scholar]
Buttiglione R., Przyjacielska odpowiedź krytykom „Amoris Laetitia”, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2018. [Google Scholar]
Casarella P. J., Catholic Sacramental Theology in the Twentieth Century, w: The Oxford Handbook of Sacramental Theology, red. H. Boersma i M. Levering, Oxford 2015, s. 417–432. [Google Scholar]
Jankowski A., Możliwości nowej interpretacji dogmatów w świetle Konstytucji soborowej „Dei Verbum", „Analecta Cracoviensia”, 5 (1973), s. 409–421. [Google Scholar]
Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2009. [Google Scholar]
Kaleta P., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych - stan aktualny oraz perspekty”, „Roczniki Nauk Prawnych”, 22 (2012) 4, s. 239–242. [Google Scholar]
Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. [Google Scholar]
Konferencja Episkopatu Polski, List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych, https://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-na-temat-przykazan-koscielnych/, dostęp: 30.04.2019. [Google Scholar]
Kongregacja Nauki Wiary, Rescriptum “ex Audientia SS.mi” - Nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena di morte (1° agosto 2018), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180801_catechismo-penadimorte_pl.html, dostęp: 25.03.2019. [Google Scholar]
Kongregacja Nauki Wiary, Lettera ai Vescovi circa la nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena di morte a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede, 1.08.2018, http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/02/0556/01210.html, dostęp: 25.08.2018. [Google Scholar]
Kosek M., Czy możliwa jest recepcja niemieckiego modelu podatku kościelnego w Polsce, „Forum teologiczne”, 6 (2006), s. 49–62. [Google Scholar]
Kowalczyk D., Teologiczna koncepcja uczestnictwa chrześcijanina w życiu trynitarnym według Hansa Ursa von Balthasara, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 17 (2004), s. 89–108. [Google Scholar]
Müller G. L., Przedmowa: Dlaczego adhortacja Amoris Laetitia może i powinna być rozumiana w sensie ortodoksyjnym, w: Przyjacielska odpowiedź krytykom „Amoris Laetitia”, Rocco Buttiglione, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2018, s. 5–28. [Google Scholar]
Napiórkowski A., Reforma i rozwój Kościoła: Duch Boży i instytucja, Kraków 2012. [Google Scholar]
Paciorek A., Nowy komentarz biblijny: Nowy Testament, tom I: Ewangelia według świętego Mateusza, część 2: rozdziały 14-28, Częstochowa 2008. [Google Scholar]
Pius XII, Encyklika „Mediator Dei”, w: Breviarium fidei: wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007, s. 390–396. [Google Scholar]
Stanisz P., Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, „Studia z prawa wyznaniowego”, 12 (2009), s. 5–33. [Google Scholar]
Strumiłowski J. P., Między Bogiem a człowiekiem: Teologia relacji w kontekście późnej nowoczesności, Kraków 2018. [Google Scholar]
Szymik J., Zadania teologii wobec Tajemnicy Boga, w: Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. Kempa i M. Giglok, Katowice 2015, s. 279–289. [Google Scholar]
Szymik J., Theologia benedicta, tom III, Katowice 2015. [Google Scholar]
św. Justyn, Apologia, w: Pierwsi apologeci greccy: Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Milcjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz, red. J. Naumowicz, tłum. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 207–270. [Google Scholar]
Świderkówna A., Didache, w: Pierwsi świadkowie: pisma Ojców Apostolskich, Kraków - Sandomierz 1998, s. 33–44. [Google Scholar]
Vagaggini C., Teologia, pluralizm teologiczny, tłum. J. Partyka, Kraków 2005. [Google Scholar]
Zatwardnicki S., Hermeneutyka reformy – hermeneutyka wiary, „Teologia w Polsce”, 10 (2016) 2, s. 141–164. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Strumiłowski, J. (2019). Teologiczne znaczenie ofiary i opłaty w świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a pragmatyzmem. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 157-172. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2189

Jan Strumiłowski  jancist@gmail.com
Wyższe Seminarium Duchowne Katowice - Panewniki  Polska
http://orcid.org/0000-0003-1547-8309

Jan P. Strumiłowski OCist. – ur. 14.04.1983 r. w Pyskowicach, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, mnich Zakonu cysterskiego w opactwie w Jędrzejowie, wykładowca dogmatyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach-Panewnikach. Ważniejsze publikacje: Między Bogiem a człowiekiem: Teologia relacji w kontekście późnej nowoczesności (Myśl Teologiczna 93), Kraków 2018; Piękno zbawi świat? (Myśl Teologiczna 88), Kraków 2016; Zrodzony z wiary: Teologiczne podstawy tożsamości człowieka według Thomasa Mertona, Kraków 2016; Complementarity and cohesion of the sophiologic and scientific vision of creation, „ Scientia et Fides” 7 (2019)1, s. 207-225. Adres do korespondencji: Ul. Klasztorna 20, 28-300 Jędrzejów, e-mail: jancist@gmail.com.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.