Eucharystia w trzeciej chrystofanii (J 21,1-14)Abstrakt

Jedną z chrystofanii, mniej komentowaną przez biblistów, jest ta znad Morza Tyberiadzkiego (J 21,1-14). Choć nie odnajdziemy w niej opisu ustanowienia eucharystii, to dostrzegamy w niej elementy uczty właściwe przy jej sprawowaniu. Pokarm z ryb oraz chleb (por. w. 9) przygotowany przez Jezusa dla „dzieci” (w. 5) są znamienne, gdyż ustami „ucznia, którego Jezus miłował” zostaje rozpoznany: „To jest Pan” (por. w. 7). Podobnie dzieje się na eucharystii, gdzie zgromadzeni w znakach chleba i wina rozpoznają Pana. Tak jak nad Morzem Tyberiadzkim Jezus zaprosił bezowocnie trudzących się połowem ryb uczniów na wspólny posiłek, tak i dziś zaprasza na ucztę eucharystyczną tych, którzy w Niego wierzą oraz uczestniczą w ofiarowaniu owoców swojej pracy. W tamtym wydarzeniu Jezus przywołał do brzegu jeziora uczniów na wspólny posiłek, aby i współczesnym powiedzieć, że On przychodzi do wspólnoty ludzi i dla ich wiary. Ta trzecia chrystofania stanowi świadectwo o Jezusie, który jest zmartwychwstały, który gromadzi uczniów przy sobie i który daje im siebie na pokarm. 


Słowa kluczowe

eucharystia; chrystofania; struktura tekstu; metoda egzegetyczno-teologiczna; ukryte symbole; uczeń; dzieci; sieci; ryba; chleb; posiłek

Bartnicki R., Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej, Warszawa 1992. [Google Scholar]
Bartnicki R., K. Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Kraków 2014. [Google Scholar]
Bednarz M., Ewangelia Jezusa i o Jezusie, w: „Krąg biblijny. Zeszyt spotkań” 1, red. P. Łabuda, S. Haręzga, T. Siemieniec, S. Szczotko, Tarnów 2006, s. 123. [Google Scholar]
Bednarz M., Pisma św. Jana, Tarnów 1997. [Google Scholar]
Brown R. E., The Gospel according to John (XII–XXI), Garden City 1970. [Google Scholar]
Culmann O., Early Christian Worship, w: Studies In Biblical Theology, London 1953, s. 15–17. [Google Scholar]
Fausti S., Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana, Kraków 2015. [Google Scholar]
Gryziec P. R., Spotkania przy studni. Rozważania o teologii Ewangelii według św. Jana, Kraków 2000. [Google Scholar]
Harrington W. J., Klucz do Biblii, Warszawa 1984. [Google Scholar]
Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999. [Google Scholar]
Jankowski A., Romaniuk K., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, cz. I, Poznań – Warszawa 1975. [Google Scholar]
Keener C. S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000. [Google Scholar]
Komentarze i marginalia Biblii Jerozolimskiej do Ewangelii, Gniezno 1992 [Google Scholar]
Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, [Google Scholar]
Eucharystia sakrament nowego życia. Oficjalny Dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Katowice 2000. [Google Scholar]
Läpple A., Od egzegezy do katechezy. Nowy Testament, Poznań 1986. [Google Scholar]
Mędala S., Apologia autorytetu Piotra we wspólnocie Janowej. Analiza retoryczna J 21,1-25, w: „Studia Theologica Varsaviensia” UKSW, 39 (2001), nr 2. [Google Scholar]
Mędala S., Ewangelia według św. Jana. Cz. 1, rozdziały 13–21, Częstochowa 2010. [Google Scholar]
Mędala S., Funkcja i treść opowiadania o trzecim objawieniu się Jezusa uczniom po zmartwychwstaniu (J 21,1-14), w: Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001. [Google Scholar]
Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. [Google Scholar]
Paciorek A., Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin 2000. [Google Scholar]
Ricciotti G., Życie Jezusa Chrystusa, Warszawa 1956. [Google Scholar]
Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. I, Poznań – Kraków 1999. [Google Scholar]
Ryś G., Pierwsze jest Pierwsze, Kraków 2015. [Google Scholar]
Sagual S., La resureccion de Jesus en el quarto evangelio (Jn 20,1-29; 21,1-14), „Salesianum”, 53 (1991). [Google Scholar]
Salas A., Ewangelia wg św. Jana. Jezus – Ten, który stwarza nowego człowieka, Częstochowa 2002. [Google Scholar]
Słownik Nowego Testamentu [SNT], Poznań 1981. [Google Scholar]
Słownik wiedzy biblijnej [SWB], red. B. M. Metzger, Warszawa 1997. [Google Scholar]
Söding T., Münch Ch., Klucz do zrozumienia Nowego Testamentu, Kraków 2009. [Google Scholar]
Stachowiak L., Ewangelia wg św. Jana. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, t. IV, Poznań – Warszawa 1975. [Google Scholar]
Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013. [Google Scholar]
Witczyk H., Rola Piotra i uczniów Jezusa w świecie (J 21,1-8), w: In vinculo communionis. Księga jubileuszowa ku czci biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana w 60 rocznicę urodzin, red. K. Gurda, T. Gacia, Kielce 1999. [Google Scholar]
Wróbel R., Chrystofania nad Jeziorem Tyberiadzkim (J 21,1-14). Problemy interpretacyjne i znaczenie, w: „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 3 (2007), rok LX. [Google Scholar]
Zavini G., Cabra P. G., Lectio divina na każdy dzień roku. 4. Czas Wielkanocny, Warszawa 2007. [Google Scholar]
Zavini G., Vangelo secondo Giovanni, t. II, Roma 1987. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Biblistyka

Udostępnij

Kaleta, A. (2017). Eucharystia w trzeciej chrystofanii (J 21,1-14). Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 199-217. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/850

Andrzej Kaleta  andrzejkal@op.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny  Polska1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.