Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 16 (2017)

Biblistyka

Eucharystia w trzeciej chrystofanii (J 21,1-14)

Opublikowane: 20.12.2017

Abstrakt

Jedną z chrystofanii, mniej komentowaną przez biblistów, jest ta znad Morza Tyberiadzkiego (J 21,1-14). Choć nie odnajdziemy w niej opisu ustanowienia eucharystii, to dostrzegamy w niej elementy uczty właściwe przy jej sprawowaniu. Pokarm z ryb oraz chleb (por. w. 9) przygotowany przez Jezusa dla „dzieci” (w. 5) są znamienne, gdyż ustami „ucznia, którego Jezus miłował” zostaje rozpoznany: „To jest Pan” (por. w. 7). Podobnie dzieje się na eucharystii, gdzie zgromadzeni w znakach chleba i wina rozpoznają Pana. Tak jak nad Morzem Tyberiadzkim Jezus zaprosił bezowocnie trudzących się połowem ryb uczniów na wspólny posiłek, tak i dziś zaprasza na ucztę eucharystyczną tych, którzy w Niego wierzą oraz uczestniczą w ofiarowaniu owoców swojej pracy. W tamtym wydarzeniu Jezus przywołał do brzegu jeziora uczniów na wspólny posiłek, aby i współczesnym powiedzieć, że On przychodzi do wspólnoty ludzi i dla ich wiary. Ta trzecia chrystofania stanowi świadectwo o Jezusie, który jest zmartwychwstały, który gromadzi uczniów przy sobie i który daje im siebie na pokarm. 

Bibliografia

Bartnicki R., Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej, Warszawa 1992.
Bartnicki R., K. Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Kraków 2014.
Bednarz M., Ewangelia Jezusa i o Jezusie, w: „Krąg biblijny. Zeszyt spotkań” 1, red. P. Łabuda, S. Haręzga, T. Siemieniec, S. Szczotko, Tarnów 2006, s. 123.
Bednarz M., Pisma św. Jana, Tarnów 1997.
Brown R. E., The Gospel according to John (XII–XXI), Garden City 1970.
Culmann O., Early Christian Worship, w: Studies In Biblical Theology, London 1953, s. 15–17.
Fausti S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana, Kraków 2015.
Gryziec P. R., Spotkania przy studni. Rozważania o teologii Ewangelii według św. Jana, Kraków 2000.
Harrington W. J., Klucz do Biblii, Warszawa 1984.
Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.
Jankowski A., Romaniuk K., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, cz. I, Poznań – Warszawa 1975.
Keener C. S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000.
Komentarze i marginalia Biblii Jerozolimskiej do Ewangelii, Gniezno 1992
Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,
Eucharystia sakrament nowego życia. Oficjalny Dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Katowice 2000.
Läpple A., Od egzegezy do katechezy. Nowy Testament, Poznań 1986.
Mędala S., Apologia autorytetu Piotra we wspólnocie Janowej. Analiza retoryczna J 21,1-25, w: „Studia Theologica Varsaviensia” UKSW, 39 (2001), nr 2.
Mędala S., Ewangelia według św. Jana. Cz. 1, rozdziały 13–21, Częstochowa 2010.
Mędala S., Funkcja i treść opowiadania o trzecim objawieniu się Jezusa uczniom po zmartwychwstaniu (J 21,1-14), w: Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.
Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego.
Paciorek A., Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin 2000.
Ricciotti G., Życie Jezusa Chrystusa, Warszawa 1956.
Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. I, Poznań – Kraków 1999.
Ryś G., Pierwsze jest Pierwsze, Kraków 2015.
Sagual S., La resureccion de Jesus en el quarto evangelio (Jn 20,1-29; 21,1-14), „Salesianum”, 53 (1991).
Salas A., Ewangelia wg św. Jana. Jezus – Ten, który stwarza nowego człowieka, Częstochowa 2002.
Słownik Nowego Testamentu [SNT], Poznań 1981.
Słownik wiedzy biblijnej [SWB], red. B. M. Metzger, Warszawa 1997.
Söding T., Münch Ch., Klucz do zrozumienia Nowego Testamentu, Kraków 2009.
Stachowiak L., Ewangelia wg św. Jana. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, t. IV, Poznań – Warszawa 1975.
Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.
Witczyk H., Rola Piotra i uczniów Jezusa w świecie (J 21,1-8), w: In vinculo communionis. Księga jubileuszowa ku czci biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana w 60 rocznicę urodzin, red. K. Gurda, T. Gacia, Kielce 1999.
Wróbel R., Chrystofania nad Jeziorem Tyberiadzkim (J 21,1-14). Problemy interpretacyjne i znaczenie, w: „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 3 (2007), rok LX.
Zavini G., Cabra P. G., Lectio divina na każdy dzień roku. 4. Czas Wielkanocny, Warszawa 2007.
Zavini G., Vangelo secondo Giovanni, t. II, Roma 1987.

Downloads

Download data is not yet available.