„Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków” (por. Mk 2,22). Niektóre aspekty odnowy współczesnej ewangelizacjiAbstrakt

Kościół w stylu swego duszpasterstwa potrzebuje ciągłej odnowy. Z jednej strony jest to odnowa dyktowana ożywczym „fermentem” Ducha Świętego. Z drugiej strony odnowa ta polega na wsłuchiwaniu się w głos współczesnego świata, aby w świetle Ewangelii odpowiedzieć na dręczące go pytania (por. KDK 4,44). Współczesna ewangelizacja jest ewangelizacją w świecie zsekularyzowanym. Stąd też Kościołowi potrzebne jest misyjne nawrócenie duszpasterstwa. Chodzi tu o wyjście na peryferie wspólnot kościelnych, aby odważnie i zarazem wiernie głosić Ewangelię tam, gdzie Chrystus nie zakorzenił się jeszcze w sercu człowieka. Chodzi także o uaktywnienie w ewangelizacji wszystkich członków Kościoła, zwłaszcza świeckich. Tej aktywizacji winien towarzyszyć proces autoewangelizacji Kościoła rozumiany jako pogłębianie kontaktu z misterium Boga żywego.


Słowa kluczowe

ewangelizacja; misyjne nawrócenie duszpasterstwa; świeccy w Kościele; kerygmat; świadectwo

Benedykt XVI, List apostolski w formie „motu proprio” ogłaszający rok wiary „Porta fidei”, Poznań 2011; [Google Scholar]

Biel R., Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha, Tarnów 2012; [Google Scholar]

Bressan L., Un sinodo per la reforma della Chiesa. Nuova Evangelizzazione, rinnovamento spirituale e rilancio della fede, [in:] Vino nuovo in otri Vecchi. Sfide Pastorali e Giuridiche Della Nuova Evangelizzazione, a cura di M. Graulich, J. Pudumai Doss, Città del Vaticano 2013, s. 11-38; [Google Scholar]

Cantalamessa R., Przygotujcie drogi Pańskie. Do światowej ewangelizacji ekumenicznej w przygotowaniu na rok dwutysięczny, Kraków 1999; [Google Scholar]

Cordes J., „Chi manderò?” Le radici della nova evangelizzazione, [in:] Vino nuovo in otri Vecchi. Sfide Pastorali e Giuridiche Della Nuova Evangelizzazione, a cura di M. Graulich, J. Pudumai Doss, Città del Vaticano 2013, s. 39-60; [Google Scholar]

Dyk S., Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie, Gubin 2015, s. 53-56. [Google Scholar]

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie „Evangelii Gaudium”, Kraków 2013; [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris Missio”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. s. 379-460; [Google Scholar]

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja o powołaniu i misji świeckich w Kościele „Christifideles Laici”, Częstochowa 2003; [Google Scholar]

Koch K., Misja czy dymisja Kościoła? Wyzwania koniecznej nowej ewangelizacji, [w:] Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary, Ząbki 2012, s. 38-85; [Google Scholar]

Medina N., Dwanaście błędów, których nie możemy popełnić w procesie nowej ewangelizacji, [w:] Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, Gubin 2013, s. 74-104. [Google Scholar]

Papieska Rada ds. Krzewienia nowej ewangelizacji, Żyć rokiem wiary. Program duszpasterski, Częstochowa 2012; [Google Scholar]

Przygoda W. (red.), Świadectwo w służbie ewangelizacji, Lublin 2012; [Google Scholar]

Ryś G., Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary, [w:] Nowy człowiek w dziele nowej ewangelizacji, red. G.W. Dryl, Kraków 2013, s. 21-33; [Google Scholar]

Seewald P., Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy, Kraków 2016; [Google Scholar]

Torcivia C., Una lektura teologico-pastorale dei Lineamenta per il Sinodo Sulla Nuova Evangelizzaione, [in:] Vino nuovo in otri Vecchi. Sfide Pastorali e Giuridiche Della Nuova Evangelizzazione, a cura di M. Graulich, J. Pudumai Doss, Città del Vaticano 2013, s. 61-80; [Google Scholar]

Wal J., Diakonia wspólnoty a przekaz wiary chrześcijańskiej, [w:] Nowy człowiek w dziele nowej ewangelizacji, red. G.W. Dryl, Kraków 2013, s. 169-187. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Iwan, J. (2019). „Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków” (por. Mk 2,22). Niektóre aspekty odnowy współczesnej ewangelizacji. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 87-97. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2123

Jacek Iwan  jaceks.iwan@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9286-6941

Ks. Jacek Iwan – prezbiter diecezji kieleckiej. Doktorant na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Sekcja Liturgiki i Homiletyki). E-mail: jaceks.iwan@gmail.com

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.