Cele małżeństwa w tradycji prawosławnej i katolickiejAbstrakt

Celem niniejszego tekstu jest wskazanie najistotniejszych kwestii w myśleniu o małżeństwie i jego celach w tradycji prawosławnej i katolickiej. Rozważania te trzeba bowiem odnawiać, aby z jednej strony rozpoznawać znaki czasu i otwierać się na Innego chrześcijanina, a z drugiej strony stać mocno przy tych wartościach, które są dobre i wymagają ochrony. O tym, że małżeństwo jest wartością stanowi jego nadprzyrodzony charakter, który urzeczywistnia się między innymi w charakterze sakramentu, przymierza, zjednoczenia cielesnego, komunii osób, apostolstwa małżonków.

            Refleksja św. Tomasza przybliża do zrozumienia celowości małżeństwa – „W duchu więc tomizmu możemy stwierdzić za Soborem Watykańskim II, że osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu; wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne (…) zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia”[1]. Św. Augustyn próbował zdefiniować małżeństwo  mając na celu obronę jego wartości. „Kościół prawosławny, tak, jak rzymskokatolicki uznaje świętość Augustyna, lecz jego doktrynalny autorytet w Prawosławiu jest daleki od bycia tak absolutnym, jak to było na Zachodzie”[2].


[1] http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes/II.php, 18.01.2017.

[2]J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, Lublin 1995, s. 71.


Słowa kluczowe

ekumenizm; prawosławie; katolicyzm; sakrament małżeństwa

Teksty źródłowe:
Bułgakow S., Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego, Białystok- Warszawa 1992, s. 130. [Google Scholar]

Evdokimov P., Prawosławie, Warszawa 2003. [Google Scholar]

Hildebrand von D., Metafizyka wspólnoty, Kraków 2012. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika Evaneglium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 1995. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Familiaris Consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 1981. [Google Scholar]

Keller J., Prawosławie, Warszawa 1982. [Google Scholar]

Meyendorff J., Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, Lublin 1995. [Google Scholar]

Paweł VI, Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia, 1968. [Google Scholar]

Literatura uzupełniająca:
Gajda P. M., Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2000. [Google Scholar]

Gasidło W., Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej, Kraków 1990. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Teologia małżeństwa, red. W. Zega, Kraków 1999. [Google Scholar]

Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. [Google Scholar]

Mazurkiewicz R., Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Benedykta XVI, w: Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. S. Tymosz, Lublin 2008. [Google Scholar]

Minczew G., Małżeństwo prawosławne, w: Rodzina w wielkich religiach świata, red. Z. J. Kijas, Kraków 1999. [Google Scholar]

Pawłowicz J. J., Implikacje moralne teologii wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w nauczaniu Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego. Studium porównawcze, Tuchów 2011. [Google Scholar]

Sawka M., Zadania małżonków w nauczaniu Jana Pawła II, w: Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Lublin 2008. [Google Scholar]

Sobczak A., Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Istota chrześcijańskiego małżeństwa w świetle kanonistyki, Poznań 2006. [Google Scholar]

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965. [Google Scholar]

Sujka A., Jan Paweł II naucza. Ku małżeństwu i rodzinie, Kraków-Ząbki, 1997. [Google Scholar]

Źródła elektroniczne:
http://www.grekokatolicy.pl/aktualnosci/Zbawiciel-jest-polifoniczny-o-naduzyciach-jezyka-religijnego-w-ostatnim-dokumencie-Kongregacji-N.html, 18.01.2017. [Google Scholar]

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes/II.php, 18.01.2017. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Kapias, M. (2018). Cele małżeństwa w tradycji prawosławnej i katolickiej. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 85-95. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1463

Magdalena Kapias  magda-homa@wp.pl
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5957-1033

M. Kapias, Szkoła rodzinna jako alternatywna kategoria wychowawcza, w: U. Gruca-Miąsik (red.), Opieka jako kategoria wychowawcza. Metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, Rzeszów 2016, s. 62–69, ISBN: 978-83-7996-324-9. M. Kapias, Dialogiczność w przestrzeni przedszkoli rodzinnych, E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji Tom 11, Kraków 2017, s. 129–138, ISBN: 978-83-8095-182-2. M. Kapias, Rozważania o istocie wychowania, „Świdnickie Studia Teologiczne” 2017, nr 2 (w druku).

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.