Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 (2022)

Artykuły naukowe

Historia redakcji kan. 1057 podczas prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego

Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

Prezentowany artykuł ukazuje poszczególne etapy redagowania kan. 1057, o zgodzie małżeńskiej. Zespół kodyfikacyjny de Matrimonio podczas wstępnej fazy prac skoncentrował się na zgodzie małżeńskiej jako na przyczynie sprawczej małżeństwa oraz na przedmiocie tejże zgody. Owocem działań konsultorów było wypracowanie projektu odnowionego kanonu o konsensie małżeńskim. Następnym krokiem było uporządkowanie struktury prawa małżeńskiego, skutkiem czego przeniesiono normę o zgodzie małżeńskiej z rozdziału de consensu matrimoniali i umiejscowiono ją wśród kanonów wprowadzających do prawa małżeńskiego. Kolejne stadium prac obejmowało konsultacje i wydanie drukiem Schematów z 1980 i z 1982 r. Ten ostatni Schemat, przejrzany osobiście przez Papieża Jana Pawła II, został zatwierdzony i promulgowany jako Kodeks z 1983 r. Znalazł się w nim kan. 1057, który sformułowany został w duchu personalistycznym i który opisuje zgodę małżeńską w aspekcie pozytywnym.

Bibliografia

 1. Acta Commissionis, De matrimonio, Communicationes III (1971), n. 1, s. 69–81. [Google Scholar]
 2. Acta Commissionis, Sessio plenariae celebratio. Relatio Cardinalis Praesidis, „Communicationes” XIII (1981), n. 2, s. 259–267. [Google Scholar]
 3. Bonnet P. A., Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Milano 1985. [Google Scholar]
 4. Burke C., Canon 1057 and the Object of Matrimonial Consent (dostęp: 21.01.2022, za: http://www.cormacburke.or.ke/node/320). [Google Scholar]
 5. Burke C., La “traditio suiipsius”, oggetto del consenso matrimoniale?, w: Burke C., L’ Oggetto del Consenso Matrimoniale - un’analisi personalistica, Torino 1997 (dostęp: 21.01.2022, za: http://www.cormacburke.or.ke/node/193). [Google Scholar]
 6. Catozzella F., I lavori di codificazione del Titolo “De matrimonio” nel Codice di diritto canonico. Studio introduttivo (dostęp: 9.02.2022, za: https://www. statoechiese.it /images/uploads /articoli_pdf/Catozzella.M_I_lavori.pdf?pdf=i-lavori-di-codificazione-del-titolo-de-matrimoni o-nel-codice-di-diritto-ca). [Google Scholar]
 7. Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico – pastorale, Vol. 2, Libri II-IV-V-VI, Bologna 2011. [Google Scholar]
 8. Coetus Studiorum „de Matrimonio”, Appendix. Schema canonum, Communicationes XXXIII (2001), n. 1, s. 61. [Google Scholar]
 9. Coetus Studiorum „de Matrimonio”, Sessio I (dd. 24-29 octobris 1966 habiti), Communicationes XXXII (2000), n. 2, s. 175–227. [Google Scholar]
 10. Coetus Studiorum „de Matrimonio”, Sessio IV (dd. 25-30 martii 1968 habita), „Communicationes” XXXIII (2001), n. 1, s. 32–61. [Google Scholar]
 11. Coetus Studiorum de Iure Matrimoniali, Adunatio diei 18 maii 1977, „Communicationes” IX (1977), n. 2, s. 369–372. [Google Scholar]
 12. Coetus studiorum de iure matrimoniali, Schematis cann. 242-264, „Communicationes” IX (1977), n. 1, s. 117–146. [Google Scholar]
 13. Erlebach G., Problem wymiaru antropologicznego i prawnego w rozumieniu zgody małżeńskiej, „Ius Matrimoniale” 4/10(1999), s. 7–28. [Google Scholar]
 14. Franck B., Vers un nouveau droit canonique? Présentation, commentaire et critique du Code de droit canonique de l`Église catholique latine révisé à la lumiere de Vatican II, Paris 1983. [Google Scholar]
 15. Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996. [Google Scholar]
 16. Giacchi O., Il consenso nel matrimonio canonico, Miano 1968. [Google Scholar]
 17. Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Krzywda J., Majer P., Zubert B., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Tom III/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła , Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, Pallottinum 2011. [Google Scholar]
 18. Góralski W., Kodyfikacja prawa w Kościele łacińskim po Soborze Watykańskim II, Płock 1983. [Google Scholar]
 19. Góralski W., Małżeństwo – wspólnotą całego życia mężczyzny i kobiety, w: Ius Matrimoniale, Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim, T. I, Lublin 1990, s. 7–19. [Google Scholar]
 20. Góralski W., Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 21. Grocholewski Z., Jan Paweł II – prawodawca, „Palestra” 2003, nr 11–12, s. 81–87. [Google Scholar]
 22. Häring B., Il matrimonio problema scottante. Problemi e prospettive attuali nella Tradizione e nel Magistero, Roma 1969. [Google Scholar]
 23. Hemperek P., Góralski W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Część 1. Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, T. 1/I, Lublin 1995. [Google Scholar]
