Dawniej i dziś - obrońca węzła małżeńskiego w zwyczajnym kanonicznym procesie małżeńskimAbstrakt

Celem tego artykułu jest ukazanie  obrońcy węzła małżeńskiego w Kanonicznym procesie małżeńskim w jego zwyczajnej formie. Ukazuje obrońcę z perspektywy historii, gdy na przestrzeni wieków powstawały okoliczności kulturowe i polityczne, które znacząco wpływały na codzienne decyzje wiernych żyjących w  Kościele Chrystusowym. Artykuł ukazuję troskę Kościoła o małżeństwo i zasadność wręcz  potrzebę powołania takiego urzędu w kanonicznymi procesie małżeńskim. Artykuł ukazuje kształtowanie się zadań i uprawnień obrońcy węzła małżeńskiego w Prawie Kościoła do dnia dzisiejszego.


Słowa kluczowe

obrońca węzła małżeńskiego; prawo kanoniczne; proces małżeński

BIBLIA Jerozolimska, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2006. [Google Scholar]

CODEX Iuris Canonici auctoritate Ioanis Pauli PP. II promulgates, AAS 82-1990. [Google Scholar]

CODEX Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti XV auctoritate promulgatus, AAS-1917, pars II, 3-521. [Google Scholar]

KONSTYTUCJA Benedykta XIV Dei Miseratione z dnia 03.11.1741, Gasparri, Fontes I, nr318. [Google Scholar]

KONSTYTUCJA Jana Pawła II Pastor Bonus z dnia 28 czerwca 1988, nr126, AAS 80 (1988). [Google Scholar]

INSTRUKCJA Cum maneat z dnia 22.08.1840 roku, Gasparri, Fontes VI. [Google Scholar]

FRANCISZEK Papież, list apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, reformujący kanony Kodeksu prawa kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa; List apostolski Mitis et misericors Iesus, reformujący kanony Kodeksu kanonów kościołów wschodnich dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa (tekst łacińsko-polski), Tarnów 2015. [Google Scholar]

PRZEMÓWIENIE do Roty Rzymskiej , Jan XXIII, Allocutio Questa festiva ricorrenza, AAS 51-1959. [Google Scholar]

PRZEMÓWIENIE do Roty Rzymskiej, Benedykt XVI, L'Oservatore Romano, Domenica 29Gennaio 2006. [Google Scholar]

AMBROSIO G. (red.), Encyklopedia Chrześcijaństwa - Symonia, Kielce 1997, s.691. [Google Scholar]

BARTCZAK A., Obrona ważności małżeństwa w perspektywie poszanowania prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego, w:Ius Matrimoniale 14-2009. [Google Scholar]

BĄCZKOWICZ F. (red.), Prawo kanoniczne- Podręcznik dla duchowieństwa, t.III, Opole 1958. [Google Scholar]

BISKUPSKI S., Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego-Proces małżeński, t. II, Olsztyn 1960. [Google Scholar]

BISKUPSKI S., Obrońca węzła w kanonicznym procesie małżeńskim, Łódź 1937. [Google Scholar]

BISKUPSKI S., Sprawy z udziałem obrońcy węzła małżeńskiego, w: Ateneum kapłańskie 39-1937. [Google Scholar]

DZIĘGA A., Zadania procesowe obrońcy węzła małżeńskiego, w: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, t. I, Lublin 1999. [Google Scholar]

FĄKA M., Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego, cz. II, Warszawa 1978. [Google Scholar]

GRESZATA M., Iudicium cum principiis, Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Lublin 2008. [Google Scholar]

GRESZATA M., Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa, w: Kościelne Prawo Procesowe - Materiały i Studia, t. III, A. Dzięga (red), Lublin 2003. [Google Scholar]

GRESZATA M., Z dyskusji nad zadaniem obrońcy węzła, w: Prawo - Administracja - Kościół, 1 (5) 2001. [Google Scholar]

KRUKOWSKI J., Kościół i państwo - Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000. [Google Scholar]

LESZCZYŃSKI G., Rola obrońcy węzła małżeńskiego, w: Prawo Kanoniczne 49 (2006) nr 3-4. [Google Scholar]

PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, T. IV, Olsztyn 1990. [Google Scholar]

PAWLUK T., Kanoniczny proces małżeński, Warszawa 1973. [Google Scholar]

PIERONEK T., Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego, Warszawa 1970. [Google Scholar]

PIERONEK T., Udział obrońcy węzła w procesie małżeńskim, w: Kościół i Prawo, nr. 6-1989, J. Krukowski (red.), Lublin 1989. [Google Scholar]

ROZKRUT T., (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Sandomierz 2007. [Google Scholar]

STANKIEWICZ A., Stankiewicz, Geneza i ogólna charakterystyka Instrukcji Dignitas connubii, w: Proces małżeński według Instrukcji Dignitas connubii, Tarnów 2006. [Google Scholar]

STASIAK M., Dylemat defensora: Chronić instytucję małżeństwa czy dobro osoby, w: Divina et Humana, Księga jubileuszowa w 65 r. urodzin ks. prof. Henryka Misztala, A. Dębiński (red.), Lublin 2001. [Google Scholar]

SOBAŃSKI R., Kościół -prawo-zbawienie, Katowice 1980. [Google Scholar]

TYMOSZ S., Urząd Obrońcy węzła małżeńskiego, w: Zamojski informator diecezjalny, nr II, Zamość 1999. [Google Scholar]

WENZ W., (red.), Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o nieważność małżeństwa, Wrocław 2007. [Google Scholar]

Strona Internetowa z dnia 14.11.2013: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/ks-kard-grocholewski-kosciol-ma-duzy-wklad-w-humanizacje-prawa/. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Prawo kanoniczne

Udostępnij

Zębała, P. (2017). Dawniej i dziś - obrońca węzła małżeńskiego w zwyczajnym kanonicznym procesie małżeńskim. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 285-302. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1041

Paweł Zębała  zebala.p@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wdział Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji. Katedra Kościelnego Prawa Procesowego.  Polska

Ks. Paweł Zębała - ur. w 1981 roku w Kielcach. Ukończył studia w kieleckim WSD z tytułem magistra teologii, a następnie studia specjalistyczne z zakresu Prawa kanonicznego na KUL-u zakończone magisterium i licencjatem z  Prawa kanonicznego. Od  2014 roku doktorant w zakresie Kościelnego Prawa Procesowego na wydziale  Prawa Kanonicznego na KUL-u. Podejmuje posługę sędziego audytora i obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Kielcach.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.