 24. Hemperek P., Góralski W., Przytuła F., Bakalarz J., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 1986. [Google Scholar]
 25. Hendriks J., Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055 - 1165 del Codice di diritto canonico, Milano 1999. [Google Scholar]
 26. Holböck C., Tractatus de iurisprudentia Sacrae Romanae Rotae, Graetiae – Vindobonae – Coloniae 1957. [Google Scholar]
 27. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, pod red. P. Majera, Kraków 2011. [Google Scholar]
 28. La riforma del Codice di diritto canonico. Il nuovo testo “de matrimonio”, „Il Regno – documentazione”, 19(1974), s. 192–203. [Google Scholar]
 29. Lüdicke K., Kryteria rozróżnienia form wadliwej zgody małżeńskiej w prawie kanonicznym, w: Przymierze małżeńskie, red. W. Góralski, R. Sztychmiler, Lublin 1993, s. 61–73. [Google Scholar]
 30. Navarrete U., Amor coniugalis et consensus matrimonialis: quid Paulus VI in allocutione ad praelatos S. R. Rotae 9 feb. 1976 doceat?, „Periodica” 65(1976), s. 619–632. [Google Scholar]
 31. Navarrete U., Mutationes et praevisae innovationes in iure matrimoniali, „Prawo Kanoniczne” 15(1972), n.1–2, s. 3–36. [Google Scholar]
 32. Navarrete U., Schema iuris recogniti „de Matrimonio” textus et observationes, „Periodica” 63(1974), fasc. 4, s. 611–658. [Google Scholar]
 33. Pastwa A., Dobro małżonków. Identyfikacja elementu ad validitatem w orzecznictwie Roty Rzymskiej, Katowice 2016. [Google Scholar]
 34. Pastwa A., Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej, Katowice 2007. [Google Scholar]
 35. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Codex Iuris Canonici Schema novissimum iuxta placita patrum commissionis emendatum atque summo Pontifici praesentatum, Libreria Editrice Vaticana 1982. [Google Scholar]
 36. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de sacramentis recignoscitur, Typis Polyglottis Vaticanis 1975. [Google Scholar]
 37. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, Libreria Editrice Vaticana 1980. [Google Scholar]
 38. Praelectiones iuris matrimonii ad normam Codicis Iuris Canonici, ed. Th. M. Vlaming, L. Bender, Bussum in Hollandia 1950. [Google Scholar]
 39. Primesthofer B., Der Ehekonsens, w: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Hrsg. J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 765–782. [Google Scholar]
 40. Reinhardt H., Entsprechen Konsensanfoderung (c.1057 CIC) und Konsensmängel (cc.1095-1003 CIC) einander? w: De processibus matrimonialibus. Fachzeitschrift zu Fragen des kanonischen Ehe und Prozeßrechtes, Hrsg. von E. Güthoff, K. Selge, 2 Band, Leipzig 1994, s. 69–87. [Google Scholar]
 41. Rybczyk J., Alternatywne propozycje rozwiązań w projekcie nowego prawa małżeńskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 24(1977), z. 5 s. 19–33. [Google Scholar]
 42. Rybczyk J., Projekt reformy prawa małżeńskiego (część I – kanony: 1012 – 1034), „Prawo Kanoniczne” 20(1977), nr 1-2, s. 201–211. [Google Scholar]
 43. Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, Dioecesis Ultraiecten. Nullitatis matrimonii coram Staffa diei 29 novembris 1975, „Periodica de re morali canonica liturgica”, 66/1-2(1977), s. 297–325. [Google Scholar]
 44. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, T. I, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 45. Sztychmiler R., Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa kanonicznego z roku 1983, Lublin 1993. [Google Scholar]
 46. Urbanowska-Wójcińska D., Zgoda małżeńska w kanonicznym systemie prawnym a oświadczenie o zawarciu małżeństwa w prawie polskim rodzinnym, „Ius Matrimoniale” 25 (2014), s. 57–75. [Google Scholar]
 47. Vela L., De personalismo in Iure matrimoniali novi Codicis, „Periodica” 79(1990), fasc. 1-2, s. 37–67. [Google Scholar]
 48. Wąsik W., Papież Jan Paweł II – najwyższy prawodawca kościelny. Wkład papieża Jana Pawła II w rozwój prawa kanonicznego, na tle prac nad rewizją KPK, w: Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II, pod red. M. Marczewskiej i Z. Trzaskowskiego, Kielce 2011, s. 327–339. [Google Scholar]
 49. Wąsik W., Pojęcie małżeństwa w kan. 1055 KPK 1983, „Kieleckie Studia Teologiczne” 18(2019), s. 185–206. [Google Scholar]
 50. Wąsik W., The Concept of Matrimonial Consent in Can. 1057 CIC 1983, „Verbum Vitae” 39/4(2021), s. 1217–1232. [Google Scholar]
 51. Wójcik W., Okres koordynacji w pracach nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Zeszyty Naukowe KUL” 19(1976), n. 1, s. 25–66. [Google Scholar]
 52. Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.